Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VI/43/2007

Uchwa??a nr VI/43/2007

Numer uchwa??y: 2007/6/43
Numer sesji: 6
Rok: 2007

 

Uchwała Nr VI/43/2007

Rady Miejskie Leszna z dnia 22 lutego 2007r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI / 345 / 2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2006 – 2010 zmienionej uchwałą
Nr XXXVII/448/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006r. oraz uchwałą Nr V/33/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

 

 

§ 1

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/345/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia
25 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2006-2010 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                     Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                         Piotr Olejniczak

 

 

 


 

Uzasadnienie

 

do Uchwały Nr VI/43/2007 Rady Miejskie Leszna z dnia 22 lutego 2007r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI / 345 / 2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia
25 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2006 – 2010 zmienionej uchwałą Nr XXXVII/448/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006r. oraz uchwałą Nr V/33/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007r.

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt zmiany uchwały zatwierdzającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Leszna.

 

W miesiącu styczniu 2007 Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków do „Programu rozwoju bazy obiektów sportowych Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2010”, wyznaczając termin składania wniosków
do dnia 28.02.2007 r.

 

Program ten zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 134 poz. 944 ze zm.), finansowany ma być z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach tego programu dofinansowane mogą być inwestycje polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji obiektów sportowych
oraz remontach obiektów sportowych. Inwestorzy mogą ubiegać się
o dofinansowanie do wysokości 1/3 standardowej wartości przedsięwzięcia,
przy czym przyjęto następujące standardowe wartości kosztów budowy:

 

- hala widowiskowo – sportowa (44 x 22m)       - 4 500 tys. zł   dofinans.    1 500 tys. zł

- hala sportowa (36 x 18/19m)                             - 3 000 tys. zł   dofinans.   1 000 tys. zł

- sala gimnastyczna (24 x 12m)                          - 1 500 tys. zł   dofinans.      500 tys. zł

- kryta pływalnia (25 x 12,5m)                              - 6 000 tys. zł   dofinans.   2 000 tys. zł

- kompleks obiektów otwartych                            - 1 200 tys. zł  dofinans.       400 tys. zł

 

Wartość najmniejszego rocznego dofinansowania określono na kwotę 100 tys. zł,
a funkcjonowanie wnioskowanego obiektu sportowego powinno mieć środowiskowy charakter. Oznacza to, że musi on być dostępny dla ogółu społeczności lokalnej.

           

W ramach w/w programu proponuje się złożenie wniosku na trzy zadania:

 

1) Budowa hali widowiskowo – sportowej na Zatorzu przy Szkole Podstawowej nr 9
     o wymiarach 44 x 22m wraz z zapleczem i widownią.

 

2) Dokończenie budowy zespołu sportowo – rekreacyjnego na Zatorzu przy Szkole
     Podstawowej nr 9 (boisko trawiaste do piłki nożnej i sześciotorowa bieżnia
     lekkoatletyczna o dł. 110 m z sztuczną nawierzchnią).

 

3) Budowa osiedlowego centrum sportu i rekreacji przy ul. Rumuńskiej (boisko
     do koszykówki i piłki ręcznej oraz inne urządzenia sportowe).

 

 

 

Poniżej przedstawiono harmonogram realizacyjno – finansowy:

Lp.

Tytuł

Szacunkowy koszt

Kwota dofinansowania

Realizacja w latach

2008

2009

2010

1

Budowa hali widowiskowo – sportowej na Zatorzu przy Szkole Podstawowej nr 9

5 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

3 000 000 zł

-

2

Dokończenie budowy zespołu sportowo – rekreacyjnego na Zatorzu przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Szczepanowskiego

1 700 000 zł

400 000 zł

1 700 000 zł

-

-

3

Budowa osiedlowego centrum sportu i rekreacji przy ul. Rumuńskiej

1 400 000 zł

 

400 000 zł

-

-

1 400 000 zł

 

Na zadania, o których mowa w punktach 2 i 3 zostały opracowane w 2006 r. koncepcje, a na zadanie o którym mowa w punkcie 1 Urząd Miasta Leszna posiada dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.

           

Zgodnie z komunikatem Zarządu Województwa Wielkopolskiego jednym
z wymaganych załączników do wniosku jest odpis uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, stwierdzającej finansowe zabezpieczenie całego procesu realizacyjnego zadania lub wypis z wieloletniego planu inwestycyjnego jednostki samorządowej, stwierdzającym ujęcie realizacyjne zadania w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

 

W związku z powyższym należy dokonać zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Leszna na lata 2006 – 2010, polegające na uwzględnieniu tych przedsięwzięć do realizacji w latach 2008 – 2010. Proponuje się dokonać zmian w poz. 19 WPI, zmieniając nazwę zadania oraz zwiększając zakres zadania o przedsięwzięcia,
o których mowa powyżej w następujący sposób:

19.„Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych”

- nazwa zadania

                 przed zmianami

„Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych”

                 po zmianach

„Modernizacja i budowa obiektów i urządzeń sportowych”

- opis zadania

                 przed zmianami

„Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych zapewni miejsce rekreacji i uprawiania sportu dzieci i młodzieży. Zadanie obejmuje m.in.obiekty przy ul.Górowskiej”

                 po zmianach

„Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych zapewni miejsce rekreacji i uprawiania sportu dzieci i młodzieży. Zadanie obejmuje m.in. obiekty przy ul.Górowskiej, ul.Szczepanowskiego, ul.Rumuńskiej”

- planowane nakłady w latach 2006-2010

przed zmianami                    1.500  w tym śr.własne miasta 1.500

            po zmianach                          9.600  w tym śr.własne miasta 6.300

 

Opracował:                                                                                     

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji i Wydział Budżetu

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.