Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VI/42/2007

Uchwa??a nr VI/42/2007

Numer uchwa??y: 2007/6/42
Numer sesji: 6
Rok: 2007

 

Uchwała Nr VI/42/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 lutego 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007.

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Dokonuje się zmian po stronie wydatków na kwotę 3.000,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

2.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 12 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

Nowe brzmienie Załącznika nr 12 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

 

3.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 13 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

Nowe brzmienie Załącznika nr 13 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

 

4.      Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok” w następujących pozycjach po stronie wydatków:

-         w § 2820 w poz. „organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży ”

§         zmniejszenie środków o kwotę 3.000,- zł

-         w § 2830 wprowadzenie poz. „organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży”

§         zwiększenie środków o kwotę 3.000,- zł

 

Nowe brzmienie Załącznika nr 7 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

 

 

5.      Dokonuje się zmian w  Załączniku nr 10 „Zestawienie rachunków dochodów własnych w 2007 roku” poprzez:

-         wprowadzenie poz. 4. „Dział 852 rozdz. 85202”, „Posiłki dla bezdomnych”, „Dochody” w wysokości 11.385 zł, „§ 0830 – wpływy z usług” w wysokości 11.385 zł, „Wydatki” w wysokości 11.385 zł”, „§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne” w wysokości 535 zł, „§ 4120 składki na Fundusz Pracy” w wysokości 75 zł, „§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe” w wysokości 2.970 zł, „§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia” w wysokości 110 zł, „§ 4220 zakup środków żywności” w wysokości 6.735 zł, „§ 4260 zakup energii” w wysokości 505 zł oraz „§ 4300 zakup usług pozostałych” w wysokości 455 zł.

Ulega zmianie numeracja pozycji – dotychczasowe pozycje nr 4 i 5 otrzymują  po zmianie nr 5 i 6.

 

Nowe brzmienie Załącznika Nr 10 dołącza się do niniejszej uchwały.§ 2     

 

1.      § 2 ust 3 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na: (…)

3) dotacje celowe w kwocie 2.834.431,- zł, w tym: (…)

b)     dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.868.720,- zł,

c)      dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 381.411,- zł (…)

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          

           Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna  

 

          Piotr OLEJNICZAK

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr VI/42/2007 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna

na rok 2007.

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianach
w budżecie miasta Leszna polegających na:

1.      wydatki - zadania miasta – zmiany na kwotę 3.000,- zł po stronie wydatków w planie Biura ds. Uzależnień mające charakter porządkujący budżet w związku z rozstrzygnięciem konkursu i wyborem oferty Parafii Rzymsko-Katolickiej
p.w. Św.Mikołaja organizującej wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży.   

2.      Załącznik nr    7 „Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 4 uchwały) oraz punktem 1 uzasadnienia.  Zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej mają charakter porządkujący plan.

3.      Załącznik nr 10 „Zestawienie rachunków dochodów własnych w 2007 roku”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 5 uchwały). Zmiany dotyczą wprowadzenia do uchwały budżetowej planu finansowego rachunku dochodów własnych pn. „Posiłki dla bezdomnych”,
który utworzony został przez Radę Miasta Leszna z przeznaczeniem
na przygotowanie posiłków dla bezdomnych i ubogich w dni wolne od pracy
dla punktu wydawania „BETANIA” przy parafii św. Krzyża w Lesznie.

4.      Załącznik nr 12 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007” roku.

Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika poprzez:

a)     zwiększenie środków dyspozycyjnych, których stan wynika z wyższych przychodów z opłat za wycinkę drzew, z wyższych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego oraz wysokiego stanu środków finansowych na początek roku - ogółem zwiększenie o 225.000,- zł,

b)     nowe rozdysponowanie ww. środków (na zadania ujęte już w planie obowiązującym od 1.1.2007 oraz na nowe zadania):

-          edukację ekologiczną  (m.in: prenumerata czasopism, szkolenia,  organizowanie konkursów z zakresu ochrony środowiska oraz zakup urządzeń do zbierania psich nieczystości) - 37.500 zł,

-          aktualizacja i konserwacja oprogramowania związanego z dostępem do informacji o środowisku – 1.000,- zł,

-          urządzanie i utrzymanie terenów zieleni – 207.000,- zł, w tym:

·               wydatki bieżące – renowacja parków i budowa parku przy ul.Unii Europejskiej – 130.000 zł,

·               wydatki inwestycyjne – zakup narzędzi i urządzeń (frezarka, podnośnik i samochód dla MZZ) – kwota 76.000,- zł

-          gospodarkę odpadami - 145.000 zł, w tym:

·               wydatki bieżące – kwota 45.000,- zł, w tym:

- zakup klatek do przewożenia wyłapanych psów – 4.000,- zł

- dotacja dla MZO na zakup pojemników do selektywnej zbiórki
   odpadów – 41.000,- zł

·               wydatki inwestycyjne - zakup linii do sortowania odpadów – 100.000,- zł

 

-          dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu – 50.000 zł,

-          wydatki na sfinansowanie zadań, które wynikają ze złożonego sprawozdania z realizacji programu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska – 34.500,- zł

-          termomodernizację budynków oraz zmianę sposobu ogrzewania
z węglowego na gazowe (budynki w zasobach MZBK) – 90.000 zł,

-          dofinansowanie do modernizacji stacji paliw w MZK – 120.000,- zł

-          kanalizacja deszczowa – spłata zobowiązań z 2006 roku.

5.      Załącznik nr 13 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007” roku.

Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika poprzez:

a)     zwiększenie środków dyspozycyjnych, których stan wynika z wyższych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego oraz wysokiego stanu środków finansowych na początek roku,

b)     rozdysponowanie ww. środków  na zadania:

-          urządzanie i utrzymanie terenów zieleni – 50.000 zł,

-          dofinansowanie do przedsięwzięć związanych z utylizacją przeterminowanych leków  - 15.000

-          termomodernizację budynków oraz zmianę sposobu ogrzewania
z węglowego na gazowe w obiektach jednostek budżetowych miasta - 105.000,- zł

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.