Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr V/32/2007

Uchwa??a nr V/32/2007

Numer uchwa??y: 2007/5/32
Numer sesji: 5
Rok: 2007

 

Uchwała Nr   V/32/2007

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia  25 stycznia 2007 roku

 

w sprawie zarządzenia na terenia Miasta Leszna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

                               

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 8 ust. 2 ustaw z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zmianami), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zarządza się na terenia Miasta Leszna pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

 

§ 2

 

Wyznacza się inkasentów opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

§ 3

 

 

Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3 % od pobranych i wpłaconych kwot na rachunek organu podatkowego.

 

§ 4

 

Wpływy z tytułu pobranej opłaty skarbowej inkasent przekazuje na rzecz Miasta Leszna w całości, w systemie tygodniowym (pierwszy dzień roboczy po upływie tygodnia, w którym pobrano opłatę).

 § 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 26 stycznia 2007 roku.

 

 

 

     Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

     Piotr Olejniczak

 

UZASADNIENIE

 

 

do Uchwały Nr   V/32/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia  25 stycznia 2007 roku

 

w sprawie zarządzenia na terenia Miasta Leszna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

 

 

Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie ustawa o opłacie skarbowej, która wprowadziła nowe zasady zapłaty opłaty skarbowej. Zlikwidowano możliwość uregulowania jej w formie znaków skarbowych. Zapłaty dokonać można gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Ustawa ta uprawnia również rady gmin do zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz do określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Opłata skarbowa pobierana jest przez organy administracji rządowej, samorządowej, przez sądy oraz inne podmioty załatwiające sprawy z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym..

Aby ułatwić interesantom zapłatę należności z tytułu opłaty skarbowej proponuje się wyznaczenie inkasentów wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

Opracował

Referat Dochodów

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-01-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.