Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr V/31/2007

Uchwa??a nr V/31/2007

Numer uchwa??y: 2007/5/31
Numer sesji: 5
Rok: 2007

 

 

Uchwała Nr V/31/2007

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

 

 

    

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” i „g” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązania finansowe do kwoty 5.218.700,- zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemnaście tysięcy siedemset złotych) na lata 2008 - 2011 na realizację Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”, z tego:

 

1. na wniesienie udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp.z o.o. z siedzibą
w Lesznie celem zrealizowania zadania: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” do kwoty 2.966.700,- zł, w tym:

            w roku 2008 - do kwoty  2.686.200,- zł

            w roku 2009 - do kwoty     154.275,- zł

            w roku 2010 - do kwoty       78.375,- zł

            w roku 2011 - do kwoty       47.850,- zł

 

 

2. na udział własny w zadaniu „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów”
do kwoty 2.252.000,- zł, w tym:

            w roku 2008 - do kwoty      674.000,- zł

            w roku 2009 - do kwoty   1.477.400,- zł

            w roku 2010 - do kwoty        62.900,- zł

            w roku 2011 - do kwoty        37.700,- zł

 

 

 

§ 2

 

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 4.396.425,- zł na zabezpieczenie roszczeń Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp.z o.o. z siedzibą w Lesznie z tytułu niewykonania przez Miasto Leszno zobowiązania finansowego, o którym mowa w § 1 ust.1 oraz zobowiązania finansowego ujętego w budżecie na 2007 na to zadanie.

 

 § 3

 

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy.

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 6

 

Uchyla się Uchwałę Nr XXXVII/451/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia
27 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

            Piotr Olejniczak     

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/31/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

 

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy wspólników spółki MZO, a także na podstawie porozumienia komunalnego, które podpisało 15 gmin.

Kwoty określone w uchwale obejmują koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,
które miasto Leszno musi zapewnić w poszczególnych latach w swoich budżetach.

Środki, które muszą być zabezpieczone wynoszą:

  1. Projekt 1 – ogółem  2.966.915,40 zł
  2. Projekt 2 - ogółem   2.251.827,51 zł

Razem           5.218.742,91 zł

 

W uchwale przyjęto w poszczególnych latach w projekcie 1 kwoty zaokrąglone
w wysokości wniesienia pełnych udziałów w Spółce, a w projekcie 2 zaokrąglono kwoty do pełnych 100 zł, stąd kwota przyjęta w uchwale wynosi
5.218.700,- zł .

 

Wszystkie gminy realizujące projekt podejmują uchwały upoważniające organ wykonawczy do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego zabezpieczającego roszczenia MZO Sp. z o.o.. Przyjęta forma zobowiązania daje gwarancje, że żaden
z samorządów nie wycofa się z realizacji projektu.

 

Jednocześnie unieważnia się Uchwałę Nr XXXVII/451/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych, która określała kwotę zobowiązań miasta Leszna na lata 2007 – 2011 na kwotę 3.920.275,- zł .

 

Zwiększenie kwoty zobowiązań wynika z następujących powodów:

  1. w Projekcie I:
    • wzrost kosztów poszczególnych kontraktów (różnica wyceny)
    • wzrost kosztów z tytułu różnic kursowych EUR
  2. w Projekcie II:
    • wzrost kosztów z tytułu różnic kursowych EUR.

 

 

Opracował:                                                                         

Wydział Budżetu

na podstawie dokumentów

Jednostki Realizującej Projekt
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-01-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.