Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr V/30/2007

Uchwa??a nr V/30/2007

Numer uchwa??y: 2007/5/30
Numer sesji: 5
Rok: 2007

 

Uchwała Nr V/30/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku

 

w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr IV/25/2006 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2006 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/25/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2006 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków błędnie sporządzono Załącznik Nr 1 – „Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006” .

Sprostowanie błędu w ww Załączniku polega na wprowadzeniu prawidłowego brzmienia paragrafu:

     W poz.  dział 900        -  „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

        rozdz.90002  -  „Gospodarka odpadami”

      Jest             -   § 6058 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

               Winno być  -   § 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Prawidłowe brzmienie Załącznika Nr 1 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
29 grudnia 2006r.          

 

 

 

Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna  

 

               Piotr Olejniczak


 

U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały Nr V/30/2007 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie sprostowania błędu w Uchwale
Nr IV/25/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2006
oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

 

 

W Uchwale Nr IV/25/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2006r. dołączono o nieprawidłowym brzmieniu Załącznik Nr 1 – „Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006”. Błąd polegał na wpisaniu nieprawidłowej czwartej cyfry w oznaczeniu paragrafu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Zamknięcie i rekultywacja 13 wysypisk śmieci”. Zamiast cyfry „9” wprowadzono błędnie cyfrę „8” (błąd pisarski).

W myśl art.113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego sprostowanie błędu pisarskiego może dokonać organ, który podjął uchwałę.

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-01-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.