Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr V/29/2007

Uchwa??a nr V/29/2007

Numer uchwa??y: 2007/5/29
Numer sesji: 5
Rok: 2007

 

Uchwała Nr V/29/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie

budżetu Miasta Leszna na rok 2007.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ”d”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. ”d”, art. 55 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168, art. 173 ust. 1 i 2, art. 174 ust. 1 i 3, art. 175 ust. 1, art. 176 ust. 1, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) i art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

1.      Ustala się dochody budżetu w wysokości 200.324.665,- zł jak w załączniku Nr 1
do uchwały, w tym:

1) dochody miasta   w wysokości 137.751.703,- zł,

2) dochody powiatu w wysokości   62.572.962,- zł.

 

2.      Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1)     dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.361.669,- zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,

2)     dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.310.974,- zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

3)     dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.082.779,- zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

4)     dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z organami administracji rządowej w kwocie 4.000,- zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

5)     dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 700.454,- zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

6)     dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 2.016.400,- zł,

7)     dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 346.600,- zł,

8)     dotacje z funduszy celowych w kwocie 324.916,- zł,

9)     dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 940.000,- zł, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

 

§ 2

1.      Ustala się wydatki budżetu w wysokości 204.224.665,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta   w wysokości 135.051.703,- zł,

2) wydatki powiatu w wysokości   69.172.962,- zł.

 

 

2.      Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1)     wydatki bieżące kwotę 172.963.247,- zł,  w tym:

a)     kwotę 87.204.198,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,

b)     kwotę 16.704.531,- zł z przeznaczeniem na dotacje,

c)      kwotę 3.750.000,- zł na wydatki związane z obsługą długu gminy,

2)     wydatki majątkowe w kwocie 31.261.418,-zł, jak w załączniku Nr 8.

 

3.      Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:

1)     dotacje podmiotowe w kwocie 9.179.370,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:

a)     dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.919.200,- zł ,

b)     dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6.260.170,- zł,

2)     dotacje przedmiotowe w kwocie 4.684.950,- zł, jak w załączniku Nr 11,

3)     dotacje celowe w kwocie 2.834.431,- zł, w tym:

a)     dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 3.000,- zł,

b)     dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.871.720,- zł,

c)      dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w  kwocie 378.411,- zł,

d)     dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 381.300,- zł

e)     dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 200.000,- zł

4)     wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 780,- zł,

5)     wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 5.000,- zł.

 

4.      Zakres dotacji przedmiotowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 określa załącznik Nr 11/1 do uchwały.

 

5.      Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje także:

1)     wydatki w kwocie 16.361.669,- zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,

2)     wydatki w kwocie 5.310.974,- zł na realizację zadań zleconych powiatowi
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

3)     wydatki w kwocie 1.082.779,- zł na realizację zadań przejętych przez gminę
w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

4)     wydatki w kwocie 4.000,- zł na realizację zadań przejętych przez powiat
w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, jak w załączniku
Nr 6 do uchwały,

5)     wydatki w kwocie 700.454,- zł na realizację zadań przejętych przez powiat
w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

6)     wydatki w kwocie 940.000,- zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku Nr 7
do uchwały.

§ 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu – deficyt budżetu – wynosi 3.900.000,- zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych.

§ 4

1.      Rozchody budżetu ustala się w kwocie 14.100.000,- zł, w tym:

1)     spłata kredytów w kwocie 4.500.000,- zł,

2)     wykup obligacji w kwocie 9.600.000,- zł.

 

2.      Przychody budżetu ustala się w kwocie 18.000.000,- zł, w tym:

1)     z emisji obligacji komunalnych w kwocie 18.000.000,- zł.

 

3.      Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 15 do uchwały.

 

§ 5

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

 

§ 6

Ustala się plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jak w załączniku Nr  10 do uchwały.

 

§ 7

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych jak w załączniku
Nr 11 do uchwały.

 

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków:

1)     Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 12 do uchwały,

2)     Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
jak w załączniku Nr 13 do uchwały.

3)     Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, jak w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 16 do uchwały.

 

§ 10

Tworzy się rezerwy:

1)     ogólna w kwocie  87.990,- zł,

2)     celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 1.159.210,- zł.

 

 

§ 11

Ustala się limit zobowiązań na rok 2007 w kwocie 21.000.000,- zł, z czego:

1)     na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku w kwocie 3.000.000,- zł,

2)     na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.900.000,- zł,

3)     na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4.500.000,- zł,

4)     na wykup obligacji komunalnych w kwocie 9.600.000,- zł.

 

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

1)     zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

2)     zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w wysokości nie przekraczającej 3.000.000,- zł na finansowanie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego,

3)     dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie dotacji i wydatków majątkowych,

4)     lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach,
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

2. Upoważnia się dyrektorów zakładów budżetowych do dokonywania w planie
      finansowym po stronie wydatków zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji
      budżetowej, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu
     ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie
     dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
     oraz wydatków majątkowych.

 

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

        

                                                                                              Piotr Olejniczak

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-01-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.