Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » Nab??r zako??czony. Praca na zast?pstwo - stanowisko ds. windykacji - Referat Finansowo - Ksi?gowy w Komunalnym Zwi?zku Gmin Regionu Leszczy??skiego. Wa??ne do dnia 14.12.2015 r. do godz. 15.00

Nab??r zako??czony. Praca na zast?pstwo - stanowisko ds. windykacji - Referat Finansowo - Ksi?gowy w Komunalnym Zwi?zku Gmin Regionu Leszczy??skiego. Wa??ne do dnia 14.12.2015 r. do godz. 15.00


Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku

Gmin Regionu Leszczyńskiego

 ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno

ogłasza nabór kandydatów na zastępstwo - stanowisko urzędnicze: 

 

ds. windykacji

w Referacie Finansowo-Księgowym

 

1.     Wymagania niezbędne od kandydatów:

a)     obywatelstwo polskie,

b)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     nieposzlakowana opinia,

e)     wykształcenie wyższe,

f)      roczny staż pracy udokumentowany świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu,

g)     znajomość przepisów dotyczących egzekucji administracyjnej, postepowania administracyjnego, ordynacji podatkowej, kodeksu postepowania cywilnego,

h)     dobra znajomość obsługi komputera – (MS Office, w tym Excel, księgowość podatkowa)

i)      posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

2.     Wymagania dodatkowe od kandydatów:

a)     wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub o innej specjalności przydatnej dla wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku,

b)     doświadczenie zawodowe w zakresie windykacji należności w trybie egzekucji administracyjnej,

c)     znajomość przepisów o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zasady rachunkowości budżetowej,

d)     umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,

e)     zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,

f)      wysoka kultura osobista

 

 

3.     Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

a)     nadzorowanie terminowego wpłacania należności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b)     wystawianie upomnień i prowadzenie ich ewidencji,

c)     wystawianie tytułów wykonawczych i prowadzenie ich ewidencji ,

d)     nadzorowanie i koordynowanie działań windykacyjnych prowadzonych przez Związek,

e)     wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem systemu opłat oraz wynikających z zakresu obowiązków,

f)      wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych

 

4.     Wymagane dokumenty:

a)     wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.kzgrl.pl w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

b)     list motywacyjny,

c)     kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,

d)     oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.kzgrl.pl, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

e)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

f)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

5.     Warunki pracy na stanowisku:

a)     miejsce pracy: Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90,  64-100 Leszno,

b)     rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

c)     wymiar czasu pracy:  pełen etat,

d)     termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2015 r.

e)     praca przy komputerze,

 

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego był wyższy niż 6 %.

 

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta pracy - nabór na zastępstwo - stanowisko ds. windykacji w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno lub przesłać pocztą na adres Związku  w terminie do dnia 14 grudnia 2015 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Biura Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego).

 

Oferty pracy, które wpłyną do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.kzgrl.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Bliższe informacje o składaniu aplikacji można uzyskać w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym lub pod numerem telefonu: 65-528-65-65, 660-000-855

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: Agnieszka Kania
Opublikowany dnia: 2015-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-12
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.