Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » Nab??r zako??czony.Praca - stanowisko ds. edukacji ekologicznej i gospodarowania odpadami - Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony ??rodowiska w Komunalnym Zwi?zku Gmin Regionu Leszczy??skiego. Wa??ne do dnia 10.12.2015 r. do godz. 15.00

Nab??r zako??czony.Praca - stanowisko ds. edukacji ekologicznej i gospodarowania odpadami - Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony ??rodowiska w Komunalnym Zwi?zku Gmin Regionu Leszczy??skiego. Wa??ne do dnia 10.12.2015 r. do godz. 15.00


Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

stanowisko ds. edukacji ekologicznej i gospodarki odpadami
w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: ochrona środowiska lub kierunkach pokrewnych,
f) dobra znajomość przepisów w zakresie: ochrony środowiska, gospodarowania odpadami komunalnymi, utrzymania czystości i porządku w gminach, kodeksu postępowania administracyjnego,
g) dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, w tym Excel.
h) prawo jazdy kat. B

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) doświadczenie pedagogiczne,
b) przynajmniej roczny staż pracy na stanowiskach związanych z: w/w wykształceniem - udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu,
c) umiejętność redagowania i przygotowywania materiałów informacyjnych,
d) znajomość problematyki działania jednostek samorządu terytorialnego,
e) umiejętności interpersonalne, kreatywność i komunikatywność, wysoka kultura osobista
f) umiejętność właściwego organizowania pracy,
g) umiejętność pracy w zespole.

3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny za:
a) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na temat gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
b) redagowanie informacji i tekstów do lokalnych mediów na temat działalności Związku oraz wdrażanych projektów z zakresu gospodarowania odpadami,
c) opracowywanie informacji przewidzianych do udostępnienia na stronie internetowej Związku,
d) zbieranie informacji o dostępnych funduszach zewnętrznych i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych do realizacji zadań statutowych Związku,

dodatkowo pracownik będzie realizował zadania Związku wynikające z Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in.: kontrolę realizowania przez właścicieli nieruchomości obowiązków związanych z właściwym gospodarowaniem odpadami komunalnymi.


4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.kzgrl.pl w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz wymagane doświadczenie zawodowe,
d) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony www.bip.kzgrl.pl),
e) oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno i teren działalności Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) termin rozpoczęcia pracy: grudzień 2015 r.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego był wyższy niż 6 %.

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno lub przesłać pocztą na adres Związku z dopiskiem: Dot. naboru – stanowisko ds. edukacji ekologicznej i gospodarki odpadami w terminie do dnia 10 grudnia 2015 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy również ofert złożonych pocztą).
Oferty pracy, które wpłyną do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Bliższe informacje o składaniu aplikacji można uzyskać w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym lub pod numerem telefonu: 65 528 65 65, 660 000 855.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: Agnieszka Kania
Opublikowany dnia: 2015-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.