Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr IV/23/2006

Uchwa??a nr IV/23/2006

Numer uchwa??y: 2006/4/23
Numer sesji: 4
Rok: 2006

 

 

Uchwała Nr IV/ 23 /2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXIV/400/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2006 zmienionej uchwałą Nr XXXVII/447/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku oraz uchwałą Nr XXXVIII/456/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXXIV/400/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2006 zmienionej uchwałą Nr XXXVII/447/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku § 1 przyjmuje brzmienie:

 

Ustala się na rok 2006 stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w następującej wysokości:

1.Miejski Zakład Komunikacji – kwota jednostkowa brutto

-          przewozy w komunikacji miejskiej –  2,15 zł na 1 wozokilometr

-          przewozy osób niepełnosprawnych –  1,49 zł na 1 wozokilometr

2.Miejski Zakład Budynków Komunalnych

-          remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 13,0260  zł na 1 m2 powierzchni,

3.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

-          utrzymanie obiektów sportowych – 5,- zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe

-          utrzymanie budynku „czarnego” – 2,44 zł na 1 m2 powierzchni”

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2006 roku.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

       Wiceprzewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

           Sławomir Szczot


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/23/2006  Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2006 roku w   sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/400/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2006 zmienionej uchwałą Nr XXXVII/447/2006 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 kwietnia 2006 roku oraz uchwałą Nr XXXVIII/456/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku.

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych działających w Lesznie w 2006 roku – zmiana dotyczy:

1. Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.

W związku ze zwiększeniem zakresu wykonywania zadań w przewozach komunikacji miejskiej (z planowanej na rok 2006 wielkości wozokilometrów – 1.072.005, przewiduje się wykonanie do końca roku 1.101.526 wozokilometrów), a także z uwagi na wystąpienie nieplanowanych kosztów napraw taboru oraz wyższych niż planowano wydatków na zakup paliwa, proponuje się zwiększenie dotacji
o 130.000,- zł dla MZK z przeznaczeniem na przewozy w komunikacji miejskiej.

Stawka jednostkowa brutto przewozów w komunikacji miejskiej  wynosi:

 –przed zmianami   2,09 zł na na 1 wozokilometr  

 –po zmianach 2,15 zł na na 1 wozokilometr  

Stawka jednostkowa brutto przewozów osób niepełnosprawnych nie ulega zmianie.

Kwota dotacji ogółem wynosi:

            - przed zmianami                2.339.110,- 

            - po zmianach                     2.469.110,- 

            - zwiększenie                          130.000,- 

 

2. Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie.

W związku ze zmianą wielkości powierzchni  komunalnych lokali mieszkalnych
(z planowanej średniorocznej na początku roku -131.586 m2  do szacowanej średniorocznej pod koniec roku –130.508 m2) proponuje się zwiększenie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla  MZBK z przeznaczeniem na remonty komunalnych lokali mieszkalnych, bez zmiany wielkości dotacji planowanej
w budżecie.

Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej przeznaczonej na  remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – wynosi:

 –przed zmianami   12,9193 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych

 –po zmianach 13,0260 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych

Kwota dotacji ogółem wynosi:

            - przed zmianami                1.700.000,- 

            - po zmianach                     1.700.000,- 

 

Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą z art. 19 ust. 10 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% jego wydatków.

 

 

 

3. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Lesznie.

W związku z rozstrzygnięciem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie niezgodności z prawem podjętej uchwały Nr XXXVIII/456/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmiany stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych, Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały zmieniającej wysokość stawki przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, W 2006 roku MOSiR zobowiązany został decyzją administracyjną wydaną przez Prezydenta Miasta Leszna do zapłaty kary za wycinkę drzew na stadionie w Zaborowie. Kara musi być uiszczona z własnych środków wypracowanych przez MOSiR, natomiast w związku z tym o 350.000,- zł mniej środków własnych MOSiR będzie mógł przeznaczyć na utrzymanie obiektów sportowych. Aby wykonać zakładane w planie finansowym na rok 2006 statutowe zadania, wobec konieczności uiszczenia nieplanowanych kosztów, należy zwiększyć wysokość dotacji przy uwzględnieniu dotychczasowego zakresu dotacji,
a więc zwiększając wysokość stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.

 

Stawka jednostkowa utrzymania obiektów sportowych wynosi:

 –przed zmianami   3,18 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty
   sportowe

 –po zmianach 5,- zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty
   sportowe

 

Kwota dotacji ogółem wynosi:

            - przed zmianami                615.000,- 

            - po zmianach                     965.000,- 

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.