Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr III/19/2006

Uchwa??a nr III/19/2006

Numer uchwa??y: 2006/3/19
Numer sesji: 3
Rok: 2006

 

 

Uchwała Nr III/19/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 grudnia 2006 roku

 

w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz przyrządzania posiłków .

 

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1.      Opłaty za świadczenia przedszkoli obejmujące koszty kształcenia i opieki przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz koszty  przyrządzania posiłków - w oddziałach 9 - cio godzinnych ustala się w wysokości 135; zł miesięcznie.

2.      Opłaty za świadczenia przedszkoli obejmujące koszty przyrządzania posiłków

- w oddziałach 5 - cio godzinnych ustala się w wysokości 40; miesięcznie.

 

                                                                       § 2

 

Rodzice / opiekunowie dzieci z oddziałów specjalnych zwolnieni są z opłaty za świadczenia przedszkoli obejmujące koszty kształcenia i opieki przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz koszty przyrządzania posiłków.

 

                                                                       § 3

 

Traci moc Uchwała Nr XXXIV / 401 / 2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia

29 grudnia 2005r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz przyrządzania posiłków .

 

                                                                       § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku .

 

                                                                       § 5

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Leszna .

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                           Piotr Olejniczak

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

    do Uchwały Nr III/19/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli przekraczające

bezpłatne podstawy programowe oraz przyrządzania posiłków .

 

 

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkola prowadzą bezpłatne nauczanie w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego . Podstawy programowe wychowania przedszkolnego realizowane są w czasie

5 godzin dziennie .

Za koszty przekraczające podstawy programowe wychowania przedszkolnego rodzice ponoszą odpłatność obliczoną na podstawie planu budżetu.

W oddziałach 9  godzinnych są to koszty funkcjonowania przedszkola przez

4 godziny dziennie  oraz koszty przyrządzania posiłków .

W oddziałach 5  godzinnych są to koszty przyrządzania posiłków .

W leszczyńskich przedszkolach odpłatność wynikająca z kosztów przekraczających podstawy programowe wychowania przedszkolnego została określona w Uchwale Rady Miejskiej z dniem 1 stycznia 2006 roku w wysokości:

w oddziałach 9  godzinnych  - 130 złotych +  koszty surowca

w oddziałach 5  godzinnych –   36 złotych +  koszty surowca

W 2006 roku dotacja do przedszkoli miejskich wyniesie 9.574.171,- złotych.

W związku z pracami nad projektem budżetu na 2007 rok dokonano obliczeń kosztów utrzymania przedszkoli miejskich biorąc pod uwagę zarówno oddziały

9-godzinne jak i 5-godzinne .

Przewiduje się, że wyniosą one 9.853.394 zł, co daje miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2007 roku w wysokości:

- w oddziałach 9 godzinnych – 464,60 zł w tym 236,02 zł koszty przekraczające

                                                    podstawy  programowe wychowania przedszkolnego

                                                    i koszty przyrządzania posiłków.

- w oddziałach 5 godzinnych –273,53 zł w tym 43,64 zł koszty przyrządzania

                                                    posiłków.

            Opłaty za świadczenia przedszkoli mogą maksymalnie wynosić 236,02 zł 

w oddziałach 9 – godz. i 43,64 zł  w oddz. 5 – godz.

Biorąc pod uwagę w/w koszty, utrzymanie bazy oraz utrzymanie wysokiego poziomu usług w zakresie wychowania przedszkolnego proponuje się następującą odpłatność dla rodziców

            -  za miesięczny pobyt dziecka  w oddziałach  9- godzinnych  -  135 zł

            -  za miesięczny pobyt dziecka  w oddziałach  5- godzinnych  -    40 zł

Projekt budżetu zakłada osiągnięcie dochodów według proponowanych nowych stawek odpłatności. Wyniosą one 1.633.150 zł.

 

 

            Bez zmian pozostaje zasada wspomagania rodziców o trudnej sytuacji materialnej poprzez pokrywanie odpłatności z funduszu przeznaczonego na ten cel (MOPR), w wysokości odpowiadającej indywidualnej sytuacji.

 

  

Od stycznia do sierpnia 2006 r. z możliwości tej skorzystało w przedszkolach miejskich 1236 dzieci , w tym z oddziałów 9 godzinnych 661 dzieci – średnio miesięcznie 82 dzieci , oraz z oddziałów 5 godzinnych 575 dzieci co daje średnią  miesięczną 71 dzieci.

 

W oddziałach 9 godzinnych wykorzystano ogólnie kwotę 86.995 zł ,

w tym na dofinansowanie do stałej kwotę 42.855 zł i na dofinansowanie do żywienia kwotę 44.140 zł. Natomiast w oddziałach 5 godzinnych wykorzystano ogólnie kwotę 39.294 zł w tym na dofinansowanie do stałej kwotę 22.558 zł i kwotę 16.736 zł na dofinansowanie do żywienia.

Ogólnie z dopłaty stałej wykorzystano kwotę 65.413,- zł., a z dopłaty do żywienia  60.876,- zł.

 

            Proponuje się , aby rodzice / opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkolnych oddziałów specjalnych w Przedszkolu Miejskim nr 21 zwolnieni  zostali z opłaty za świadczenia przedszkoli obejmujące koszty kształcenia i opieki przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz koszty przyrządzania

posiłków ,ponieważ utrzymanie w rodzinie dziecka specjalnej troski wymaga od rodziców ponoszenia  wysokich kosztów indywidualnego leczenia i rehabilitacji .

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:

Wydział Edukacji

Urzędu Miasta Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.