Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXX/328/2005

Uchwa??a nr XXX/328/2005

Numer uchwa??y: 2005/30/328
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

Uchwała nr  XXX/328/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/203/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30  grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszna.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  Rada Miejska Leszna w Uchwale Nr XVII/203/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 1999 r. w  sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 35, poz. 411 z 2000 r. ze zmianami) wprowadza następujące zmiany:

 

§ 1.

 

 

1.      Wyraz „Zarząd Miasta” użyty w różnych formach zastępuje się wyrazem „Prezydent Miasta” użytym w odpowiedniej formie.

 

 

2.      w § 1:

 

1/  pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3) zasobie nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.”

 

2/ skreśla się pkt 7,

 

3/ skreśla się pkt 9,

 

4/ pkt 8, 10, 11, 12 otrzymują kolejno numerację 7, 8, 9, 10,

 

5/  dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

 

„11) okresie zamieszkiwania uprawniającym do bonifikaty – należy przez to rozumieć łączny okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub jego małżonka w  lokalu będącym przedmiotem sprzedaży i okres zamieszkiwania w tym lokalu ich osób bliskich, jeżeli osoby te były poprzednimi najemcami tego lokalu lub jego części. Okres zamieszkiwania ustala się na podstawie dokumentów przyznających tytuł najmu lokalu lub meldunkowych. Jeżeli wnioskodawca, jego małżonek albo ich osoby bliskie otrzymali obecny lokal w  drodze dobrowolnej zamiany, wymiany z urzędu bądź jako lokal zamienny albo pomieszczenie zastępcze na skutek wykwaterowania z poprzednio zajmowanego lokalu, do którego posiadali tytuł najmu, do okresu zamieszkiwania w obecnym lokalu wlicza się również okres zamieszkiwania w  poprzednim lokalu , przy czym poprzednio zajmowany lokal w dniu składania wniosku o wykup lub w dniu dokonania zamiany, bądź wykwaterowania winien być własnością miasta Leszna, a zamiana nie mogła być wymuszona zadłużeniem czynszowym.”

 

3. § 11 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 11. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 60% w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej lub przeznaczonej na cele mieszkaniowe, jeżeli:

 

1/  została zabudowana zgodnie z umową o oddaniu gruntu w użytkowanie
      wieczyste,

2/ uiszczenie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
      w  prawo własności następuje jednorazowo

 

 

  1.  Rozdział IV. „Zasady sprzedaży mieszkań komunalnych” otrzymuje   
     brzmienie:

 

㤠15.

 

1.Do sprzedaży przeznacza się mieszkania komunalne znajdujące się w  budynkach wykazanych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, oddane w najem, z wyjątkiem:

 

1/ mieszkań w budynkach, co do których przewidziana jest zmiana funkcji,

2/ mieszkań, oddanych w najem za czynsz wolny przez okres 5 lat od dnia   
 zawarcia umowy najmu w drodze przetargu.

3/ mieszkań w budynkach, w stosunku do których toczy się postępowanie
  w sprawie przeniesienia prawa własności na rzecz poprzednich
  właścicieli,

4/ mieszkań, których najemcy mają zaległości czynszowe, lub nie dokonali   
  z wynajmującym rozliczeń wzajemnych zobowiązań z tytułu najmu lokalu,

5/ mieszkań, których najemcy lub współmałżonkowie posiadają tytuł prawny
  do innego lokalu lub domu mieszkalnego,

6/ lokali socjalnych.

 

2.Lokal mieszkalny nabywany przez najemcę może być sprzedany za jednorazową zapłatą ceny lub należność może być rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych na raty, pierwsza rata nie może być niższa od 30% ceny lokalu po uwzględnieniu udzielonej bonifikaty, zaś niespłacona część podlega oprocentowaniu równym 0,5 stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

 

3.Ustala się bonifikatę od ceny lokalu ustalonej na poziomie określonym przez rzeczoznawcę majątkowego:

 

1/ w wysokości 40 %,

2/ po zastosowaniu bonifikaty określonej w ust.3 pkt 1 zezwala się na 0,5%   
 bonifikaty za każdy pełen rok zamieszkiwania,

3/ w przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny nabycia lokalu
  mieszkalnego wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości   
  20% od ceny lokalu ustalonej po zastosowaniu bonifikaty określonej
  w ust.3 pkt 1-2,

4/ w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku
  wpisanym do rejestru zabytków zezwala się na zastosowanie bonifikaty
  wynoszącej 70% ceny lokalu,

5/ łączna bonifikata nie może przekroczyć 70% ceny sprzedaży lokalu
  mieszkalnego.

 

4.1/ Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego rozliczona zostanie wpłacona
   przez najemcę kaucja.

2/ Jako kryterium waloryzacji kaucji przyjmuje się porównanie przeciętnego
  wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok kalendarzowy,
  w  którym dokonano wpłaty oraz przeciętnego wynagrodzenia
  w kwartale poprzedzającym datę wykupu lokalu. Przeciętne
  wynagrodzenia przyjmuje się na podstawie danych GUS (komunikat
  Prezesa GUS).

3/ Ustala się, że kwota zwaloryzowanej kaucji zaliczona zostanie na poczet
  ceny lokalu przed udzieleniem należnej bonifikaty.”

 

5. w § 17 pkt 2 dodaje się lit. d) w brzmieniu:

 

„d) gdy najemca lub dzierżawca jest właścicielem nakładów poniesionych za
       zgodą miasta na budowę obiektu handlowo – usługowego położonego na
       gruncie miasta.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, jednak nie wcześniej niż przed dniem 1 września 2005 r.

 

 

Wiceprzewodniczący

                                                     Rady Miejskiej Leszna

 

                                                        Franciszek TOMCZAK

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały nr XXX/328/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/203/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi  
 własność miasta Leszna.

 

 

Zaproponowane zmiany w Uchwale Nr XVII/203/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszna wynikają z potrzeby dostosowania Uchwały Rady do obowiązującego ustawodawstwa regulującego sferę nieruchomości.

Skreślenie uregulowań prawnych zawartych w § 11 ust. 1 litera a-g, ust. 2 – 3 a dotyczących wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości, w pierwszej opłacie i w opłacie rocznej za prawo wieczystego użytkowania związane jest z treścią rozstrzygnięcia nadzorczego w zakresie stosowania przepisów art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami o wyrażeniu zgody na udzielenie bonifikaty do oznaczonej nieruchomości indywidualnemu podmiotowi.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców proponuje się zmianę brzmienia § 15 regulującego zasady sprzedaży mieszkań.

Wprowadzenie wyższych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach przeznaczonych do całkowitej prywatyzacji (załącznik nr 1 i załącznik nr 2) ma na celu zachęcenie najemców do wykupu lokali. W konsekwencji czego nastąpi przejęcie w większości udziałów lub w całości takich budynków przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

Zmniejszenie procentowego udziału gminy w częściach wspólnych budynku, wiąże się ze wzrostem udziału środków finansowych pochodzących od właścicieli lokali mieszkalnych w nakładach ponoszonych na remonty i konserwacje budynków.

Zastosowanie bonifikat ma na celu uporządkowanie rozproszonej prywatyzacji mieszkań na rzecz ich dotychczasowych najemców i tak:

- w budynkach częściowo sprywatyzowanych – na doprowadzenie do sprzedaży pozostałych mieszkań (wyjście miasta ze współwłasności),

- zaoferowaniu mieszkań zamiennych najemcom, którzy nie są zainteresowani wykupem dotychczas zajmowanych mieszkań w mieszkaniach przeznaczonych do całkowitej prywatyzacji.

Wprowadzenie 0,5% bonifikaty za każdy rok zamieszkiwania w lokalu ma stanowić kolejną zachętę dla długoletnich najemców lokali komunalnych, którzy często w okresie zamieszkiwania ponieśli znaczne nakłady na modernizację mieszkań. Definicję „okresu zamieszkiwania” uprawniającym do bonifikaty, została zawarta w § 1 poprzez dodanie pkt 11.

Przy jednorazowej wpłacie ceny sprzedaży proponuje się kolejną bonifikatę

w wysokości 20%.

Łączna bonifikata nie może przekroczyć 70% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Proponowane zasady uwzględniają również rozliczenie wpłaconych przez najemców kaucji. Kwota zwaloryzowanej kaucji zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia lokalu przed udzieleniem należnej bonifikaty.

Wyłączenie ze sprzedaży mieszkań w budynkach nie zawartych w załączniku do

niniejszej uchwały, ma na celu uchronienie przed rozproszoną sprzedażą mieszkań w  budynkach wymagających znacznych nakładów finansowych ze względu na często zły stan techniczny budynków jak również ich położenie w ścisłej strefie konserwatorskiej. Reguluje również kwestię określenia docelowego zasobu mieszkań, który będzie w dyspozycji miasta.

Przeznacza się do sprzedaży mieszkania położone w budynkach, gdzie występują wspólnoty mieszkaniowe oraz w budynkach do 4-ch mieszkań (w dwóch przypadkach do 6-ciu mieszkań – budynki oświaty) w związku z dużymi nakładami związanymi z utrzymaniem budynku przypadającymi na 1 m2 powierzchni użytkowej oraz możliwością szybkiej prywatyzacji.

Wyłącza się z prywatyzacji tylko te budynki do 4-ch mieszkań, które przeznaczone są do wyburzenia w związku z porządkowaniem przestrzeni i przeznaczeniem na inne cele publiczne, jak również te co do których toczy się postępowanie regulacyjne.

Wyłączono również z prywatyzacji poprzez wyodrębnienie nieruchomości

lokalowych, budynki położone przy ul. Rynek (nr 8, 16, 21) jak również położone przy ul. Słowiańskiej. Prywatyzacja ich winna nastąpić w przypadkach ekonomicznie

uzasadnionych (konieczne poniesienie nakładów na remont i pozostałe koszty

niezbędne do utrzymania wyższe do pozyskanych dochodów) poprzez sprzedaż

budynków w całości jednemu właścicielowi.

Ilość mieszkań, które proponuje się, do wyzbycia z zasobu poprzez sprzedaż, wyburzenie oraz zwrot to 1235 szt.

W związku z powyższym udział mieszkań komunalnych w ogólnej liczbie mieszkań w  Lesznie zmniejszy się z 12,5% do 6,7%.

W opinii ekspertów Ministerstwa Infrastruktury, gmina może prawidłowo realizować swoje zadania związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, gdy zasób

komunalny stanowi 5% – 35% wszystkich mieszkań znajdujących się w gminie.

W celu ujednolicenia zasad sprzedaży mieszkań do wszystkich najemców zasobu mieszkaniowego gminy w proponowanych w niniejszej uchwale „zasadach” nie uwzględniono odmiennych bonifikat w stosunku do „osób uprawnionych” tj.

„a) pracownika lub byłego pracownika przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych lub państwowych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, od których gmina nabyła własność mieszkań lub własność nakładów poniesionych na wybudowanie tych mieszkań i który zajmuje mieszkanie na

      podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony lub administracyjnej decyzji o przydziale

b)stale zamieszkałych z pracownikiem lub byłym pracownikiem w chwili jego

   śmierci, małżonka, zstępnego, wstępnego, pełnoletnie rodzeństwo, osobę

   przysposabiającą albo przez niego przysposobioną oraz osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym.”

W związku z powyższym zaproponowano skreślenie w § 1 pkt 9 zawierającego

definicję „osoby uprawnionej”.

Stąd propozycja wejścia w życie niniejszej uchwały z dniem 1 września 2005 r., aby do tego czasu „osoby uprawnione” mogły skorzystać z możliwości wykupu wynajmowanych mieszkań na dotychczasowych zasadach tj. z możliwością udzielenia bonifikaty do 95%. Wszyscy potencjalni zainteresowani zostali pisemnie powiadomieni o końcowym terminie do składania wniosków w sprawie wykupu mieszkań komunalnych. Dotyczy to 37 najemców lokali komunalnych.

W § 17 ust. 2 uchwały zostały uregulowane przypadki, w których nieruchomości

mogą być dzierżawione lub wynajmowane w drodze bezprzetargowej.

Zgodnie z znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami dzierżawa gruntu powyżej 3 lat winna być ustalona w drodze przetargu. Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy na grunt pod obiekty handlowo – usługowe stanowiące własność dzierżawcy wymaga zgody Rady.

Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt Uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.