Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXX/326/2005

Uchwa??a nr XXX/326/2005

Numer uchwa??y: 2005/30/326
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

UCHWAŁA   nr XXX/326/2005

RADY   MIEJSKIEJ   LESZNA

z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
                       gruntowej, zabudowanej na cele mieszkaniowe, sprzedawanej  na rzecz
                       Spółdzielni Mieszkaniowej „ZETKA” w Lesznie będącej jej
                       użytkownikiem wieczystym
.

 

               Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust.1 pkt.  9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % ceny dla nieruchomości gruntowej zabudowanej na cele mieszkaniowe sprzedawanej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „ZETKA ” w Lesznie będącej jej użytkownikiem wieczystym, położonej

w Lesznie przy ul. Chocimskiej, oznaczonej działką

                                  nr 525/2 ark. mapy 107 o pow. 0,38.25 ha

zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 24608 , w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali .

 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                        Wiceprzewodniczący

                                                                                      Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                     Franciszek TOMCZAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały nr XXX/326/2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej, zabudowanej na cele mieszkaniowe, sprzedawanej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „ ZETKA ” w Lesznie będącej jej użytkownikiem wieczystym.

 

 

             W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z art. 32 ust.1 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603)nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Sprzedaż gruntu następuje wówczas w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 5 w/cyt. Ustawy.

Cenę sprzedaży gruntu ustala się stosownie do art. 67 ust.3 tj. w wysokości nie niższej niż jej wartość.

W przypadku, gdy użytkownikiem wieczystym gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jest spółdzielnia mieszkaniowa, która ubiega się o nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych, wówczas przy sprzedaży gruntu zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami prezydent miasta może udzielić za zgodą rady bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej temu podmiotowi.

            Z wnioskiem o udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, położonej w Lesznie przy ul. Chocimskiej zwróciła się Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZETKA” w Lesznie będąca jej użytkownikiem wieczystym .

Z uwagi na to, że udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, jakim jest spółdzielnia mieszkaniowa znajduje uzasadnienie w przepisach prawa, dlatego proponuję udzielenie temu podmiotowi 80% bonifikaty w cenie sprzedaży gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali.

 

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę projekt uchwały w celu jego uchwalenia.

 

 

 

Opracował :

Wydział Gospodarki

Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.