Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXX/325/2005

Uchwa??a nr XXX/325/2005

Numer uchwa??y: 2005/30/325
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

Uchwała  nr  XXX/325/2005

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

 

w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2005.

 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r Nr 123 poz. 776 ze zmianami), Rada Miejska Leszna :

 

 

§1

 

Zmienia plan podziału środków finansowych przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XXVIII/298/2005 z dnia 8 marca 2005r.

 

§2

 

Nowy plan podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                            Wiceprzewodniczący

                                                                           Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                         Franciszek TOMCZAK

                                                                    

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do  Uchwały   nr  XXX/325/2005

    Rady  Miejskiej Leszna  z  dnia  30 czerwca 2005 roku

 

 

 

      Uchwała dotyczy przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

      W ramach rehabilitacji społecznej proponuje się przesunięcie z zadania likwidacja barier architektonicznych kwoty w wysokości 32.000,00 zł, ze środków przeznaczonych na rehabilitację zawodową – z  przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych  kwotę 40.000,00 zł, oraz z dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego  kwotę 2.000,00 zł.

Łączną  kwotę 74.000,00 zł  proponuję podzielić się na następujące zadania:

 

- kwota  62.000,00 zł – na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,

- kwota  12.000,00 zł -  na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 Propozycje przesunięć są wynikiem bardzo dużej liczby osób ubiegających się o  dofinansowanie do wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne w okresie letnim, oraz wniosków na dofinansowanie zapotrzebowania w sprzęt rehabilitacyjny. Pozwoli to  zrealizować  złożone  wnioski na dofinansowanie wyjazdów w miesiącach od lipca do września.

     Przyznaną wcześniej kwotę na dofinansowanie przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego można przesunąć z uwagi na fakt, iż dotychczas nie wpłynął od pracodawców żaden wniosek. Dalsza realizacja wniosków na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się  zostanie zrealizowana po przyznaniu przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dodatkowych środków finansowych.

        Nowy podział środków przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

 

Sporządziła :                                                                                

Bogumiła Szymkowiak

 

 

                                                                                                          Załącznik Nr 1

 

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizację  zadań w powiecie miasto Leszno w 2005 roku

 

 

 

Łączna kwota przyznanych środków                                                     1 073 698,00

 

1.zobowiązania  dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek

   na ubezpieczenia społeczne art.26                                                                191 326,00

3.finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych

   art.38 i40                                                                                                              12.000,00

4.pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

    art.12                                                                                                                 270.000,00

5.dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art. 13                            0,00

6.przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych art.26                    0,00

7.zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników

   pomagających osobie niepełnosprawnej w pracy  art.26d                             30 000,00

 

Razem rehabilitacja zawodowa                                                                     503 326,00

 

 

 1.dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych                                                   194 093,00

    art.35a ust.1 pkt 7 lit.a

 

2.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt   rehabilitacyjny,                        

    przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

    art.35a ust.1 pkt7 lit.c                                                                                      144 093,00

 

3.likwidacja barier architektonicznych, w   komunikowaniu się                       142 363,00

    i  technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób

    niepełnosprawnych art.35a ust.1 pkt.7 lit.d

 

4.dofinansowanie sportu, kultury ,rekreacji i turystyki                                         89 823,00

   art.35a ust.1 pkt7 lit.b     

  

Razem rehabilitacja społeczna                                                                      570 372,00

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.