Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXX/337/2005

Uchwa??a nr XXX/337/2005

Numer uchwa??y: 2005/30/337
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

UCHWAŁA nr XXX/ 337/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów zatrudnionych w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym

w Lesznie działającym na podstawie ustawy o pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112 ze zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewody Wielkopolskiego

 

Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów i psychologów zatrudnionych w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Lesznie działającym na podstawie ustawy o pomocy społecznej :

- pedagodzy i psycholodzy – 26 godzin

- Dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – 26 godzin

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 8

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania.

 

 

 

 

                                                                                        Wiceprzewodniczący

                                                                                       Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                      Franciszek TOMCZAK           


 

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXX/ 337/ 2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów zatrudnionych w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym

w Lesznie działającym na podstawie ustawy o pomocy społecznej

 

Szczegółowe kompetencje jednostki samorządu terytorialnego w zakresie proponowanym w przedmiotowej uchwale Rady Miejskiej Leszna wynikają z  delegacji ustawowej określonej w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003 r., nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela określają organy prowadzące szkołę lub placówkę.

Proponowane wymiary godzin wynikają ze specyfikacji danej placówki.

Zgodnie z treścią art. 42 ust. 7 powołanej wyżej ustawy wprowadzenie niniejszej regulacji wymaga opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

Przedmiotowa opinia jest pozytywna.

 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej w Lesznie jest merytorycznie uzasadnione.

 

 

 

Opracowano:                                              

MOPR Leszno
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.