Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Strona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVI/442/2006

Uchwa??a nr XXXVI/442/2006

Numer uchwa??y: 2006/36/442
Numer sesji: 36
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXVI/442/2006

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 30 marca 2006 roku

 

w sprawie przyjęcia „Planu utwardzania ulic o nawierzchni gruntowej

w Lesznie na lata 2006-2010”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje „ Plan utwardzania ulic o nawierzchni gruntowej w Lesznie na lata 2006 -2010 ”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Upoważnia Prezydenta Miasta Leszna do dokonywania zmian w przyjętym Planie po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Miejskiej Leszna

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                   Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                       Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

do Uchwały nr XXXVI/442/2006  z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie przyjęcia „Planu utwardzania ulic o nawierzchni gruntowej w Lesznie na lata 2006-2010”

 

            Realizując uchwałę nr XXXVI/441/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2006 roku Prezydent Miasta Leszna przedstawia „Plan utwardzania ulic o  nawierzchni gruntowej w Lesznie na lata 2006-2010”. Plan ten został opracowany w oparciu o kryteria kolejności utwardzania zamieszkałych dróg gminnych zapisane w Uchwale Rady Miejskiej Leszna nr XXVIII/309/2005 z  dnia 8 marca 2005r. Zgodnie z opracowanym Planem zakłada się, że w latach 2006-2010 nowa nawierzchnia zostanie wybudowana na 40 ulicach o łącznej długości 15,9 km. Koszt budowy tych nawierzchni wyniesie natomiast około 25 milionów złotych .

 

Przedstawiony plan nie obejmuje:

1.      Ulic, które posiadają już nawierzchnie utwardzone, ale wymagające przebudowy lub modernizacji

2.      Rozbudowy układu komunikacyjnego miasta o ważne z punktu widzenia rozwoju miasta nowe ciągi komunikacyjne

3.      Budowy nawierzchni na ulicach gruntowych w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych z udziałem finansowym mieszkańców

 

Wyżej wymienione zadania muszą być realizowane jednocześnie z utwardzaniem ulic gruntowych z uwzględnieniem odpowiednio proporcji i potrzeb w tym zakresie.

 

 

 

Opracował:

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji





Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.