Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXI/345/2005

Uchwa??a nr XXXI/345/2005

Numer uchwa??y: 2005/31/345
Numer sesji: 31
Rok: 2005

 

Uchwała Nr XXXI/345/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 sierpnia 2005r.

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna
na lata 2006 - 2010.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XIX/184/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 maja 2004r. w sprawie podjęcia prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym i Uchwałą Nr XX/189/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia zasad oceny inwestycji na potrzeby Wieloletniego Planu Inwestycyjnego – Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Leszna na lata 2006 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

W kolejnych latach realizacji Wieloletni Plan Inwestycyjny będzie weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących w szczególności potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych oraz harmonogramu realizacji inwestycji. Weryfikacja będzie dokonywana przed przedłożeniem projektu budżetu
przez Prezydenta miasta Leszna  Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                     Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                       Wojciech Rajewski

 

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/345/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 sierpnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna.

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały zatwierdzającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Leszna.

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest konsekwencją realizacji zamierzeń dotyczących opisania kierunków strategicznego rozwoju Miasta.

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi podstawę opracowania wykazu limitu wydatków na programy inwestycyjne oraz podstawę tworzenia projektów budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych na kolejne lata.

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI)  jest planem kroczącym, co oznacza, że będzie podlegał okresowej aktualizacji. Aktualizacja obejmować będzie wprowadzenie
do planu nowych zadań inwestycyjnych oraz uaktualnienie danych dotyczących zadań już ujętych w Planie. Horyzont czasowy WPI ulegać będzie odpowiedniemu przesunięciu w trakcie przygotowywania kolejnych edycji planu.

 

Prace nad WPI rozpoczęto w 2004 roku na podstawie Uchwały Nr XIX/184/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 maja 2004r. w sprawie podjęcia prac
nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym i Uchwały Nr XX/189/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia zasad oceny inwestycji
na potrzeby Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Prezydent Miasta Leszna wydał
w dniu 9 czerwca 2004r. Zarządzenie Nr 169/2004 w sprawie procedury prac
nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Powołany tym Zarządzeniem Zespół Koordynacyjny ds. prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zebrał wszystkie zgłoszone wnioski inwestycyjne, ocenił je wg kryteriów przyjętych przez Radę Miejską i przedłożył Prezydentowi. 

Poniżej przestawia się harmonogram prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym:

 

25 maja 2004 r.                    Podjęcie uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/184/2004 w

sprawie podjęcia prac nad przygotowaniem Wieloletniego

Planu Inwestycyjnego w ramach planowania rozwoju

miasta Leszna.

9 czerwca 2004 r.                Wydanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna w

sprawie procedury prac nad Wieloletnim Planem

Inwestycyjnym.

29 czerwca 2004 r.              Podjęcie uchwały Rady Miejskiej Nr XX/189/2004 w

sprawie przyjęcia zasad oceny inwestycji na potrzeby

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

16 sierpnia 2004 r.              Termin dotyczący składania wniosków do Wieloletniego

Planu Inwestycyjnego (na podstawie informacji i ogłoszeń, publikowanych w lokalnej prasie i radiu).

 

28 września 2004 r.             Termin zgłoszenia wniosków do Wieloletniego Planu

Inwestycyjnego wraz z kartami opisu inwestycji przez Naczelników Wydziałów i Kierowników jednostek organizacyjnych miasta.

 październik – listopad        Analiza kompletu wniosków pod względem ich zgodności

2004 r.                       z przyjętymi kryteriami dla zadań inwestycyjnych

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

grudzień 2004 r. -                 Dokonanie oceny wniosków inwestycyjnych przy

- styczeń 2005 r.                   zastosowaniu ustalonej skali punktacji.

luty 2005 r.                            Opracowanie:

                                               -   założeń do projekcji budżetów w latach 2001 – 2010,

- analiza możliwości inwestycyjnych i wiarygodności kredytowej.

marzec – czerwiec               Wypełnienie arkusza Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

2005 r.                       w kolumnach określających źródła finansowania

inwestycji.

lipiec 2005 r.                         Opracowanie wariantów dla Wieloletniego Planu

Finansowego Miasta Leszna

 

W pracach Zespołu, na odstawie zawartej umowy, z głosem doradczym, uczestniczyli przedstawiciele INWEST CONSULTING S.A. w Poznaniu.

 

W ustalonych terminach zgłaszania wniosków inwestycyjnych wpłynęło ogółem 190 wniosków, z czego: od radnych Rady Miejskiej Leszna, mieszkańców, instytucji
i organizacji – 76. Pozostałe 114 stanowiły propozycje naczelników wydziałów Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta. Z tej liczby,
po odrzuceniu do dalszego rozpatrywania tych, które nie spełniały kryterium zadań inwestycyjnych pozostało 111 wniosków. Następnie w wyniku koniecznego pogrupowania i połączenia zadań powtarzających bądź pokrywających się, ustalonym zasadom oceny poddano 48 wniosków. Następnie przedmiotowe zestawienie inwestycji poddane zostało wyszacowaniu kosztów i wskazaniu źródeł ich finansowania ( omawiane zestawienie Radni otrzymali na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury Rady Miejskiej w dniu 28.07.2005r.).

 

Determinantą ustalenia wykazu zadań inwestycyjnych WPI na lata 2006-2010 jest zabezpieczenie w budżetach na kolejne lata niezbędnych środków finansowych.

Na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury w dniu 11.08.2005r. przedstawiono P.Radnym „Warianty wieloletniego planu finansowego miasta Leszna” przygotowane przez firmę INWEST CONSULTING S.A.w Poznaniu. Na tym posiedzeniu obecni Radni opowiedzieli się za przyjęciem wariantu II planu finansowego.

Dokonana analiza możliwości finansowych budżetu potwierdzająca wykonalność założonych zadań stanowi Załącznik Nr 1 do uzasadnienia.

 

W projekcie Uchwały, który przedkłada się Wysokiej Radzie, Prezydent proponuje wykaz inwestycji do realizacji w latach 2006 – 2010.

 

Lista zadań niezakwalifikowanych do bieżącej edycji WPI stanowi wstępny wykaz zamierzeń inwestycyjnych miasta na lata następne oraz alternatywę w przypadku zaniechania realizacji zadania inwestycyjnego pierwotnie umieszczonego w WPI
lub zaistnienia w budżecie możliwości sfinansowania dodatkowych zadań
(np. na skutek nieprzewidzianego przyrostu wolnych środków).  Listę tych zadań Prezydent przedłoży Wysokiej radzie w terminie późniejszym.

 

WPI jest jednym z bardzo ważnych instrumentów polityki inwestycyjnej realizowanej w mieście, a ponadto dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o środki pozabudżetowe, a szczególnie o środki unijne.

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.