Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - nieruchomo??ci na sprzeda?? - lokale i inne obiekty » Prezydent Miasta Leszna og??asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? lokalu mieszkalnego, po??o??onego w Lesznie przy ul. S??owia??skiej nr 41 wraz z udzia??em w cz???ciach wsp??lnych budynku i oddaniem w u??ytkowanie wieczyste gruntu w udziale 735/3402 cz???ci.

Prezydent Miasta Leszna og??asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? lokalu mieszkalnego, po??o??onego w Lesznie przy ul. S??owia??skiej nr 41 wraz z udzia??em w cz???ciach wsp??lnych budynku i oddaniem w u??ytkowanie wieczyste gruntu w udziale 735/3402 cz???ci.

Data publikacji: ----
Termin sk??adania ofert: ----

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Słowiańska nr 41/3.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: jednocześnie ze sprzedażą lokalu sprzedawany jest udział wynoszący 735/3402 we wspólnych częściach i urządzeniach budynku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu w udziale 735/3402 części w działce nr 141/3 i 142 ark. m. 47 o łącznej powierzchni 264 m2, KW nr PO1L/00019190/4.

3. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny położony na poddaszu budynku wielolokalowego o powierzchni użytkowej 73,50 m2 obejmujący 3 pokoje, kuchnię, wc (brak pomieszczeń przynależnych). Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, telefoniczną, gazową, TVK, domofon.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z Uchwałą nr XVII/247/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna – część A, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 113MW/U i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.
Nieruchomość znajduje się na terenie zabytkowego założenia urbanistycznego Miasta Leszna oraz w strefie „W” ochrony archeologicznej. Budynek jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, sporządzonej przez Urząd Miasta Leszna.
Zarząd nad budynkiem przy ul. Słowiańskiej 41 sprawuje Miejski Zakład Budynków Komunalnych. Nabywca lokalu zobowiązany będzie do wnoszenia opłaty za lokal na konto Wspólnoty Mieszkaniowej, składającej się z funduszu remontowego i eksploatacyjnego oraz do wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu. Opłaty roczne w wys. 1% ceny gruntu wraz z podatkiem VAT płatne są w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok na konto Urzędu Miasta Leszna.
Lokal mieszkalny znajdujący się w budynku na przedmiotowej nieruchomości jest wynajmowany. Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek najmu w miejsce zbywcy zgodnie z art. 678 kodeksu cywilnego. Miasto Leszno zobowiązuje się zapewnić najemcy lokalu mieszkalnego lokal zamienny w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Najemca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie opuścić zajmowany obecnie lokal w terminie 30 dni od daty udostępnienia lokalu zamiennego. Do tego czasy warunki i zasady dotychczasowej umowy najmu lokalu mieszkalnego pozostaną niezmienione.

5. Termin i miejsce przetargu: 24 listopada 2015 r., godz. 10:00, sala konferencyjna na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a.

6. Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych elementów budynku wynosi: 98.100,00 zł
w tym cena ułamkowej części gruntu w udziale 735/3402, co stanowi 12,95 % ceny wywoławczej nieruchomości.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej lokalu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena lokalu uzyskana w drodze przetargu plus I opłata z tytułu oddania gruntu w udziale 735/3402 części w użytkowanie wieczyste w wysokości 25% ceny gruntu ustalonej w drodze licytacji wraz z podatkiem VAT 23% podlega zapłacie przed aktem notarialnym.

7. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 17.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 19 listopada 2015 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomo??ci na sprzeda?? - lokale i inne obiekty
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Mariusz Glapiak
Opublikowany dnia: 2015-10-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.