Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIX/312/2005

Uchwa??a nr XXIX/312/2005

Numer uchwa??y: 2005/29/312
Numer sesji: 29
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIX/312/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmiany  Uchwały Nr  XXVIII/296/2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 8 marca 2005roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

miasta Leszna

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1541 z późniejszymi zmianami) art. 12 pkt 10a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. nr 256 p. 2572 ze zmianami) uchwala się co następuje:

                                                                      

§ 1

 

W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Leszna stanowiącym załącznik do Uchwały  

Nr  XXVIII/296/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Leszna wprowadza się  następujące zmiany:

 

1. § 5  otrzymuje brzmienie:    

„1.Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy w danym roku

szkolnym niż:

1/ od września do czerwca dla uczniów i wychowanków

2/ od października do czerwca dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich,

    nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników

    służb społecznych  

2.Okres, na który zostanie przyznane stypendium ustala się w zależności od

ilości złożonych wniosków i wysokości otrzymanej na ten cel dotacji.”

 

2. § 12 otrzymuje brzmienie:

   „Zwrot kosztów realizowany jest z dołu w następnym miesiącu, po miesiącu,

    za  który przysługuje stypendium „

      

 3. § 15 otrzymuje brzmienie:

    „ Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

      przeznacza się dotację celową z budżetu państwa z zastrzeżeniem, że:

         1/ na stypendia szkolne przeznacza się 96% kwoty otrzymanej dotacji;

         2/ na zasiłki szkolne przeznacza się 4% kwoty otrzymanej dotacji.”

 

                                                                      § 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

                                                                      § 3

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                       Rady Miejskiej Leszna

                                                                                   

                                                                                         Wojciech Rajewski

 

 

 

 

   UZASADNIENIE

   do  Uchwały Nr XXIX/312/2005

   Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 kwietnia 2005 roku

   w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze  

   Socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie miasta Leszna

 

 

 

 

            Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła z dniem 1.01.2005r. pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków losowych.

Ustawa nakładała obowiązek uchwalenia do końca marca przez Radę Miejską regulaminu określającego zasady udzielania ww. pomocy materialnej.

 

            W art.90 b cytowanej ustawy wskazano, że na dofinansowanie pomocy materialnej miasto otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

 

            Uzyskano obecnie informacje, że miasto otrzyma dotację w wysokości 225.340 zł.(słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta czterdzieści zł)

Biorąc pod uwagę minimalną wysokość stypendium wynoszącą jednorazowo 44,80 zł i ilość obecnie złożonych wniosków – 834 oraz przewidując podobną ich  liczbę od 1 września br. należy stwierdzić, że kwota dotacji jest niewystarczająca do udzielenia stypendiów na okres 10 miesięcy (maksymalny przewidziany w ustawie).

 

            Przy zastosowaniu zróżnicowania świadczeń  kwota dotacji umożliwi udzielenie stypendiów na okres 5 miesięcy. Stąd też propozycja zmiany zapisów Regulaminu umożliwiającego dostosowanie okresu przyznawanych świadczeń do dyspozycyjnej kwoty dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania. Ponadto ilość  złożonych wniosków wskazuje na konieczność  wydłużenia  okresu rozliczania świadczeń.

 

 

 

 

Opracował:                                                                                            

Wydział EdukacjiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.