Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVIII/296/2005

Uchwa??a nr XXVIII/296/2005

Numer uchwa??y: 2005/28/296
Numer sesji: 28
Rok: 2005

 

Uchwała Nr XXVIII/296/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

na terenie miasta Leszna

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.z 2001 r. nr 142 p.1541 z późniejszymi zmianami) art. 12 pkt 10 a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001. nr 142 p.1592 ze zmianami) oraz art.90 f  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz U. z 2004 r. nr 256 p.2572 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

                                                     § 1

 

Ustala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Leszna stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

                                                     § 2

 

Obsługę finansową stypendiów powierza się Zespołowi Obsługi przy Wydziale Edukacji

 

                                                     § 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

                                                    

                                                      § 4

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący

                                                                            Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                               Wojciech Rajewski

 

Uzasadnienie

do Uchwały  Nr XXVIII/296/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Leszna

 

 

            Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła z dniem 1 stycznia 2005.r pomoc materialną dla uczniów mieszkających na terenie miasta Leszna . Prawo do pomocy materialnej przysługuje wszystkim uczniom i słuchaczom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych do czasu ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia .

Uczeń może otrzymać pomoc materialną o charakterze socjalnym jako stypendium szkolne oraz jako zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne będzie udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym w wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planów nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych przez szkołę, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo

 w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistnienia zdarzenia losowego .

Na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym miasto otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

Ustawa nakłada obowiązek uchwalenia przez Radę Miejską Regulaminu określającego formy stypendium szkolnego, sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych w Lesznie.

Przedstawiony projekt regulaminu określa w/w zasady. W projekcie nie powielano wielu zagadnień, które szczegółowo określone są w ustawie o systemie oświaty.

Biorąc pod uwagę, że Miasto Leszno dysponuje bogatą siecią szkół o różnorodnych kierunkach proponuje się rezygnację z formy polegającej na pokrywaniu uczniom szkół ponadgimnazjalnych kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Określając w Regulaminie sposób ustalania wysokości stypendium wskazano na formułę, która uzależnia wysokość stypendium od ilości wniosków, wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa oraz sytuacji materialnej.

            Zmiana ustawy o systemie oświaty nakłada obowiązek przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w formie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe finansowane z budżetu miasta. W przypadku tego stypendium nie ma potrzeby uchwalenia regulaminu. Konieczne jest jednak "znalezienie" w budżecie środków na ten cel. W najbliższym czasie przedstawiona zostanie propozycja zmiany w budżecie wskazująca środki na ten cel.

 

 

Opracował :

Wydział Edukacji


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.