Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVIII/294/2005

Uchwa??a nr XXVIII/294/2005

Numer uchwa??y: 2005/28/294
Numer sesji: 28
Rok: 2005

 

UCHWAŁA  NR XXVIII/294/2005

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 8 marca 2005 roku

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego

 dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obsługi

przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

                                                           § 1

 

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych

w Zespole Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna w wysokości 572,- zł

(słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa zł 00/100)

 

                                                           § 2

 

Wyraża się zgodę na ustalenie wartości punktu w tabeli dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w wysokości 2,60 zł. (słownie: dwa zł 60/100)

 

                                                           § 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

                                                           § 4

 

Traci moc Uchwała Nr XVIII/174/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29.04.2004 r.

w sprawie  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników

nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna

 

                                                           § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą

od 01 stycznia 2005 r.

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                       Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                          Wojciech Rajewski

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/294/2005

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna

 

 

Zasady wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno reguluje Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty 20.09.2002 r. przez Prezydenta Miasta Leszna oraz ZNP Zarząd Okręgu Wielkopolskiego i Komisję Krajową NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Układ Zbiorowy określa m.in., iż stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalane są jako suma najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych.

Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustala - na podstawie

§ 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 ze zmianami) - Rada Miejska, a wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu z Radą Miejską.

W budżecie miasta na rok 2004 przewidziano rezerwę na podwyżki płac pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 3,1% planowanego funduszu płac.

W celu zrealizowania podwyżek proponuje się podwyższenie najniższego wynagrodzenia  z 552,- zł  na 572,- zł oraz na podwyższenie wartości punktu z 2,55 zł na 2,60 zł. Średnia podwyżka we wszystkich składnikach wyniesie 3,1% dotychczasowego wynagrodzenia, co odpowiada środkom planowanym na ten cel w budżecie.

            Związki Zawodowe: Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego

i Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” zaopiniowały negatywnie proponowany projekt Uchwały.

 

 

Opracował:                                                                         

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.