Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVIII/293/2005

Uchwa??a nr XXVIII/293/2005

Numer uchwa??y: 2005/28/293
Numer sesji: 28
Rok: 2005

Uchwała Nr XXVIII / 293 / 2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2005.

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna po stronie dochodów o kwotę 3.206.871,-  zł oraz zmian po stronie dochodów na kwotę 110.000,- zł zgodnie
z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna po stronie wydatków o kwotę 3.206.871,-  zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 132.000,- zł zgodnie
z Załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe”, w następujący sposób:

-       poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” oraz poz. „Inwestycje wieloletnie” zwiększa się kwotę 612.802 zł,

-       poz. „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę 450.000 zł.

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8 dołącza się do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w Załączniku nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna”, w następujący sposób:

-       w poz. II.1 „Modernizacja dróg i ulic”

§         zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 612.802 zł

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8/1 dołącza się do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w roku 2005”, które polegają na wprowadzeniu następującej pozycji:

Dział 754 rozdz.75411

dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

 - samochód SD-37 – samochód – drabina w kwocie 450.000 zł

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8/3 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 10 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2005 roku” oraz 10/1 „Miejski Zakład Komunikacji” poprzez:

zwiększenie poz. „Przychody” i „Przychody własne” o kwotę 280.000,- zł,

zwiększenie poz. „Rozchody” o kwotę 280.000,- zł,

zwiększenie poz. „pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 24.000,- zł,

zwiększenie poz. „wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych” o kwotę 256.000,- zł.

Nowe brzmienie Załącznika Nr 10 i 10/1 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

Załącznik nr 11 przyjmuje brzmienie „Zestawienie rachunków dochodów własnych w 2005 roku”

 

Nowe brzmienie Załącznika nr 11 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1.      § 1 ust.1 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 163.945.160,- zł jak w załączniku Nr 1
do uchwały, w tym:

1) dochody miasta  w wysokości 108.292.550,- zł,

2) dochody powiatu w wysokości 55.652.610,- zł.”

 

 

2.      § 2 ust.1 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004r. przyjmuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 162.045.160,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta   w wysokości 101.736.550,- zł,

2) wydatki powiatu w wysokości  60.308.610,- zł.”

 

3.      § 2 ust.2 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004r. przyjmuje brzmienie:

„Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1)     wydatki bieżące kwotę 149.733.058,- zł, (…)

 

2)     wydatki majątkowe w kwocie 12.312.102,-zł, jak w załączniku Nr 8.”

 

4.      § 2 ust. 3 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004 r. przyjmuje brzmienie:

„Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na: (…)

„3) dotacje celowe w kwocie 1.736.262,- zł, w tym: (…)

b)     dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.397.125,- zł,

c)      dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 337.137,- zł”

 

 

 

5.      § 8 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004r. przyjmuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1)     ogólna w kwocie 331.749,- zł,

2)     celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 1.846.475,- zł.”

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          

 

Przewodniczący

                 Rady Miejskiej Leszna        

      Wojciech RAJEWSKI


 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XXVIII/ 293 /2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna

na rok 2005.

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianach
w budżecie miasta Leszna polegających na:

 

1.      dochody  - zadania miasta – zwiększenie o  kwotę 1.849.109,- zł

a)     zwiększenie dochodów o kwotę 1.465.802 zł – środki pochodzą
z likwidowanego środka specjalnego „Drogi i ulice”, w tym 732.802 zł stan środków na dzień 31 grudnia 2004 roku oraz 733.000 zł kwota planowanych wpływów z dróg gminnych w środku specjalnym na rok 2005. Zgodnie
z nowelizacją ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 27.12.2004 r. Nr 273 poz. 2703) z dniem 1 stycznia 2005 r. likwiduje się środki specjalne, a także zgodnie z nowelizacja ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 24.08.2004 r. Nr 204 poz. 2086 oraz Dz. U. z 25.11.2004 r. Nr 273 poz. 2703) dochody z płatnego parkowania oraz opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam od dnia 1 stycznia 2005 roku stanowią dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego .

b)     zwiększa się dochody o kwotę 10.543 zł pochodzące z dotacji z Komisji Europejskiej na pokrycie kosztów organizacji spotkania, które odbyło się w dniach 26.05.2004 – 31.05.2004 r. w Lesznie z okazji XX lecia partnerstwa miast Leszno-Suhl,

c)      zwiększa się udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 190.073 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-3/2005 z dnia 6 stycznia 2005 roku, w którym potwierdzono ostateczne kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

d)     zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 182.691 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-3/2005 z dnia 6 stycznia 2005 roku, w którym potwierdzono ostateczne kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

 

2.      dochody  - zadania powiatu – zwiększenie o  kwotę 1.357.762,- zł i zmianach na kwotę 110.000 zł

 

a) zwiększenie dochodów o kwotę 767.000 zł pochodzącą z likwidowanego środka specjalnego „Drogi i ulice” - kwota planowanych wpływów z dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w środku specjalnym na rok 2005. Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 27.12.2004 r. Nr 273 poz. 2703) z dniem 1 stycznia 2005 r. likwiduje się środki specjalne, a także zgodnie nowelizacja ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 24.08.2004 r. Nr 204 poz. 2086 oraz Dz. U. z 25.11.2004 r. Nr 273 poz. 2703) dochody z płatnego parkowania, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie reklam i ogródków wiedeńskich  od dnia 1 stycznia 2005 roku stanowią dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

b) zwiększa się udziały powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 54.711 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820-1/2005 z dnia 7 stycznia 2005 roku, w którym potwierdzono ostateczne kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

c) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 535.483 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820-1/2005 z dnia 7 stycznia 2005 roku, w którym potwierdzono ostateczne kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

d)   zwiększa się część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 568 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820-1/2005 z dnia 7 stycznia 2005 roku, w którym potwierdzono ostateczne kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

e)   dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 110.000 zł pochodzących z dotacji z budżetu państwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-11/05 z dnia 7 lutego 2005 roku.

 

 

3.      wydatki  - zadania miasta – zwiększenie o kwotę 1.716.109 zł i zmiany na kwotę 22.000 zł

a)     zwiększa się wydatki w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.332.802 zł, w tym:

-       kwotę 720.000 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg i ulic,

-       kwotę 612.802 zł przeznacza się na dokończenie budowy nawierzchni ulic Findera i Góreckiego tj. na wybudowanie nawierzchni ulic na odcinku pomiędzy ulicą Kochanowskiego i Dożynkową, 

b)     zwiększa się rezerwę ogólną w wysokości 200.616 zł z tytułu:

-       zwiększonych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 190.073 zł,

-       otrzymanej dotacji z Komisji Europejskiej w wysokości 10.543 zł,

c)      zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 182.691 zł pochodzącą z subwencji oświatowej i przeznacza się na remonty w szkołach podstawowych,

d)     dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 22.000 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wyodrębniając środki na dotację dla nowo utworzonych stowarzyszeń – Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lesznie oraz Fundację Edukacyjną Pro Musica,

 

 

4.      wydatki  - zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 1.490.762 zł i zmiany na kwotę 110.000 zł

 

a)     zwiększa się wydatki w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 900.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych, wojewódzkich i krajowych,

b)     zwiększa się rezerwę ogólną w kwocie 55.279 zł z tytułu:

-       zwiększonej subwencji ogólnej – 568 zł,

-       zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 54.711 zł,

c)      zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 535.483 zł z przeznaczeniem na remonty w liceach ogólnokształcących. Kwota pochodzi
ze zwiększonej subwencji oświatowej,

d)     dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 110.000 zł polegającego na zwiększeniu wydatków bieżących i zmniejszeniu wydatków majątkowych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (patrz pkt 2e) oraz pkt 7 uzasadnienia).

 

5.      Załącznik nr    8 „Wydatki majątkowe”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 3 uchwały).

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 8.

 

6.       Załącznik nr    8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 4 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 a) uzasadnienia.

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 8/1.

 

7.      Załącznik nr 8/3 – „Zakupy inwestycyjne w roku 2005”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 5 uchwały). Zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu SD-37 – samochód – drabina.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 33/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. Prezydent włączył dotację w wysokości 560.000 zł potwierdzoną przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem nr FB.I-4.3010-1/05 z dnia 17 stycznia 2005 roku przeznaczoną dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne:

-       samochód GCBA – ciążki samochód ratowniczo - gaśniczy – 110.000 zł,

-       samochód SD-37- samochód – drabina – 450.000 zł.

Pismem nr FB.I-4.3010-11/05 z dnia 7 lutego 2005 roku Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o zmianie wysokości dotacji na inwestycje z którego wynika, że zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego będzie kwalifikowany jako wydatek bieżący (§ 4250 – Zakup sprzętu i uzbrojenia).

W związku z powyższym do załącznika 8/3 wprowadza się kwotę 450.000 zł na zakup samochodu – drabina.

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 8/3.

 

8.      Załącznik nr 10 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2005 roku i 10/1 „Miejski Zakład Komunikacji”

Zmiany dotyczą włączenia w planie finansowym Miejskiego Zakładu Komunikacji przychodów w wysokości 280.000,- zł (pochodzących ze zwrotu podatku VAT przy planowanych zakupach inwestycyjnych) oraz przeznaczenia ich na wydatki bieżące - kwota 24.000,- zł i wydatki inwestycyjne 256.000,- zł (zakup trzeciego autobusu w systemie ratalnym, drukarki do biletów miesięcznych i samochodu dostawczego).

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 10 i 10/1.

 

9.      Załącznik nr 11 „Przychody i wydatki środków specjalnych  w 2005 roku”

Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 27.12.2004 r. Nr 273 poz. 2703) z dniem 1 stycznia likwiduje się środki specjalne.

Rada Miejska Leszna w dniu 30 grudnia 2004 roku uchwaliła budżet miasta Leszna na rok 2005. Elementem uchwały budżetowej był załącznik Nr 11 „Przychody i wydatki środków specjalnych w 2005 roku”. Na dzień uchwalania budżetu obowiązywały stare przepisy, zgodnie z którymi przy jednostkach budżetowych funkcjonowały środki specjalne.

Ustawodawca likwidując środki specjalne stworzył możliwość tworzenia rachunku dochodów własnych, między innymi dając delegację organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Prezydent Miasta przedłożył Radzie Miejskiej projekty uchwał o utworzeniu rachunków dochodów własnych (pod nazwą: ”Promocja miasta” oraz „Przedszkola”, ”Posiłki w stołówkach szkolnych” i „Posiłki w internatach i bursach”).

Konsekwencją wcześniej podjętych decyzji jest likwidacja załącznika Nr 11 o nazwie „Przychody i wydatki środków specjalnych w 2005 roku” i utworzenie Załącznika Nr 11 o nazwie „Zestawienie rachunków dochodów własnych w 2005 roku”.

           

10. Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:

a)     Załącznika nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2005” po zmianach dokonanych w tym załączniku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr 33/2005 z dnia 31 stycznia 2005 roku. Zmiany polegały na dostosowaniu wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego:

-       w dz. 710 rozdz. 71015 zwiększenie o kwotę 15.000 zł na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

-       w dz. 750 rozdz. 75011 zmniejszenie o kwotę 4.200 zł na zadania z zakresu administracji rządowej,

-       w dz. 754 rozdz. 75411 zmniejszenie o kwotę 110.600 zł na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

-       w dz. 754 rozdz. 75411 zwiększenie o kwotę 560.000 na zadania inwestycyjne w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dokonano również przeniesień środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 17.240 zł, oraz w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 47.800 zł.

Jednocześnie wprowadza się zmiany opisane w punkcie 7 uzasadnienia.

b)     Załącznika nr 6 „Zadania powierzone powiatowi na rok 2004” po zmianach dokonanych w załączniku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr 36/2005 z dnia 1 lutego 2005 roku. Zmiany polegały na włączeniu dotacji w wysokości 43.304 zł za dzieci z innych powiatów przebywających w Lesznie w rodzinie zastępczej i pogotowiu rodzinnym w ramach podpisanych porozumień z następującymi powiatami:

-       Powiat Wschowa – 22.695 zł,

-       Powiat Wolsztyn – 10.883 zł,

-       Powiat Śrem – 9.726 zł.

 

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.