Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXIX/483/2006

Uchwa??a nr XXXIX/483/2006

Numer uchwa??y: 2006/39/483
Numer sesji: 39
Rok: 2006

 

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/483/2006

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 31 sierpnia 2006 roku

 

w sprawie: emisji obligacji komunalnych

 

 

Działając na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) i art. 82 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz.1300 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 § l

 

Wyemitować obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 15.200,00 (piętnaście tysięcy dwieście) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 15.200.000,00 PLN (piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych).

Obligacje wyemitowane zostaną w 2006 r. w 6 (sześciu) seriach:

a)      obligacje 8-letnie na kwotę 2.500.000,00 PLN,

b)      obligacje 8-letnie na kwotę 2.500.000,00 PLN,

c)      obligacje 9-letnie na kwotę 2.600.000,00 PLN,

d)     obligacje 9-letnie na kwotę 2.500.000,00 PLN,

e)      obligacje 10-letnie na kwotę 2.600.000,00 PLN,

f)       obligacje 10-letnie na kwotę 2.500.000,00 PLN.

Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych złotych).

Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

 

§ 2

 

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2006, związanego z wydatkami na następujące cele:

a)      inwestycje drogowe,

b)      infrastruktura techniczna terenów,

c)      modernizacja obiektów sportowych,

oraz  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

 

 

 

§ 3

 

1.      Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.

2.      Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Miasta Leszna pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

3.      Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

 

§ 4

 

1.      Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem rocznego okresu odsetkowego, przy czym nie może ono przekroczyć rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych albo stawki WIBOR 1R, powiększonej o marżę dla inwestorów w wysokości nie większej niż:

a)      0,80 p.p. dla obligacji 8-letnich,

b)      0,90 p.p. dla obligacji 9-letnich,

c)      1,00 p.p. dla obligacji 10-letnich.

2.      Oprocentowanie wypłaca się w okresach rocznych liczonych od daty emisji, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji.

 

§ 5

 

Emisja i sprzedaż ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2006 r.

 

§ 6

 

1.      Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej z nadejściem terminów wskazanych w obligacjach jako daty wykupu.

2.      Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2016 r. Wcześniejsze wykupienie obligacji jest możliwe na zasadach określonych w ust. 3.

3.      Dopuszcza się możliwość nabycia przez Miasto Leszno obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

4.      Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent Miasta Leszna.

 

§ 7

 

1.      Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

2.      Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze przetargu.

3.      Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna

 

 

          Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej Leszna stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2006, związanego z wydatkami na następujące cele:

a)      inwestycje drogowe,

b)      infrastruktura techniczna terenów,

c)      modernizacja obiektów sportowych,

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Rynek kapitałowy daje Miastu do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Obligacje komunalne są dla Miasta bardziej korzystne przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 15.200.000 PLN pozwala zachować płynność finansów Miasta we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Niniejsza uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, maksymalne warunki oprocentowania.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których banki – oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po przeprowadzeniu przetargu i wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z bankiem-agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Miasta.

 

Opracował:

INWEST CONSULTING S.A.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.