Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVIII/306/2005

Uchwa??a nr XXVIII/306/2005

Numer uchwa??y: 2005/28/306
Numer sesji: 28
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXVIII/306/2005

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 8 marca 2005 roku

 

w sprawie:      zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Leszna.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) Rada Miejska Leszna:

 

§ 1

 

Zatwierdza następującą wysokość taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

-    cena  za wodę dla wszystkich odbiorców usług - odbiorców wody            2,23 zł/m3

-  opłata wodomierzowa stała miesięczna uzależniona od wielkości wodomierza głównego       
     odbiorcy usług:

    -   wodomierz o przekroju              Ø 15 i 20  mm                                       1,50 zł / miesiąc

    -   wodomierz o przekroju              Ø 25 mm                                               2,70 zł / miesiąc      

    -   wodomierz o przekroju              Ø 32 mm                                               4,00 zł / miesiąc

    -   wodomierz o przekroju              Ø 40  mm                                              5,50 zł / miesiąc    

    -   wodomierz o przekroju              Ø 50 mm                                               7,50 zł / miesiąc

    -   wodomierz o przekroju              Ø 80 mm                                               12,50 zł / miesiąc 

    -   wodomierz o przekroju              Ø 100 mm  i więcej                               15,00 zł/ miesiąc                         

    -   wodomierz sprzężony                                                                               33,00 zł/ miesiąc

 

-   cena za odprowadzanie ścieków dla wszystkich

    odbiorców usług – dostawców ścieków                                              3,51 zł/m3                                          

-   opłata abonamentowa  stała miesięczna od punktu pomiarowego

     (wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego)                                     2,50 zł/ miesiąc

                               

Niniejsze stawki są stawkami netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

 

§ 2

 

Taryfy o których mowa w §1 obowiązują od 1 maja 2005r. do 30 kwietnia 2006r.

 

 

§ 3

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Taryfy zatwierdzone uchwałą podlegają ogłoszeniu w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

 

 

§ 4

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna oraz Zarządowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

§ 5

 

Z dniem 30 kwietnia 2005r. traci moc Uchwała Nr XVII/163/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leszno.

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

         Wojciech Rajewski

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały nr XXVIII/306/2005  Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leszno

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie w dniu 18 lutego br. przedstawiło Prezydentowi oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej wniosek o zatwierdzenie przedmiotowych taryf, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Proponowane taryfy ustalono, zgodnie z wyżej wymienioną Ustawą i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 26, poz. 257), w oparciu o wielkość niezbędnych przychodów jakie Spółka powinna uzyskać z opłat od odbiorców usług w celu prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności przedsiębiorstwa oraz minimalnego zysku.     

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.  Dla sprawnej realizacji tych celów, Przedsiębiorstwo musi mieć zapewnione przychody na odpowiednim poziomie.  Podjęcie przez Radę Gminy uchwały o zatwierdzeniu proponowanych taryf i opłat pozwoli na realizację nałożonych na Spółkę zadań.

        Ustalona wielkość przychodów, pokrywa między innymi następujące pozycje:

-         opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie                                    291 405,55 zł

-         podatek od nieruchomości dla Miasta Leszna                                   1 098 182,45 zł      

-         podatek od nieruchomości dla Gminy Święciechowa                          890 624,40 

      -      podatek od nieruchomości dla Gminy  Lipno                                         6 721,50 

      -      podatek od nieruchomości dla Gminy Osieczna                                        475,20 

-         rezerwy na należności nieregularne                                                      126 000,00 

-         energia elektryczna                                                                            1 264 390,00 zł      

-         paliwa                                                                                               1 106 691,30 zł

-         gospodarka wodomierzowa                                                                  396 292,92 zł

-         wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych                                   750 000,00 zł

-         wynagrodzenia                                                                                  5  472 752,00 zł

-         składki ZUS                                                                                        1 046390,00 zł

-         marża zysku                                                                                           143 244,78 zł

    Zatem niezbędne jest, zdaniem Zarządu, zwiększenie przychodów Spółki w roku
o ok. 700 tys. zł. Z analizy danych prowadzonej przez Spółkę wynika, że obecnie stopień wysycenia potrzeb mieszkańców Leszna w zakresie dostawy wody przekroczył 99% (99,2%). Pozostałe 0,8% mieszkańców, tj. ok. 170 zamieszkałych posesji, nie korzysta z wodociągów miejskich pomimo posiadania takich możliwości. W zakresie odbioru ścieków przez układ sieci kanalizacyjnych stopień wysycenia potrzeb mieszkańców osiągnął prawie 98% (97,9%). Oznacza to, poza niespotykanie wysokim w skali kraju stopniem zaspokojenia tych potrzeb, także niewielkie możliwości wzrostu sprzedaży usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków z terenu Leszna.

Niezbędne przychody, w części, Spółka zamierza uzyskać poprzez realizację działań skutkujących rzeczowym wzrostem sprzedaży usług- wodociągowych o 1,3%, kanalizacyjnych - o 3,8%. Jednak celem pełnego pokrycia przychodów, konieczne byłoby wprowadzenie wzrostu stawek opłat za:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę- wzrost o 0,13 zł/m³, tj. 5,9%,

- zbiorowe odprowadzanie ścieków- wzrost o 0,11 zł/m ³, tj. 3,2% .

            Zarówno przepisy finansowe, jak i prawidłowa, zgodna ze współczesnymi wymogami, rachunkowość analityczna wymagają wyodrębnienia i przyporządkowania kosztów do miejsc i obszarów ich powstawania (prawidłowa alokacja kosztów i brak subsydiowania skrośnego). Takie same wymagania stawiają też powołane: Ustawa i Rozporządzenie. Stąd propozycja uzyskania przez Spółkę przychodów niezbędnych do realizacji jej statutowych obowiązków poprzez wprowadzenie taryfy wieloczłonowej.

            Prowadzona przez Spółkę  bieżąca analityka kosztów wykazała, że koszty stałe związane z obsługą wodomierzy i urządzeń pomiarowych oraz bazy danych klientów (jak wiadomo stanowiących składnik dotychczasowych cen za dostawę wody i odbiór ścieków) wynosiły w roku 2004 odpowiednio:

- dla dostaw wody - 0,09 zł w przeliczeniu na 1 m³  wody,

- dla odbioru ścieków - 0,04 zł w przeliczeniu na 1 m³  ścieków.

Spełnieniem wymogów obowiązujących standardów jest przyjęcie założenia, że powyższe wielkości kwot (w skali roku) winny być pokryte przez opłaty stałe (wodomierzową
i abonamentową) tworzące samodzielny element proponowanej  taryfy. Konsekwencją tego będzie utworzenie taryfy wieloczłonowej uwzględniającej zarówno stałe, jak i zmienne składniki kosztów. Stałe składniki kosztów alokowane do miejsc ich powstawania utworzą opłatę wodomierzową oraz opłatę abonamentową.

     Opłata wodomierzowa  wyodrębnia i pokrywa koszty utrzymania wodomierza  ( koszty zakupu rozliczane w czasie,  legalizacja, koszty montażu i demontażu, praca brygady wodomierzowej, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji )  - czyli wszystkie koszty adresowane bezpośrednio do wodomierza na posesji. W skali miasta asortyment wodomierzy należących do Spółki przedstawia się następująco:

                                                                

-   wodomierz o przekroju    Ø 15 mm                      3498 szt.

-   wodomierz o przekroju    Ø 20 mm                      2858 szt.      

-   wodomierz o przekroju    Ø 25  mm                       407 szt.

-   wodomierz o przekroju    Ø 32 mm                        104 szt.

-   wodomierz o przekroju    Ø 40  mm                         98 szt.

-  wodomierz o przekroju     Ø 50 mm                          50 szt.                                  

-  wodomierz o przekroju     Ø 80 mm                          30 szt. 

-  wodomierz o przekroju     Ø 100 mm  i więcej           19 szt.                         

-  wodomierz sprzężony                                              14 szt.

                             razem:                                       7078 szt.              

       

     Opłata abonamentowa wyodrębnia i pokrywa koszty obsługi klienta w tym obsługi inkasenckiej, fakturowania, prowadzenia rozrachunków, korespondencji. Koszty te ponoszone są w stosunku do każdego klienta ( z tytułu rozliczenia wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego ) niezależnie od wielkości zużycia wody czy odprowadzonych ścieków oraz niezależnie od tego czy klient jest odbiorcą usług w zakresie zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków czy tylko zaopatrzenia w wodę lub tylko odprowadzania ścieków
- są to koszty adresowane do klienta.

Wprowadzenie opłat stałych, jest  wypełnieniem Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

 i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określania taryf,  które  nakazują określanie taryf w sposób zapewniający „eliminowanie subsydiowania skrośnego”  czyli   „pokrywania kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne działalności gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług, przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub innej taryfowej grupy odbiorców”, oraz realizację prawidłowej  tzw. „alokacji”  kosztów, czyli adresowanie, przypisanie ich do miejsca
w którym powstają.

Pozostałą część niezbędnych przychodów proponuje się uzyskać z opłat konstruowanych
w dotychczasowy sposób, a więc uzależnionych od zużycia.

Zgodnie z powyższym, bilansując niezbędny wzrost przychodów, można wyliczyć:

- w przeliczeniu na 1 m³ wody:

wymagany wzrost stawki po pomniejszeniu  o przychody z tyt. opłat stałych (w części dot. wody) będzie równać się  proponowanej  podwyżce stawki opłaty za wodę

 0,13 zł/ m³ - 0,09 zł/  m³= 0,04 zł/ m³  wody, tj.1,83% ,

- w przeliczeniu na 1 m³  ścieków:

wymagany wzrost stawki po pomniejszeniu o przychody z tyt. opłat stałych (w części dot. ścieków) będzie równać się proponowanej podwyżce stawki za ścieki

0,11 zł/ m³  -0,04 zł/ m³ =0,07 zł/ m³, tj. 2,03 %

Proponowany wzrost przychodów, dla przeciętnego w skali miasta Odbiorcy usług, będzie skutkować wzrostem opłat:

- z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę o 5,9%, z czego 1,83% zawarte będzie w cenie
1
m³ wody, a pozostała część – w opłacie wodomierzowej i abonamentowej,

- z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków o 3,2%, z czego 2,03% zawarte będzie w cenie 1 m³ ścieków, a pozostała część – w opłacie abonamentowej.

Dla zobrazowania rozpiętości we wzroście opłat wynikających z miejsc zamieszkania poszczególnych grup Odbiorców, poniżej przedstawiono przykładowe wyliczenia.

Przyjmując następujące założenia:

- wielkość dobowa wody równa  wielkości dobowej zrzutu ścieków w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 95l/Mk x d ( 0,095  m³ /Mk x d ),

- liczba osób w rodzinie zamieszkującej dom lub lokal w budownictwie wielorodzinnym - cztery osoby

- liczba lokali w budownictwie wielorodzinnym obsługiwanych z jednego przyłącza wodociągowego - 10 lokali

- średnica wodomierza dla domu jednorodzinnego- Dn 15 mm, dla wielorodzinnego

 Dn 20 mm,

- sumaryczny wzrost opłaty zmiennej za wodę i ścieki

0,04 zł/  m³ + 0,09 zł/ m³=0,13  zł/ m³  

można wyliczyć wzrost miesięcznych obciążeń budżetów domowych Odbiorców po wprowadzeniu proponowanej taryfy:

- w odniesieniu do domu jednorodzinnego:

  * opłata abonamentowa- 2,5 zł/ m-c

  * opłata wodomierzowa- 1,5 zł/ m-c

  * opłata zmienna- 0,095  m³ /Mk  x d x30d x 4Mk x 0,13 zł/  m³ =1,48 zł/ m-c

     razem: 2,5 zł + 1,5 zł + 1,48 zł = 5,48  zł / m-c, tj. 8,55% wzrostu w stosunku do obecnych kosztów miesięcznych

- w  odniesieniu do budynku wielorodzinnego:

  * opłata abonamentowa- 2,5 zł/ 10 lokali = 0,25 zł/ m-c

  * opłata wodomierzowa- 1,5zł /10 lokali =0,15 zł/ m-c

  * opłata zmienna j.w.- 1,48 zł/ m-c

     razem:0,25 zł + 0,15 zł + 1,48 zł/ m-c = 1,88 zł/ m-c tj. 2,9% wzrostu w stosunku do obecnych kosztów miesięcznych.

            Powyższe zróżnicowanie wykazuje zbieżność z kosztami inwestycji i eksploatacji dla rodzajów zabudowy ujętych w tym porównaniu.

Proponowane taryfy gwarantują w okresie ich obowiązywania realizację podstawowych zadań nałożonych na Spółkę oraz wykonywanie planowanych zadań inwestycyjnych określonych w wieloletnim planie inwestycyjnym, przyjętym przez Radę Miejską Leszna w dniu 6 lutego 2003 roku.

Ze względu na powyższe podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

 

Opracował:

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie Sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.