Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVIII/305/2005

Uchwa??a nr XXVIII/305/2005

Numer uchwa??y: 2005/28/305
Numer sesji: 28
Rok: 2005

 

UCHWAŁA  nr XXVIII/305/2005

Rady  Miejskiej  Leszna

z dnia 8 marca 2005 roku

w sprawie: upoważnienia do wydawania warunków technicznych na przyłączenie nieruchomości do  miejskiej  sieci  kanalizacji  deszczowej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia się Zarząd  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji Sp. z o.o.  w  Lesznie  do :

 

1.  wydawania warunków technicznych na przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,

2.   podpisywania umów o przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z odbiorcą usług

 

 

§ 2

 

Wydawanie warunków technicznych wynikających z § 1 należy realizować na zasadach określonych w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na obszarze gminy Leszno” zatwierdzonym uchwałą Nr XLV/481/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2002 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego Nr 129 poz. 3550).

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                Rady  Miejskiej  Leszna

 

                                                                                           Wojciech  Rajewski

 

 

 

Uzasadnienie

 

do  uchwały nr  XXVIII/305/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku

w sprawie upoważnienia do wydawania warunków technicznych na przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

 

 

Sieć  kanalizacji  deszczowej  stanowi  własność  Miasta  Leszna  a  jej  eksploatację  prowadzi  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  w  Lesznie  na  podstawie  „Umowy  odpłatnego  świadczenia  usług  związanych  z  utrzymaniem  i  eksploatacją  sieci  kanalizacji  deszczowej,  rowów  odwadniających  podstawowych i studni  publicznych  na  terenie  Miasta  Leszna”.

 

Zasadne  jest  aby  wydawanie  warunków  technicznych  na  przyłączenie  nieruchomości  do  miejskiej  sieci  kanalizacji  deszczowej  a  więc  określenie  sposobu  zagospodarowania  wód  opadowych  i  roztopowych,  określenie  miejsca  włączenia  do  sieci,  określenie  standardów  materiałowych  i  technicznych  przyjętego  rozwiązania  prowadził  ten  sam  podmiot,  który  eksploatuje  sieć  kanalizacji  deszczowej, tym  bardziej, że  w  przypadku  sieci  kanalizacji  ogólnospławnej  zarówno  dla  ścieków  sanitarnych  jak  i  deszczowych  warunki  wydaje  MPWiK Sp. z o.o.  w  Lesznie.

 

 

 

Opracował  :                                                                                                

Wydział Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.