Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVIII/302/2005

Uchwa??a nr XXVIII/302/2005

Numer uchwa??y: 2005/28/302
Numer sesji: 28
Rok: 2005

 

UCHWAŁA  nr XXVIII/302/2005

 

 

                   Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 marca 2003 r., nr VII/62/2003 w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w  Lesznie.

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażnikach gminnych (Dz. U. nr 123 poz. 779 z 1997 r. ze zmianami) oraz art. 104¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku nr 21 poz. 94 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

 

                                              

                                                              § 1

 

W załączniku nr 1 do Uchwały z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Lesznie, po Rozdziale IV wprowadza się nowy Rozdział V w brzmieniu.

 

 

 

Rozdział  V

 

    Czas pracy Straży Miejskiej

    ------------------------------------

 

 

                                                   § 13

 

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, w komendzie Straży lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

 

                                                   § 14

 

Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.

 

                                                   § 15

 

1.     Czas pracy pracowników Straży Miejskiej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym.

2.     Okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1 wynosi 1 miesiąc.

3.     Praca pracowników Straży Miejskiej jest pracą zmianową, wykonywaną zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Normalny czas pracy dla strażnika trwa:

I zmiana – w godzinach: 7.00 – 15.00

II zmiana – w godzinach: 15.00 – 23.00.

Czas pracy dla pracownika administracyjnego ustala się w godzinach: 7.00 – 15.00

4.     Komendant Straży Miejskiej może ustalić inny rozkład czasu pracy w poszczególnych dniach tygodnia oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy dla wszystkich lub części strażników.

5.     Tygodniowy czas pracy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 

    § 16

 

1.     Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłożony dobowy wymiar czasu, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

2.     Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikowi oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek do wynagrodzenia.

 

 

                                                   § 17

 

1.     W Straży Miejskiej prowadzi się ewidencję czasu pracy uwzględniającą godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz pracę w porze nocnej i godzinach nadliczbowych.

2.     Ewidencję czasu pracy udostępnia się pracownikowi na jego żądanie.

3.     Każdy pracownik obowiązany jest potwierdzić swoje przybycie do pracy przez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności.

 

 

 

 

 

 

    § 2

 

Dotychczasowy Rozdział V uchwały Rady Miejskiej Leszna z 26 marca 2003 r. otrzymuje numer „Rozdział VI” a §§ 13 i 14 otrzymują odpowiednio numerację „§§ 18 i 19”.

 

                                                   § 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

                                                   § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                     Przewodniczący

                                                                               Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr XXVIII/302/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 marca 2003 r., nr VII/62/2003 w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Lesznie.

 

 

Uchwałą nr VII/62/2003 Rada Miejska Leszna w dniu 26 marca 2003 roku ustaliła Regulamin Straży Miejskiej Leszna, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażnikach gminnych. W regulaminie tym określono organizację Straży, jej zadania i środki działania a także uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy.

Z dniem 1 stycznia 2004 roku znowelizowany został kodeks pracy, w którym dokonano między innymi zmian w zakresie przepisów regulujących czas pracy. Ponieważ czas pracy pracowników Urzędu wykonujących zadania w ramach Straży Miejskiej odbiega od czasu pracy pozostałych pracowników, kwestii tej nie uregulowano w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Leszna przenosząc ją do odrębnej regulacji w Regulaminie Straży Miejskiej.

W przedstawionym projekcie uchwały dodano do dotychczasowego Regulaminu Straży Miejskiej rozdział V pn. „Czas pracy Straży Miejskiej”. Rozdział ten reguluje czas pracy w Straży Miejskiej z dostosowaniem go do znowelizowanych w 2003 r. przepisów kodeksu pracy.

 

 

 

Opracowała:

Straż Miejska Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.