Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVIII/299/2005

Uchwa??a nr XXVIII/299/2005

Numer uchwa??y: 2005/28/299
Numer sesji: 28
Rok: 2005

 

UCHWAŁA  nr XXVIII/299/2005

 RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia  8 marca 2005 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącej własność Miasta Leszna sprzedawanej na rzecz jej współużytkowników wieczystych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % ceny dla nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe, sprzedawanej na rzecz jej współużytkowników wieczystych będących właścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym stanowiącym własność Miasta Leszna położonej:

 

-         przy ul. Andrzejewskiego 6-7

oznaczonej działkami  nr 15/98 i 16/2, ark. mapy 91 o powierzchni 0.13.59 ha

zapisanej w księdze wieczystej KW nr 41975.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życiu z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący

                                                                              Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                 Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 

do uchwały nr XXVIII/299/2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia  8 marca 2005 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym własność Miasta Leszna sprzedawanej na rzecz jej współużytkowników wieczystych.

 

 

Z wnioskami o nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Andrzejewskiego 6-7 zwrócili się właściciele lokali mieszkalnych, którzy obecnie posiadają, co do przedmiotowego gruntu prawo użytkowania wieczystego.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) umożliwia użytkownikowi wieczystemu nabycie prawa własności gruntu oddanego na jego rzecz w użytkowanie wieczyste, co wynika z art. 32, ust. 1. W takim wypadku sprzedaż nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej stosownie do art. 37, ust. 2 pkt 5 wyżej cyt. ustawy.

W odniesieniu do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi stanowiącymi własność miasta, w którym lokale mieszkalne zostały wykupione przez ich dotychczasowych najemców, właściciele tych lokali stali się równocześnie współużytkownikami wieczystymi gruntu.

Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XVII/203/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 35, poz. 411 z późn. zmianami) przy sprzedaży lokali bonifikata może być udzielona od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego na rzecz jego najemcy.

Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stosownie do art. 68, ust. 1, pkt 1 wyżej cyt. Ustawy prezydent miasta może udzielić za zgodą rady bonifikaty od ceny, jeżeli nieruchomość sprzedawana jest pod budownictwo mieszkaniowe.

W związku z powyższym proponuję udzielenie 80 % bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej współużytkownikom wieczystym, którzy jednocześnie są właścicielami lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku usytuowanym na tej nieruchomości.

 

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.