Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIX/316/2005

Uchwa??a nr XXIX/316/2005

Numer uchwa??y: 2005/29/316
Numer sesji: 29
Rok: 2005

UCHWAŁA Nr XXIX/316/2005

 

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 21 kwietnia 2005 roku

 

 

w sprawie:                 zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich:  Priorytet 1.  pn.  „ Aktywna polityka rynku pracy  oraz integracji zawodowej i społecznej” Działanie 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia”

 

 

Na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 17 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  i w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  20 kwietnia  2004 r. o promocji zatrudnienia           i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  Nr 99, poz. 1001 z późn. zm. ) Rada Miejska  Leszna  uchwala  co następuje:

 

§ 1

 

 Zatwierdza się wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie pn. ”Znów masz szansę” - na kwotę 620.330,82  PLN opracowany w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy    w Poznaniu  konkurs o dofinansowanie realizacji projektów  w ramach Sektorowego  Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich  na lata 2004 – 2006 Priorytet 1.  „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej” Działanie 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie   długotrwałego  bezrobocia” schemat  a/ Wspieranie osób bezrobotnych,   w  tym  długotrwale bezrobotnych.

 

 

§ 2

 

Realizację projektu powierza się  Prezydentowi  Miasta Leszna

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                         Rady Miejskiej Leszna

           

                                                                                           Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr XXIX/316/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 kwietnia 2005 roku

 

 

Projekt pn. „Znów masz szansę” kierowany jest do osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych  (osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów; osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres od 12 do 24 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie.

W ramach projektu zakłada się zastosowanie kompleksowych działań w celu udzielenia wsparcia osobom pozostającym przez długi okres czasu bez pracy. Urząd przewiduje realizację szkoleń umożliwiających zdobycie nowych i podwyższenie już posiadanych kwalifikacji, przygotowań zawodowych w miejscu pracy,   kierowanie do subsydiowanego zatrudnienia   oraz udzielenie dofinansowania do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

W ramach projektu, którego wartość całkowitą stanowi kwota  620.330,82 PLN, zakłada się pozyskanie  środków  z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 449.670,10 PLN.  Założenia  konkursu  przewidują wniesienie wkładu  własnego przez projektodawcę w wysokości  26,3%  wielkości środków publicznych projektu, co stanowi  160.465,72 PLN.

Założono, iż niniejszy wkład  stanowić  będą  wynagrodzenia  pracowników  Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie zaangażowanych w realizację  projektu - finansowane ze środków budżetu PUP w Lesznie, koszty dotyczące działań promocyjnych oraz części działań aktywizujących beneficjentów  - finansowane ze środków  Funduszu Pracy.

 

Środki na koszty  wynagrodzeń  pracowników PUP  na 2005 r. zostały  zabezpieczone w budżecie  Miasta Leszna  na rok 2005.  Środki na koszty dotyczące  promocji  i aktywizacji  bezrobotnych zostały zabezpieczone decyzją finansową dysponenta Funduszu Pracy Ministra Gospodarki i Pracy.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.