Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVI/147/2004

Uchwa??a nr XVI/147/2004

Numer uchwa??y: 2004/16/147
Numer sesji: 16
Rok: 2004

Uchwała nr XVI/147/2004

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 05 lutego 2004r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Leszna.

 

 

 

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86. poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz.1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz.676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz.984 i Nr 216, poz. 1826, oraz 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 200, poz. 1953) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, dla dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych m. Leszna w celu:

 

1)    prowadzenia robót w pasie drogowym, niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

2)    umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3)     umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4)     zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

 

§ 2

 

1)     Stawki opłat  za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego dróg publicznych na cele, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 określa załącznik nr 1.

 

 

2)     Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

 

 

  

§ 3

 

1)     Stawki opłat rocznych za 1m² powierzchni pasa drogowego dróg publicznych zajętego przez rzut poziomy urządzenia, o których mowa w § 1 pkt 2 określa załącznik nr 2

 

 

§ 4

 

2)     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele, o których mowa w § 1 pkt 3 określa załącznik nr 3

 

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

§ 7

 

Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

 

 

 

 

 

Przewodniczący

     Rady Miejskiej Leszna

 

        Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do Uchwały nr XVI/147/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 lutego 2004 roku

 

 

 

 

Uchwała jest wypełnieniem delegacji zawartej w art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) zgodnie z  którą Rada Miejska Leszna jest zobowiązana ustalić stawki opłat za zajęcia pasa drogowego  dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Leszna.

 

Przy ustaleniu stawek opłat  obowiązkowo należy uwzględnić:

1.      kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty,

2.      rodzaj elementu zajętego pasa drogowego

3.      procentową  wielkość zajmowanej szerokości jezdni

4.      rodzaj zajęcia pasa drogowego

5.      rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

 

Dotychczasowe powyższe sprawy regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z 24 stycznia 1986 r. (Dz. U. Nr 6 poz. 33 ze zmianami) według którego obowiązywały  następujące wysokości stawek:

 

A/ za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia

 

 

Rodzaj opłaty

 

 

 

Wysokość opłaty

Opłata za zajęcie 1m2 pasa drogowego – dróg krajowych  i wojewódzkich

+ pobocze

 

0,959 zł

50% stawki 0,959 zł = 0,480 zł

Opłata za zajęcie 1m2  pasa drogowego – dróg powiatowych i gminnych

+ pobocze

 

0,479 zł

50% stawki 0,479 zł = 0,240 zł

Ryczałt za każdy dzień utrudnień w ruchu drogowym spowodowanych zajęciem powyżej 20% szerokości jezdni. 

 

143,756 zł

Ryczałt za każdy dzień utrudnień w ruchu drogowym spowodowanych całkowitym zajęciem jezdni.

 

287,512 zł

 

Opłata jednorazowa za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy  urządzenia.

 

 22,998 zł

 

 

 

 

 

 

B/ za 1 m2 powierzchni reklamy za każdy dzień zajęcia pasa drogowego

 

 

 

S. Centrum

S. Przyległa

Drogi krajowe

3,595

0

Drogi wojewódzkie

2,636

1,318

Drogi powiatowe

2,157

1,079

Drogi gminne

1,438

0,719

 

 

 

C/ za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego

 

 

 

S. Centrum

S. Przyległa

Drogi krajowe

1,198

0

Drogi wojewódzkie

0,599

0,300

Drogi powiatowe

0,360

0,180

Drogi gminne

0,192

0,095

 

 

 

 

Opracował:

Wydział Inwestycyjny - MZD

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.