Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - nieruchomo??ci na sprzeda?? - tereny niezabudowane » Prezydent Miasta Leszna og??asza II przetarg ustny ograniczony na sprzeda?? lub oddanie w u??ytkowanie wieczyste nieruchomo??ci,po??. w Lesznie przy ul.Modrzewiowej, przeznaczonej na popraw? warunk??w zagospodarowania dla w??a??cicieli nieruchomo??ci przyleg??ych.

Prezydent Miasta Leszna og??asza II przetarg ustny ograniczony na sprzeda?? lub oddanie w u??ytkowanie wieczyste nieruchomo??ci,po??. w Lesznie przy ul.Modrzewiowej, przeznaczonej na popraw? warunk??w zagospodarowania dla w??a??cicieli nieruchomo??ci przyleg??ych.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

1. Lokalizacja: Leszno, Modrzewiowa.

2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów: działka nr 117/6, ark. m. 137 o pow. 329 m2, KW nr PO1L/00023018/6, własność – Miasto Leszno.

3. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana, kształt regularny, zbliżony do wielokąta foremnego. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny kolejowe. Teren wymagający uporządkowania, porośnięty trawą oraz kilkoma drzewami. Usunięcie drzew z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z ustaleniami uchwały Nr XXXII/380/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28.04.2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chopina, torów kolejowych i granic Miasta Leszna działka znajduje się w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem E-4MN/U, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej i usług.

5. Nieruchomość z uwagi na kształt i położenie nie może być zagospodarowana jako samodzielna nieruchomość, dlatego przeznaczona jest do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania dla właścicieli nieruchomości przyległych.

W przetargu mogą brać udział osoby, które zgłoszą uczestnictwo poprzez:

1) złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 21 stycznia 2016 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu powinno zawierać:
a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
b) datę sporządzenia zgłoszenia,
c) dowód potwierdzający, iż oferent jest właścicielem nieruchomości przyległej (akt notarialny, odpis księgi wieczystej),
d) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
e) kopię dowodu wpłaty wadium.

2) wpłacenie wadium w wysokości 4.700,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 21 stycznia 2016 r.

Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miasta Leszna przy Al.Jana Pawła II nr 21 (tablica WGN na I piętrze) w dniu 22 stycznia 2016r.

6. Termin i miejsce przetargu: 26 stycznia 2016 r., godz. 11:00, sala konferencyjna na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a.

7. Cena wywoławcza netto: 23.600,00 zł plus podatek VAT 23% od wartości nieruchomości ustalonej w przetargu.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT 23%, podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego nie później niż w dniu zawarcia umowy.

W przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste I opłata w wysokości 25% ceny gruntu ustalonej w przetargu wraz z podatkiem VAT 23% podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego. Opłaty roczne w wys. 1% ceny gruntu wraz z podatkiem VAT płatne są w terminie do 31.03 każdego roku z góry za dany rok.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości lub użytkownik wieczysty nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Termin I przetargu: 18 sierpnia 2015r.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomo??ci na sprzeda?? - tereny niezabudowane
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Mariusz Glapiak
Opublikowany dnia: 2015-07-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-17
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.