Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » ROBOTY BUDOWLANE W PARKU 1000-LECIA W LESZNIE: - cz???? I - budowa nowych zagr??d i domk??w dla zwierz?t - cz???? II - budowa nawierzchni dr??g - cz???? III - budowa nowych instalacji elektrycznych

ROBOTY BUDOWLANE W PARKU 1000-LECIA W LESZNIE: - cz???? I - budowa nowych zagr??d i domk??w dla zwierz?t - cz???? II - budowa nawierzchni dr??g - cz???? III - budowa nowych instalacji elektrycznych

Data publikacji: 15.07.2015
Termin sk??adania ofert: 31.07.2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mzz.leszno.pl


Leszno: ROBOTY BUDOWLANE W PARKU 1000-LECIA W LESZNIE: - część I - budowa nowych zagród i domków dla zwierząt - część II - budowa nawierzchni dróg - część III - budowa nowych instalacji elektrycznych
Numer ogłoszenia: 177342 - 2015; data zamieszczenia: 15.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Zieleni , ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 065 5299367, faks 065 5299367.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzz.leszno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY BUDOWLANE W PARKU 1000-LECIA W LESZNIE: - część I - budowa nowych zagród i domków dla zwierząt - część II - budowa nawierzchni dróg - część III - budowa nowych instalacji elektrycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest budowa w Parku 1000-lecia w Lesznie: - część I - nowych zagród i domków dla zwierząt. - część II - nawierzchni dróg - część III - instalacji elektrycznych II. Zadanie nr 1 - budowa nowych zagród i domków: IIA. Budowa nowych zagród obejmuje: 1. Roboty budowlane: - wytyczenie linii nowego ogrodzenia - długość łączna 470 m - wykonanie stóp betonowych do mocowania kotew stalowych pod okrąglaki i słupki stalowe bram i furtek - wykonanie ogrodzenia z okrąglaków drewnianych na wzór ogrodzenia wykonanego u bydła szkockiego a) kozy długość 121 m b) daniele długość 182 m c) kuce długość 167 m - montaż słupków stalowych bram i furtek - montaż bram szer. 4,0 m i furtek szer. 1,0 m wykonanych z elementów stalowych ocynkowanych - wykonanie poszycia 2 dolnych pól pomiędzy okrąglakami i elementami stalowych furtek i bram od wewnętrznej strony zagród siatką stalową ocynkowaną - elementy drewniane zabezpieczone dwukrotnie drewnochronem do elementów zewnętrznych w kolorze TIK - elementy stalowe ocynkowane IIB. Budowa nowych domków obejmuje: - domek typu A przeznaczony dla danieli - domek typu B przeznaczony dla kóz 1. Domek typu A: - pow. użytkowa 40 m² - pow. zabudowy 45 m² - kubatura 105 m³ Domek o konstrukcji drewnianej o wymiarach w osiach elementów konstrukcyjnych 5,0 x 8,6 m. W całości przykryty dachem dwuspadowym. Bramy przesuwne 1- skrzydłowe. 2. Domek typu B: - pow. użytkowa 46 m² - pow. zabudowy 53 m² - kubatura 115 m³ Domek o konstrukcji drewnianej o wymiarach w osiach elementów konstrukcyjnych 6,0 x 8,6 m. W całości przykryty dachem dwuspadowym. Bramy przesuwne 1- skrzydłowe. 3. Zakres prac do wykonania obejmuje roboty budowlane, wykończeniowe i wyposażenie: - roboty przygotowawcze - wytyczenie domku - roboty ziemne i fundamentowe - posadowienie na stopach i ławach betonowych - beton C20/25 - izolacja pozioma na stopach i ławach pod podwaliną - 2 x papa asf. - konstrukcja ścian drewniana, szkieletowa - podwaliny, słupy, belki, rygle, zastrzały - drewno konstrukcyjne C24 - konstrukcja dachu drewniana - drewno konstrukcyjne C24 - wykończenie od zewnątrz - deskowanie pełne na ruszcie - krycie dachu gontem papowym w kolorze zielonym - wrota drewniane deskowe 1 szt. - wyposażenie: a) żłób drewniany stojący - 1 szt. b) poidło zawieszone na stelażu - 1 szt. Elementy drewniane impregnowane dwukrotnie w kolorze tik. III. Zadanie nr 2 - budowa nawierzchni dróg obejmuje: IIIA. Utwardzenie nawierzchni dróg: - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu - podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej IV. Zadanie nr 3 - budowa instalacji elektrycznych: IVA. Szafki rozdzielcze. 1. Zasilanie parku pozostaje istniejące bez zmian. Projektowane budynki dla zwierząt będą zasilane z istniejącej szafki SG3 poprzez projektowane szafki SG3,1 i SG3,2. 2. Na terenie Parku przewiduje się zastosowanie następujących wolnostojących szafek rozdzielczych: - szafka SG3,1 wyposażona w 1 gniazdo 230V tablicowe oraz wyprowadzone z niej zasilanie do 2 poideł w domku dla kóz i dla danieli, szafka zasilona z SG3, w przelocie do SG3,2, szafkę wykonać na podstawie rysunku E4, przewiduje się zastosowanie np. obudowy OPS 46 na fundamencie FPS 26 firmy np. H. Sypniewski lub inne równoważne. - szafka SG3,2 wyposażona w 1 gniazdo 230V tablicowe, wyprowadzone z niej zasilanie do 2 tablic rozdzielczych R1 i R2 domków dla zwierząt, szafkę zasilić z SG3,1. Szafkę wykonać na postawie rysunku E4, przewiduje się zastosowanie np. obudowy OPS 46 na fundamencie FPS 26 firmy np. H. Sypniewski lub inne równoważne. 3. Szafki SG3,1 i SG3,2 należy uziemić. Zastosować uziom szpilkowy firmy Galmar z pręta ¾ lub inny równoważny. Wymagana wartość rezystancji uziemienia nie może przekroczyć 10,0 om. IVB. Kablowe linie zasilające. 1. Od szafki rozdzielczej SG3 zgodnie z rysunkiem nr E1 wykopać rów kablowy 0,8x0,4 m w których ułożyć kable doziemne rozdziału energii. Linię kablową rozdziału energii układać kablami YAKY 4x25 mm². Linie te prowadzić do szafki SG3,1 i dalej w przelocie do szafki SG3,2. 2. Wykopy prowadzić mechanicznie koparką z łyżką nie większą niż 40 cm oraz w miejscach kolizji ręcznie. Kable układać w rowie na 10 cm podsypce z piasku a po ułożeniu przysypać go również 10 cm warstwą piasku. Na wysokości 25 cm od osi kabla układać folię kablową koloru niebieskiego. Na kablu, co 10 m oraz przy podejściach do szafek zakładać oznaczniki kablowe Oki opisane zgodnie z poniższym schematem. Ziemię w wykopie ubijać warstwami. 3. Na opaskach należy zaznaczyć: - rok wykonania - rodzaj kabla - kierunek i numer obwodu - właściciela kabla 4. Przy przejściach pod drogami oraz przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach z urządzeniami podziemnymi zastosować rury ochronne. 5. Zastosowano rury: - SRS 110 dla kolizji z drogami - DVK 50 i DVK 110 dla pozostałych kolizji. IVC. Instalacje wewnętrzne domków dla zwierząt. 1. Dla potrzeb domków dla zwierząt zabudować rozdzielnice R1 i R2. Rozdzielnice wykonać jako natynkowe, w oparciu o obudowę typu FL209B oraz osprzęt firmy Hager lub inne równoważne. 2. Z rozdzielnicy TR wyprowadzić obwody oświetlenia ogólnego, gniazd wtykowych 230V oraz podgrzewania poideł. W rozdzielnicach przewiduje się montaż transformatora 100W 230V/24V dla obwodu podgrzewania poideł. 3. Rozdzielnicę wykonać zgodnie i na podstawie schematu z rysunku numer E3. Rozdzielnicę uziemić łącząc do instalacji połączeń wyrównawczych; rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 10 om. 4. Instalacje elektryczne w budynku układać przewodami YDYżo o Un-750V o przekroju żył 1,5 mm² dla instalacji oświetleniowej oraz 2,5 mm² dla instalacji gniazdowej i podgrzewania poideł. Obwody układać w sposób natynkowy w rurkach trudnopalnych montowanych na uchwytach dostępowych do konstrukcji drewnianej domków dla zwierząt. Stosować puszki rozdzielcze natynkowe do montażu na drewnie wyposażone w szybkozłącz ki. Stosować osprzęt łączeniowy oraz gniazda uszczelnione IP 44 natynkowe. 5. Jako źródło światła stosować oprawy jarzeniowe. Typy opraw podano na rysunku numer E1. IVD. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 1. Jako system ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym zastosowano izolację części czynnych a jako ochronę dodatkową samoczynne, dostatecznie szybkie wyłączanie. 2. Po zakończeniu prac wykonać obowiązujące pomiary energetyczne. 3. Stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania na terenie RP. 4. Stosując zamienniki nie można ich stosować bez przedstawienia certyfikatów i aprobat technicznych potwierdzających ich właściwości techniczne. 5. Zamiana opraw wymaga obliczeń sprawdzających oraz uzgodnienia z projektantem..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.20-3, 45.42.20.00-1, 45.23.32.60-9, 45.31.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla części I, II i III zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - dla części I zamówienia - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie minimum dwóch domków dla zwierząt o powierzchni każdego domku nie mniejszej niż 40 m2, - dla części II i III zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla części I, II i III zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - dla części I zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia, - dla części II zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia, - dla części III zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla części I, II i III zamówienia - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 250 000 zł (słownie dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców (załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ). Niezałączenie do oferty przedmiotowego oświadczenia równoważne jest z wykonywaniem zamówienia przez Wykonawcę samodzielnie. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 10 ust. 2 i 3 odpowiednio do złożonego oświadczenia; b) jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złożenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (na zasadach opisanych w rozdziale 6 ust.1 pkt 2 niniejszej SIWZ);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin wykonania - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartych umów w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek: - wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, - wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, - wystąpienie robót nieprzewidzianych projektem, a od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego, niebędących odrębnym zamówieniem, - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, - wystąpienia siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, - przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy, - zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie, - dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia i które weszły w życie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT, - wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót, - zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie dla prawidłowego wykonania umowy posłużenie się przez Wykonawcę nowym podwykonawcą, który będzie realizować część lub cały zakres powierzony uprzednio innym podwykonawcom. Jeśli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, - zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wcześniejszym przedstawieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy gdy doświadczenie zawodowe proponowanej osoby będzie takie samo lub wyższe od doświadczenia wymaganego w warunkach udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. 5 ust. 1 pkt 3) SIWZ. - zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzz.leszno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Zieleni ul. C. K. Norwida 4 64-100 Leszno, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Miejski Zakład Zieleni ul. C. K. Norwida 4 64-100 Leszno, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa nowych zagród i domków dla zwierząt.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 obejmuje: - budowę nowych zagród o łącznej długości 470 m - budowę domku typu A o pow. użytkowej 40 m2, przeznaczonego dla danieli - budowę domku typu B o pow.użytkowej 46 m2, przeznaczonego dla kóz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.20-3, 45.42.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin wykonania - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa nawierzchni dróg.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2 obejmuje budowę nawierzchni dróg z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.60-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin wykonania - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Budowa nowych instalacji elektrycznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 3 obejmuje budowę nowych instalacji elektrycznych: - szafek rozdzielczych - kablowych linii zasilających - instalacji wewnętrznych domków dla zwierząt.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95

2. Termin wykonania - 5


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
 • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Nowacka Joanna
Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Joanna Nowacka
Informację wprowadził: Pawe?? Dolata
Opublikowany dnia: 2015-07-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.