Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVII/165/2004

Uchwa??a nr XVII/165/2004

Numer uchwa??y: 2004/17/165
Numer sesji: 17
Rok: 2004

 

 

 

Uchwała nr XVII/165/2004

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 25 marca 2004 roku

 

 

w sprawie:     ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na   terenie miasta Leszna

 

 

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996r. Nr 132 poz. 622 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się szczegółowe zasady utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta Leszna określone w regulaminie zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr XLI/309/97 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 listopada 1997 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leszna.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                       Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                          Wojciech Rajewski

UZASADNIENIE

 

do Uchwały nr XVII/165/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku

 

w  sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie

 

miasta Leszna

   

Niniejsza Uchwała wprowadza nowe brzmienie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leszna. Z uwagi na istotne zmiany jakie byłyby niezbędne do wprowadzenia w obowiązującym dotychczas Regulaminie -  zasadnym stało się jego uchylenie i zaproponowanie  nowego brzmienia. 

 

Potrzeba zmiany Regulaminu została spowodowana następującymi  względami :

-         nowelizacją przepisów prawa,

-         dezaktualizacją części zapisów  Regulaminu,   

-         koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu.

 

Znowelizowany Regulamin uwzględnia wszelkie zmiany, jakie zostały wprowadzone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zmian wymagały również zapisy Regulaminu dotyczące zasad segregacji odpadów komunalnych w związku z wdrożeniem systemu selektywnej zbiórki  odpadów na terenie miasta Leszna.

 

 

Opracował :

Wydział Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.