Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVII/163/2004

Uchwa??a nr XVII/163/2004

Numer uchwa??y: 2004/17/163
Numer sesji: 17
Rok: 2004

 

 

 

Uchwała nr XVII/163/2004

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 25 marca 2004 roku

 

w sprawie:      zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Leszna.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) Rada Miejska Leszna:

 

§ 1

 

Zatwierdza następującą wysokość taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

            - taryfa opłat za 1m3 dostarczanej wody (netto)                       2,19 zł.

            - taryfa opłat za 1m3 odprowadzanych ścieków (netto)            3,44 zł.

 

§ 2

 

Taryfy, o których mowa w §1 obowiązują od 1 maja 2004r. do 30 kwietnia 2005r.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna oraz Zarządowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.

 

§ 5

 

Z dniem 30 kwietnia 2004r. traci moc Uchwała Nr VII/61/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 marca 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leszno.

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

 

         Wojciech Rajewski

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały nr XVII/163/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leszno

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie w dniu 23 lutego br. przedstawiło Prezydentowi oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej wniosek o zatwierdzenie przedmiotowych taryf, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Proponowane taryfy ustalono, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 26, poz. 257), w oparciu o wielkość niezbędnych przychodów, jakie Spółka powinna uzyskać w celu prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie. W kwocie niezbędnych przychodów zostały uwzględnione:

-         koszty eksploatacji i utrzymania,

-         opłaty za korzystanie ze środowiska,

-         spłaty odsetek od zaciągniętego preferencyjnego kredytu z WFOŚiGW,

-         rezerwy na należności nieregularne,

-         marża zysku (2% od kosztów eksploatacji i utrzymania).

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. sporządzając kalkulację, przyjęło następujące założenia:

-         wzrost sprzedaży usług (wody o 2,1% oraz ścieków 1,3%),

-         spadek wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o  65%,

-         koszty amortyzacji na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym,

-         spadek kosztów eksploatacji i utrzymania o 6,6%.

Wpływ na możliwość pozostawienia cen wody i ścieków na dotychczasowym poziomie jest możliwy przede wszystkim dzięki spadkowi koszów eksploatacji i utrzymania. Spadek ten jest uzyskany dzięki działaniom przedsiębiorstwa, mającym na celu racjonalizację i ograniczenie kosztów, w tym m.in.: uszczegółowienie kosztów, szczegółowe budżetowanie, rozliczanie poszczególnych kierowników za poziom kosztów, zmiany organizacyjne stanowisk pracy, pozwalające na obniżkę globalnej kwoty wynagrodzeń.

Pomimo, że ceny wody i ścieków pozostają na dotychczasowym poziomie, konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miejskiej, gdyż zgodnie z art. 24 ust. 10 ustawy taryfy są ustalane na okres jednego roku.

Proponowane taryfy gwarantują w okresie ich obowiązywania realizację podstawowych zadań nałożonych na Spółkę oraz wykonywanie planowanych zadań inwestycyjnych określonych w wieloletnim planie inwestycyjnym, przyjętym przez Radę Miejską Leszna w dniu 6 lutego 2003 roku.

Ze względu na powyższe podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

 

Opracował:

 

Wydział Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.