Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVII/161/2004

Uchwa??a nr XVII/161/2004

Numer uchwa??y: 2004/17/161
Numer sesji: 17
Rok: 2004

 

 

Uchwała  nr  XVII/161/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca  2004 r

 

 

w sprawie :  podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  w roku 2004.

 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r Nr 123 poz. 776 ze zmianami), Rada Miejska Leszna :

 

 

§1

 

Uchwala plan podziału środków finansowych przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                           Przewodniczący

                                                                         Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                        Wojciech Rajewski

  

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

do  Uchwały   nr XVII/161/2004 Rady  Miejskiej Leszna  z  dnia  25 marca 2004 roku.

 

 

    Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym ( Dz. U. Nr 88 poz.808) dokonał podziału środków finansowych przypadających samorządom powiatowym do realizacji zadań ustawowych w roku 2004.

     Powiat Leszno otrzymał kwotę   1.222.495 zł , w tym kwota 375.973 zł stanowi  zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z umowami zawartymi z pracodawcami w latach poprzednich.

     Na realizację zadań bieżących przypada kwota  846.522  zł.

 

   Biorąc pod uwagę  realizację  zadań i wykorzystanie środków finansowych w roku poprzednim,  złożone dotychczas  wnioski o przyznanie dofinansowania  oraz analizę potrzeb osób niepełnosprawnych, proponuje się podział środków finansowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

  Z rehabilitacji zawodowej kwotę 300.000 zł przeznaczono na udzielenie pożyczek

dla osób niepełnosprawnych rozpoczynających działalność gospodarczą .

     Z zakresu rehabilitacji społecznej w roku bieżącym dodatkowo będą rozpatrywane i realizowane wnioski  na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki oraz wnioski  na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego składane przez podmioty prowadzące działalność  związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, które wpłynęły do dnia 30 listopada 2003r. (zgodnie z Rozp.Min.Gospod.Pracy i Polit.Społ. z 22 maja 2003r. Dz. U Nr100 poz. 930)

     Propozycja podziału środków finansowych została przedstawiona na posiedzeniu w dniu 9.03.2004r. Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

  

 

 

Sporządziła :

Bogumiła Szymkowiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.