Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVII/157/2004

Uchwa??a nr XVII/157/2004

Numer uchwa??y: 2004/17/157
Numer sesji: 17
Rok: 2004

 

 

Uchwała nr XVII/157/ 2004 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku

 

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów

płatności i wysokości stawek opłaty administracyjnej.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (t.j.   Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591  ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) oraz   art. 18  i  art.  19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12   stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr  9,  poz.  84  ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 30 ust 1
pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Określa się wysokość stawki opłaty administracyjnej za czynności urzędowe: 

 

 

1)    za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania

       przestrzennego                                                                                                    15,00 zł

2)    za wydanie wyrysu  z miejscowego planu zagospodarowania

       przestrzennego                                                                                                     15,00 zł

3)    za wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków

       zagospodarowania przestrzennego                                                                       15,00 zł

4)    za wydanie wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego                                                                       15, 00 zł

 

 

 

 

 

§ 2

 

     Opłata administracyjna jest płatna na rachunek bieżący Urzędu Miasta – subkonto dochodów w dniu zgłoszenia wniosku o dokonanie czynności urzędowych, o których mowa w § 1.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr III / 22 / 2002 r. Rady Miejskiej Leszna z dnia 12 grudnia  2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej, terminów
płatności i sposobu jej poboru. ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 grudnia 2002 r. Nr 176, poz.5465).

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                         Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                           Wojciech Rajewski

 

 

 

  

 

Uzasadnienie

 

do Uchwały nr  XVII/157/ 2004 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku

 

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów

płatności i wysokości stawek opłaty administracyjnej.

 

 

 

 

Rada gminy może wprowadzić opłatę od czynności urzędowych wykonywanych przez podległe jej organy, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej.
Na podstawie art. 30  ust 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za wydane ze studium lub planu miejscowego wypisy i wyrysy należy pobierać  opłatę administracyjną, w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom ich przygotowania zgodnie z przepisami o podatkach  i opłatach lokalnych. Dokonując kalkulacji kosztów wzięto pod uwagę następujące czynności:

 

·        przyjęcie wniosku i sprawdzenie poprawności zawartych w nich informacji
– ewentualnie wystosowanie pisma o uzupełnienie wniosku,

·        rejestracja wniosku według instrukcji kancelaryjnej,

·        zlokalizowanie nieruchomości na podkładzie geodezyjnym wraz z odniesieniem
do właściwego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

·        analiza ustaleń planistycznych wraz z wyborem elementów istotnych,

·        dokonanie reprodukcji (druku, kserokopii) odpowiednich dokumentów,

·        czynności końcowe: wydanie wypisu i wyrysu bądź przygotowanie do wysyłki.

 

Kalkulację kosztów przedstawił Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa biorąc pod uwagę czas pracy urzędnika wynoszący średnio dwie godziny oraz jego wynagrodzenie. Uwzględniając aktualny poziom wynagrodzeń koszt pracy urzędnika wynosi 15 zł w przypadku sporządzenia wypisu z tekstu planu miejscowego lub studium i również 15 zł w przypadku wyrysu z tekstu planu miejscowego lub studium.

 

 

Aktualnie obowiązująca uchwała Rady Miejskiej za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego obliguje do stosowania stawek w kwocie 25 zł.
Prezydent Miasta Leszna  proponuje zmienić te stawki na kwotę 15 zł., gdyż określa
ona faktycznie poniesione koszty oraz wnioskuje o określenie stawek opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium.. Niezależnie od opłaty administracyjnej pobierana będzie opłata skarbowa od poświadczeń zgodności duplikatów w kwocie 3 zł. od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

 

 

Opracował :

Wydział Finansów

Referat Dochodów
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.