Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVII/155/2004

Uchwa??a nr XVII/155/2004

Numer uchwa??y: 2004/17/155
Numer sesji: 17
Rok: 2004

 

Uchwała Nr XVII / 155 / 2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2004.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2004 po stronie dochodów o kwotę 640.693,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

2.      Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2004 po stronie wydatków o kwotę 640.693,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 7.450,-  zł zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

 

3.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 10 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2004 roku” oraz w Załączniku 10/3 „Miejski Zakład Zieleni” poprzez:

- zwiększenie poz.”Przychody” oraz poz.”Przychody własne” o kwotę 75.000,- zł

- zwiększenie poz.”Razem wydatki” oraz poz.”Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 75.000,- zł

Nowe brzmienie Załącznika Nr 10 oraz 10/3 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

1.      § 1 ust. 1 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 138.011.649,- zł jak w załączniku Nr 1
do uchwały, w tym:

1) dochody miasta   w wysokości 89.609.394,- zł

2) dochody powiatu w wysokości 48.402.255,- zł”

 

2.      § 2 ust. 1 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 151.195.149,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta   w wysokości 96.169.123,- zł

2) wydatki powiatu w wysokości 55.026.026,- zł”

 

3.      § 2 ust.2 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r.. przyjmuje brzmienie:

 

„Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1)     wydatki bieżące kwotę 133.934.596,- zł,  w tym: (...)

b)kwotę 12.948.823,- zł z przeznaczeniem na dotacje,(...)”

 

4.      § 2 ust.3 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na : (...)

2)     dotacje celowe w kwocie 1.685.380,- zł, w tym:

(...) b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
                       stowarzyszeniom w kwocie 1.334.198,- zł (...)”

 

 

5.      § 8 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Tworzy się rezerwy:

1)     ogólna w kwocie  644.289,- zł(...)”

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

             Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna        

  Wojciech Rajewski


 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XVII / 155 / 2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna

na rok 2004.

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianach
w budżecie miasta Leszna polegających na:

1.      dochody – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 173.052,- zł

Zmiany w tym załączniku dotyczą następujących zadań:

a)    Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 164.682,- zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak
ST3-4820-5/2004/257 z dnia 16.02.2004r., w którym potwierdzono ostateczne kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2004.

b)     Zwiększa się dochody realizowane przez Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji z tytułu odsetek bankowych w rozdziale klasyfikacji budżetowej „Przedszkola” w kwocie 8.370,- zł

 

2.      dochody – zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 467.641,- zł

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 467.641,- zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST4-4820/119/2004/260 z dnia 16.02.2004r., w którym potwierdzono ostateczne kwoty subwencji i udziałów
w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2004.

 

3.      wydatki  - zadania miasta – zwiększenie o kwotę 173.052,- zł i zmiany na kwotę 7.450,- zł

Zmiany w tym załączniku dotyczą następujących zadań:

a)     zwiększa się rezerwę ogólną w kwocie 173.052,- zł z tytułu zwiększonych dochodów

b)     dokonuje się zmian w rozdziale klasyfikacji budżetowej „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 7.450,- zł. Zmiany mają na celu wyodrębnienie kwoty na dotację dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznie
z przeznaczeniem na zakup kompletu ochrony indywidualnej. Jednostka
w Gronowie otrzyma dotację również z Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na uzupełnienie kwoty 16.426,- zł
tj. pełnego kosztu zestawu.

 

4.      wydatki  - zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 467.641,- zł

Zwiększenie rezerwy ogólnej w wysokości 467.641,- zł z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej

 

5.      Załącznik nr 10 –  „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2004 roku”,
a także Załącznik Nr 10/3 „Miejski Zakład Zieleni”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 3 uchwały).

Zmiany dokonane w planie Miejskiego Zakładu Zieleni dotyczą urealnienia przychodów z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników robót publicznych i uczestników OHP.

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 10 i 10/3.

 

6.      Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:

 

a)      Załącznika Nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2004” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr 60/2004 z dnia 27.02.2004r. Zmiany polegały na wprowadzeniu prawidłowych kwot dotacji potwierdzonych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
po uchwaleniu budżetu państwa na zadania:

- Środowiskowy Dom Samopomocy  (rozdz.85203) – zmniejszenie
    o kwotę 14.700,- zł

- utrzymanie MOPR (rozdz.85219) – zmniejszenie o kwotę 300,- zł

b)      Załącznika Nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2004” po zmianach dokonanych w tym załączniku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
Nr 61/2004 z dnia 27.02.2004r. Zmiany polegały na wprowadzeniu prawidłowych kwot dotacji potwierdzonych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu po uchwaleniu budżetu państwa na zadania:

- składka zdrowotna dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
   zdrowotnego  (rozdz.85156) – zmniejszenie o kwotę 148.500,- zł

- utrzymanie KM PSP (rozdz.75411) – zwiększenie o kwotę 9.000,- zł

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.