Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVIII/177/2004

Uchwa??a nr XVIII/177/2004

Numer uchwa??y: 2004/18/177
Numer sesji: 18
Rok: 2004

 

UCHWAŁA   nr XVIII/177/2004

 

RADY MIEJSKIEJ LESZNA   z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny zabudowanej 

                    nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Dąbrowskiego .

 

                  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 7 pkt 1 Uchwały nr XVII/203/1999 RM Leszna z dnia 30.12.1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 35 z  2000 roku, poz. 411 ze zmianami), art. 6 pkt. 6, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego działką

 

                                nr 122/9 ark. mapy 17 o pow. 0,27.32 ha

 

położonego w Lesznie przy ul. Dąbrowskiego i prawa własności budynku znajdującego się na nim , stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności o łącznej powierzchni  użytkowej 1860,3 m2  , z przeznaczeniem na cele publicznetj. siedzibę sądu .

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                         Rady Miejskiej Leszna

        

                                                                                           Wojciech Rajewski

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały nr XVIII/177/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Dąbrowskiego .

 

                W związku ze stwierdzeniem nieważności orzeczenia Ministra Budownictwa

i Przemysłu Materiałów Budowlanych o przejęciu na własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Bolesława Chrobrego , stanowiącej dotychczas siedzibę Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie i Sądu Rejonowego w Lesznie – Wydział Gospodarczy i Wydział Ksiąg Wieczystych  oraz koniecznością jej wydania pierwotnym właścicielom, zachodzi pilna potrzeba stworzenia właściwych warunków lokalowych  dla realizacji zadań publicznych  w zakresie wymiaru sprawiedliwości, jak też obsługi własnościowo- prawnej  mieszkańców miasta Leszna i powiatu .

Przedmiotem zainteresowania Sądu jest nieruchomość położona w Lesznie przy

ul. Dąbrowskiego , uprzednio nabyta przez Miasto od Metalplast –LOB S.A., zabudowana budynkiem wykorzystywanym poprzednio przez Zespół Szkół Budowlanych, która w pełni zaspokoi potrzeby lokalowe tej jednostki .

           Sąd Okręgowy jest państwową jednostką organizacyjną i w myśl art. 43 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami może otrzymać nieruchomości w trwały zarząd (forma władania nieruchomością) stanowiące własność Skarbu Państwa.

Wobec powyższego proponuję przeznaczyć zabudowaną nieruchomość położoną

w Lesznie przy ul. Dąbrowskiego na cele publiczne wynikające z art. 6 pkt. 6 w/cyt. ustawy tj. siedzibę sądu. W tym celu należałoby dokonać przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku na rzecz Skarbu Państwa

w drodze darowizny , stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, aby umożliwić dalsze przekazanie nieruchomości na potrzeby Sądu .

 

 

 

 

Opracował :

Wydział Gospodarki

Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.