Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVIII/173/2004

Uchwa??a nr XVIII/173/2004

Numer uchwa??y: 2004/18/173
Numer sesji: 18
Rok: 2004

 

 

Uchwała Nr XVIII / 173 / 2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2004.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Dokonuje się zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2004 po stronie dochodów na kwotę 1.600,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

2.      Dokonuje się zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2004 po stronie wydatków na kwotę 42.833,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

 

3.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe” w następujący sposób:

-„Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o 4.035,- zł

-„Udziały w spółkach” zwiększa się o kwotę 933,- zł

 

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

4.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr  8/3 „Zakupy inwestycyjne w roku 2004” 
poprzez  wprowadzenie następującej pozycji:

-         dz.852 rozdz.85212 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na zadanie świadczenia rodzinne - kwota 4.035,- zł

 

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8/3 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1.      § 1 ust. 1 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 138.326.947,- zł jak w załączniku Nr 1
do uchwały, w tym:

1) dochody miasta   w wysokości  89.850.342,- zł

2) dochody powiatu w wysokości 48.476.605,- zł”

 

 

 

 

 

 

2.      § 2 ust.2 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r.. przyjmuje brzmienie:

„Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1)     wydatki bieżące kwotę 134.244.926,- zł,  w tym:

a)     kwotę 74.543.437,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń,

b)     kwotę 12.974.823,- zł z przeznaczeniem na dotacje,

c)      kwotę 3.745.418,- zł na wydatki związane z obsługą długu gminy.

2)     wydatki majątkowe w kwocie 17.265.521,-zł, jak w załączniku Nr 8”

 

3.      § 2 ust.3 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na : (...)

3)     dotacje celowe w kwocie 1.680.380,- zł, w tym:

a)     dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 3.000,- zł

b)     dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.339.998,- zł

c)      dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w  kwocie 337.382,- zł (...)

5)pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31.000,- zł”

 

 

4.      § 8 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Tworzy się rezerwy:

1)     ogólna w kwocie  871.294,- zł(...)”

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

             Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna        

  Wojciech Rajewski


 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XVIII / 173 / 2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna

na rok 2004.

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianach
w budżecie miasta Leszna polegających na:

1.      dochody – zmiany na kwotę 1.600,- zł dotyczą przesunięcia planowanych dochodów z tytułu odpłatności za mieszkanie chronione z zadań miasta do zadań powiatu.

 

2.      wydatki  - zadania miasta –  zmiany na kwotę 31.933,- zł

Zmiany w tym załączniku dotyczą następujących zadań:

a)     przeznacza się kwotę 933,- zł na uzupełnienie udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zgodnie z podjętą uchwałą Zgromadzenia Wspólników w dniu 7 kwietnia 2004r. O powyższą kwotę zmienia się wielkość rezerwy ogólnej w budżecie.

b)     dokonuje się zmian w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na kwotę 31.000,- zł. Zmiany mają na celu wyodrębnienie środków na dotację dla Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie oraz dla Muzeum Okręgowego w Lesznie zgodnie z podjętą Uchwałą
Nr XVII/158/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25.03.2004r. o wsparciu finansowym tych instytucji.

 

3.      wydatki  - zadania powiatu – zmiany na kwotę 10.900,- zł

Zmiany w tym załączniku dotyczą przeniesień środków pomiędzy paragrafami dotacyjnymi. Po rozpatrzeniu ostatecznym wniosków złożonych przez fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe Prezydent dokonał ich analizy
i zmienił wielkość dotacji dla niektórych organizacji w stosunku do wielkości zawartych w budżecie początkowym.

 

4.      Załącznik Nr 8  „Wydatki majątkowe”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 3 uchwały) .

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 8.

 

5.      Załącznik nr 8/3 –„Zakupy inwestycyjne w roku 2004”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 4 uchwały) zgodnie z poniższym uzasadnieniem. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 102/2004 z dnia 31.03.2004r. zwiększono
budżet o kwotę 4.035,- zł tj. o dotację z przeznaczeniem na organizację stanowisk pracy, głównie na zakup komputerów i oprogramowania, w związku
z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych – zadania zlecone gminie

 

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 8/3.

 

 

6.      Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:

a)      Załącznika Nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2004” po zmianach dokonanych w tym załączniku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
Nr 103/2004 z dnia 31.03.2004r. Zmiany polegały na włączeniu dotacji potwierdzonych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu  
na zadania:

- w dz.852 rozdz.85212 na organizację stanowisk pracy, głównie
na zakup komputerów i oprogramowania, w związku
z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych

-  w dz. 900 rozdz. 90015 na kwotę 228.513,- zł z przeznaczeniem
na spłatę zobowiązań budżetu państwa wobec miasta Leszna powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miasta na prawach powiatu.

b)      Załącznika Nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2004” po zmianach dokonanych w tym załączniku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
Nr 104/2004 z dnia 31.03.2004r. Zmiany polegały na włączeniu dotacji potwierdzonych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
na zadania:

- w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 20.350,- zł z przeznaczeniem
na uregulowanie odszkodowania na rzecz Cechu Rzemiosł Różnych
w Lesznie, za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Skarb Państwa, nieruchomość zajętą pod drogę publiczną – krajową.

- w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 52.400,- zł z przeznaczeniem
na koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Zmiany polegały również na przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdz.71015 na kwotę 16.727,- zł w celu wyodrębnienia środków na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (dot. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego).

c)      Załącznika Nr 5 „Zadania powierzone gminie na rok 2004” po dokonaniu włączenia do budżetu potwierdzonej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu dotacji w wysokości 10.000,- zł z przeznaczeniem
na utrzymanie cmentarzy wojennych.

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.