Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XIX/183/2004

Uchwa??a nr XIX/183/2004

Numer uchwa??y: 2004/19/183
Numer sesji: 19
Rok: 2004

 

 U c h w a ł a    nr XIX/183/2004

 

Rady  Miejskiej  Leszna z dnia 25 maja 2004 roku

 

 

w  sprawie  przyjęcia     „Programu  ochrony  środowiska  Miasta  Leszna”   wraz           
z  „Planem  gospodarki  odpadami  dla  Miasta  Leszna” 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity  Dz. U.  z  2001 roku  nr 142,  poz.1591 ze zmianami),   art. 18  ust.  1 ustawy  z  dnia  27 kwietnia  2001  r.  Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. nr 62,  poz. 627  ze zmianami)   oraz   art.  14  ust. 6  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  o  odpadach  (Dz. U. nr 62, poz. 627 ze zmianami) uchwala  się,  co  następuje.

 

 

 

 

§  1

 

Uchwala  się  „Program  ochrony  środowiska  dla  Miasta  Leszna”  wraz  z  „Planem gospodarki  odpadami  dla  Miasta  Leszna”,   który    stanowi  załącznik   do  niniejszej  uchwały. 

 

 

                                                                                      §  2

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi  Miasta  Leszna.

 

 

 

                                                                                      §  3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

                                                                                   Przewodniczący

                                                                             Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                              Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

 

 

 Uzasadnienie

do  uchwały  nr XIX/183/2004 Rady  Miejskiej  Leszna

z  dnia  25 maja 2004 roku

 

 

 

 

            W celu realizacji polityki ekologicznej państwa - organy wykonawcze powiatów  i  gmin,  artykułem  17  ust. 1  ustawy  Prawo ochrony  środowiska zostały  zobligowane  do  opracowania  programu   ochrony  środowiska.  Z kolei  z  art. 14  ust. 6  ustawy  o odpadach wynika,  że  plan  gospodarki  odpadami  stanowi  część  odpowiedniego  programu  ochrony  środowiska  i  jest  tworzony  w  trybie  i  na  zasadach  określonych  w  przepisach  o  ochronie środowiska.

 

Wykonując  powyższe  ustawowe  obowiązki  Miasto  Leszno  sporządziło  projekt  „Programu  ochrony  środowiska”  wraz  z  „Planem  gospodarki  odpadami”.

 

Projekt „Programu ochrony środowiska dla Miasta Leszna”  podaje  krótko – i długoterminową  politykę  w  zakresie  ochrony  środowiska,  biorąc  pod  uwagę  poszczególne  dziedziny  rozwoju  miasta  i  ich  konsekwencje  dla  środowiska.  Taka konstrukcja  programu  w  jasny  sposób  nawiązuje  do  zasady  zrównoważonego  rozwoju.  Cele długoterminowe zostały określone w ścisłym związku z przewidywanym rozwojem  miasta,  określonym  w  dokumentach :  „Strategia  rozwoju  miasta  Leszna”    oraz  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Leszna”.  Były one  podstawą  do  określenia  celów  krótkoterminowych,  które  z  kolei wskazały kierunki  działań  dla  sektorów  rozwoju  gospodarczego  oraz  podmiotów korzystających  ze  środowiska.

Zarządzanie „Programem...” odbywać się „ będzie  z  wykorzystaniem  instrumentów  pozwalających  na  jego  weryfikację   w   zależności  od  realizowanej  polityki  ekologicznej.

Program, w trakcie opracowywania poddawany był szczegółowym dyskusjom  w ramach prac  Komitetu  Sterującego   i   warsztatów  roboczych,   w  których  uczestniczyli  przedstawiciele  właściwych   organów,   instytucji   oraz   społeczności  lokalnych.

 

Integralną  częścią  powyższego  „Programu  ...”   jest  „Plan  gospodarki  odpadami”.  Projekt „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Leszna” odpowiada wymogom  stawianym  tego  typu  opracowaniom  wynikającym  z  zapisu  art. 14  i  15  ustawy  o  odpadach.   Na podstawie  aktualnego  stanu  gospodarki  odpadami  określono  w  nim  m.in.  założenia,  cele  i  kierunki  działań  oraz  wskazano  systemowe  rozwiązania  w  zakresie  gospodarki  odpadami.

 

Projekty  zarówno  „Programu  ochrony  środowiska  Miasta  Leszna”,   jak  i  „Planu  gospodarki  odpadami  dla  Miasta  Leszna”   uzyskały  pozytywne  opinie  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego  w  Poznaniu,  w  których  stwierdzono,  że    one  zgodne  z  „Programem  Ochrony  Środowiska  Województwa  Wielkopolskiego”   oraz   z   „Planem  Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa  Wielkopolskiego”.

 

Projekt  „Programu ochrony środowiska dla Miasta Leszna”  wraz  z  „Planem  gospodarki  odpadami”   uzyskał  pozytywną  opinię  poszczególnych  Komisji  Rady  Miejskiej  Leszna.

 

Uchwalenie  go  w  zaproponowanym  kształcie  spowoduje,  że  Miasto  Leszno  będzie  dysponowało  dokumentem  strategicznym  wykorzystywanym  jako  instrument  zarządzania  środowiskiem.

 

            W  związku  z  powyższym  podjęcie  niniejszej  uchwały  jest  uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

Opracował :    Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

                           Referat  Ochrony Środowiska  i  Rolnictwa
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.