Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XIX/181/2004

Uchwa??a nr XIX/181/2004

Numer uchwa??y: 2004/19/181
Numer sesji: 19
Rok: 2004

 

 

Uchwała Nr XIX / 181 / 2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 maja 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2004.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2004 po stronie dochodów o kwotę 292.864,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

2.      Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2004 po stronie wydatków o kwotę 292.864,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

 

3.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr  8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w roku 2004”  w następujący sposób:

-         w poz. Dotacje na zakupy inwestycyjne – dz.600 rozdz.60004 dla Miejskiego Zakładu Komunikacji :

·        zmniejsza się poz.”tester autobusowy-1 szt.” o kwotę 50.000,- zł

·        wprowadza się poz.”sprężarka śrubowa sprężonego powietrza
i oprzyrządowanie – 1 szt.” na kwotę 50.000,- zł

 

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8/4 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1.      § 1 ust. 1 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 138.703.335,- zł jak w załączniku Nr 1
do uchwały, w tym:

1) dochody miasta   w wysokości  89.948.866,- zł

2) dochody powiatu w wysokości 48.754.469,- zł”

 

2.      § 2 ust. 1 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 151.886.835,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta   w wysokości 96.510.195,- zł

2) wydatki powiatu w wysokości 55.376.640,- zł”

 

 

3.      § 2 ust.2 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r.. przyjmuje brzmienie:

 

„Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1)     wydatki bieżące kwotę 134.599.647,- zł,  w tym: (...)”

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna        

  Wojciech Rajewski


 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XIX / 181 / 2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna

na rok 2004.

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianach
w budżecie miasta Leszna polegających na:

1.      dochody  – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 15.000,- zł

Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w związku
z porozumieniem zawartym między samorządami Województwa Wielkopolskiego i Miasta Leszna. Porozumienie nr 2/DS./W/2004 z dnia 15 kwietnia 2004r. dotyczy dofinansowania prac remontowo-przygotowawczych obiektów sportowych związanych z organizacją X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych.

 

2.      dochody  – zadania powiatu - zwiększenie o kwotę 277.864,- zł

Minister Finansów pismem z dnia 22.04.2004r. nr ST3-4822-4/2004 zawiadamia, że przyznaje dla Miasta Leszna kwotę 277.864,- zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatów po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych.

 

3.      wydatki  - zadania miasta –  zwiększenie o kwotę 15.000,- zł

Środki pochodzące od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 15.000,- zł, o których mowa w pkt 1 uzasadnienia przeznacza się na remont sanitariatów w hali „Trapez”.

 

4.      wydatki  - zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 277.864,- zł

Środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na finansowanie zadania pn.”Rodziny zastępcze”.

 

5.      Załącznik nr 8/4 –„Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w roku 2004”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 3 uchwały) zgodnie z poniższym uzasadnieniem. Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie zwrócił się z prośbą o zmianę przeznaczenia dotacji celowej na zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000,- zł. Zamiast zakupu elektronicznego testera autobusów proponują zakup śrubowej sprężarki powietrza wraz ze zbiornikiem sprężonego powietrza i pozostałym oprzyrządowaniem.

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 8/4.

6.      Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:

a)      Załącznika Nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2004” po zmianach dokonanych w tym załączniku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
Nr 134/2004 z dnia 30.04.2004r. Zmiany polegały na włączeniu dotacji potwierdzonych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
na zadania:

- w dz.750 rozdz.75011 – kwota 7.000,- zł na pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem do Unii Europejskiej

 

- w dz.852 rozdz.85212 - § 2010 kwota 26.427,- zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od dnia 15 kwietnia do 31 maja 2004r. pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz na pozostałe wydatki bieżące, a także § 6310 – kwota 21.667,- zł na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego

oraz dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie
w dz.751 rozdz.75113 na kwotę 28.430,- zł na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów
do Parlamentu Europejskiego.

b)      Załącznika Nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2004” po zmianach dokonanych w tym załączniku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
Nr 135/2004 z dnia 30.04.2004r. Zmiany polegały na przeniesieniach środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdz.75045 na kwotę 1.496,- zł oraz w rozdz.75411
na kwotę 11,- zł. Zmiany mają charakter porządkujący plan komisji poborowych i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Opracował:                                                                         

Wydział Budżetu

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.