Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XX/193/2004

Uchwa??a nr XX/193/2004

Numer uchwa??y: 2004/20/193
Numer sesji: 20
Rok: 2004

 

UCHWAŁA nr XX/193/2004

 

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 29 czerwca 2004 roku

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w  rejonie ul. Okrężnej, Alei Konstytucji 3 Maja i torów PKP w Lesznie.

 

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrężnej, Al. Konstytucji 3 Maja i torów PKP w Lesznie, zwanym dalej Planem.

 

§ 2

 

Granice terenu objętego Planem naniesiono na mapie geodezyjnej w skali 1:5000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

Przedmiotem Planu  jest:

1)    określenie przeznaczenia terenów pod funkcje przemysłu, składów i magazynów, usług, obsługi technicznej miasta, obsługi komunikacji samochodowej, zieleni, lasów i komunikacji oraz linie rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

2)     zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3)     zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4)     zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

5)     wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

6)     parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w  tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

7)    granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

8)    szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

9)    szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

12)stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego.

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

Wojciech Rajewski

 

 

  

u z a s a d n i e n i e

do uchwały nr XX/194/2004 Rady Miejskiej Leszna

 

z dnia 29 czerwca 2004 roku

 

Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrężnej, al. Konstytucji 3 Maja i  torów PKP w Lesznie podejmuje się na wniosek Prezydenta Miasta Leszna.

Od dnia 1 stycznia 2004r na przedmiotowym terenie  w związku z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami) nie obowiązują ustalenia żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dotychczasowe zagospodarowanie tej części miasta posiada charakter przemysłowo-usługowy. W związku ze zmniejszającą się powierzchnią wolnych terenów pod inwestycje tego typu konieczne staje się rozszerzenie granic tej strefy.

Podstawowym celem sporządzenia planu miejscowego będzie zatem propozycja przeznaczenia pod działalność gospodarczą obszaru nieczynnych pól irygacyjnych. Przeprowadzone badanie geotechniczne oraz z zakresu ochrony środowiska wykazują, że na znacznej części tego terenu możliwa jest lokalizacja obiektów budowlanych. Ponadto nowy plan zagospodarowania przestrzennego rozwiąże układ komunikacyjny oraz uporządkuje pod względem  formalno-prawnym stan istniejący.

Proponowany zakres prac planistycznych jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/210/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 marca 2000 roku.

Prezydent Miasta Leszna - mając na uwadze rozwój gospodarczy miasta - wnioskuje zatem do Rady Miejskiej Leszna o podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 

Opracował:

Wydział Architektury

Planowania Przestrzennego

i Budownictwa
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.