Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XX/190/2004

Uchwa??a nr XX/190/2004

Numer uchwa??y: 2004/20/190
Numer sesji: 20
Rok: 2004

 

Uchwała nr XX/190/2004

Rady Miejskiej Leszna

z dnia  29 czerwca 2004 roku

 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/133/2003 z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście  Lesznie .

                 

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 13 b i art. 13 f ustawy z dnia  21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz.676, Nr 89, poz.804, Nr 113, poz.984 i Nr 216, poz.1826 , z 2003 r. Nr 80, poz.717 i 721 oraz  Nr 200 , poz. 1953 )  Rada Miejska Leszna uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

 

                W Uchwale Nr XIV/133/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Lesznie wprowadza się następujące zmiany:

 

1.  § 2 otrzymuje brzmienie:

 

      ” Opłaty za parkowanie  pojazdów samochodowych w Strefie  pobiera się poprzez  

         sprzedaż biletów :

            a) za pomocą urządzeń  -  parkomatów lub

            b) za pomocą bileterów lub

           c) w punktach handlowych.

 

2    § 4 otrzymuje  brzmienie :

 

1) „Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie pobiera się od poniedziałku    

      do soboty , z wyjątkiem przypadających w tych dniach dni świątecznych, w godzinach :

a)  od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00

      b)  w soboty od 10.00 do 14.00 .

 

2) Upoważnia się Prezydenta miasta Leszna do czasowego zawieszania poboru opłat w

     Strefie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.”

 

 

 

3.   §  5 otrzymuje brzmienie”

 

 „ 1) Oprócz opłat, o których mowa w § 3 wprowadza się dodatkowo następujące

        miesięczne opłaty   abonamentowe:

a) abonament   dla   mieszkańców posesji zlokalizowanych w Strefie w wysokości - 30,00 zł  na pierwszy pojazd

      -  10,00 zł  na każdy następny pojazd

a)      abonament dla pozostałych użytkowników parkingów w Strefie w wysokości  

      - 150,00 zł  na pierwszy pojazd

      -   50,00 zł  na każdy następny pojazd .

 

 

 3) Dokumentem  uprawniającym  do  nabycia abonamentu , o którym mowa w pkt. 1 lit. a  są:

a)     dokument stwierdzający zameldowanie w Strefie.

b)     dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument potwierdzający, że wnioskodawca posiada prawo jego własności.

 

4) Dokumentem uprawniającym do nabycia abonamentu , o którym mowa w pkt. 1 lit. b    

     jest dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument  potwierdzający, że

     wnioskodawca posiada prawo  jego własności.

 

5) Abonamenty, o których mowa w pkt. 1 a wydawane są na dany pojazd i określoną

    ulice w Strefie.

 

6) Abonamenty ,   o  których    mowa   w pkt. 1 b  wydawane     na  dany   pojazd   
     i obowiązują w całej Strefie.

 

7) Abonamenty nie gwarantują miejsca parkingowego.”

 

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego , jednak   nie    wcześniej   niż od dnia 1 sierpnia  2004 roku.

 

 

                                                                                          Przewodniczący

                                                                                      Rady Miejskiej Leszna   

 

                                                                                        Wojciech Rajewski

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały nr XX/190/2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 czerwca 2004 roku

 

 

 

W wyniku obserwacji i analizy funkcjonowania strefy płatnego parkowania w okresie pierwszych 5-ciu miesięcy oraz zgłaszanych uwag przez mieszkańców. Prezydent Miasta  Leszna wnosi o dokonanie poniższych zmian w Uchwale Nr  XIV/133/2003 z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie ponoszenia  opłat za  parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania  w mieście  Lesznie .

 

 

Zmiany dotyczą:

 

  1. Wprowadzenia opłat za parkowanie w soboty w godz. od 10.00 do 14.00.
  2. Obniżenie stawki miesięcznego abonamentu dla mieszkańców z kwoty 40,00 zł na 30,00 zł .
  3. Wprowadzenia opłaty abonamentowej dla korzystających z więcej niż jednego pojazdu
  4. Upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do czasowego zawieszenia poboru opłat w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

 

Powyższe zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu działającą przy Miejskim Zarządzie Dróg.

 

 

 

 

 

Opracował:

Miejski Zarząd Dróg
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.