Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XX/185/2004

Uchwa??a nr XX/185/2004

Numer uchwa??y: 2004/20/185
Numer sesji: 20
Rok: 2004

 

Uchwała Nr XX / 185/ 2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2004.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami)  Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2004 po stronie dochodów o kwotę 3.824.241,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2.      Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2004 po stronie wydatków o kwotę 3.824.241,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 212.000,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr  6 „Zadania powierzone powiatowi na rok 2004”, które polegają na włączeniu po stronie dochodów i wydatków kwoty 10.000,- zł.

4.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr  7 „Realizacja zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004” które polegają na wprowadzeniu prawidłowych kwot w następujących pozycjach wydatków:

-         w § 3030  w poz. „koszty związane z realizacją programu”

·        zmniejszenie środków o kwotę 12.000,- zł

-         w § 4300  w poz. „koszty związane z realizacją programu – kontrole sklepów oraz rozmowy interwencyjno-motywujące”

·        zwiększenie środków o kwotę 12.000,- zł

Nowe brzmienie Załącznika Nr 7 dołącza się do niniejszej uchwały.

5.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr  8 „Wydatki majątkowe”   w następujący sposób:

-„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”   zwiększa się o kwotę 3.307.862,- zł,

w tym:

            - poz. „inwestycje  wieloletnie” zwiększa się o kwotę 3.300.000,- zł

            - poz. „inwestycje  jednoroczne” zwiększa się o kwotę 7.862,- zł

-„Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”  zwiększa się o kwotę 221.667,- zł

 

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

 

6.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr  8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna”  w następujący sposób:

-         w poz.I.1 „Trasa W-Z”

·        zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 3.500.000,- zł

·        w wydatkach roku 2005 zmniejszenie dotacji o kwotę 3.500.000,- zł

-         w poz.II.1 „Modernizacja dróg i ulic”

·        zmniejszenie środków własnych o kwotę 200.000,- zł

 

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8/1 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

7.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr  8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna”  w następujący sposób:

-         w poz.II.1 „Komitety Inicjatyw Gospodarczych”

·        zwiększenie odpłatności mieszkańców o kwotę 7.862,- zł

 

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8/2 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

8.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr  8/3 „Zakupy inwestycyjne w roku 2004”  poprzez  wprowadzenie następującej pozycji:

-         dz.600 rozdz.60016 dla Miejskiego Zarządu Dróg na zakup 26 urządzeń
do poboru opłat za parkowanie wraz z wyposażeniem dodatkowym - kwota 200.000,- zł

      a także wprowadzenie prawidłowej kwoty w pozycji:

-         dz.852 rozdz.85212 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – świadczenia rodzinne  na komputeryzację (zakup sprzętu
i oprogramowania) - zwiększenie o kwotę 21.667,- zł

 

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8/3 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1.      § 1 ust. 1 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 146.307.616,- zł jak w załączniku Nr 1
do uchwały, w tym:

1) dochody miasta   w wysokości  94.039.827,- zł

2) dochody powiatu w wysokości 52.267.789,- zł”

 

2.      § 1 ust. 2 pkt 5 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
(umowy) z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23.320,- zł, jak
w załączniku Nr 6 do uchwały”

 

 

3.      § 1 ust. 2 pkt  7 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie
      693.228,- zł”

 

4.      § 2 ust. 1 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 159.491.116,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta   w wysokości 100.601.156,- zł

2) wydatki powiatu w wysokości 58.889.960,- zł”

 

5.      § 2 ust.2 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r.. przyjmuje brzmienie:

 

„Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1)     wydatki bieżące kwotę 138.696.066,- zł, (...)

2)     wydatki majątkowe kwotę 20.795.050,-zł, jak w załączniku Nr 8”

 

6.      § 2 ust.5 pkt 5 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r.. przyjmuje brzmienie:

 

„wydatki w kwocie 23.320,- zł na realizację zadań przejętych przez powiat
w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 6 do uchwały”

 

 

7.      § 8 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r.. przyjmuje brzmienie:

 

„Tworzy się rezerwy:

1)     ogólna w kwocie  961.473,- zł (...)”

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna        

Wojciech Rajewski


 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XX / 185 / 2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna

na rok 2004.

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianach
w budżecie miasta Leszna polegających na:

1.      dochody  – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 314.241,- zł

Zmiany polegają na włączeniu następujących pozycji:

a)     kwota 243.228,- zł – środki z PFRON jako rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Zaplanowano w budżecie 450.000,- zł , wpłynęło 693.228,- zł

b)     kwota  6.951,- zł  - środki z Ministerstwa Finansów na podstawie pisma ST3-4820-22/2004 z 25.05.2004r. zawiadamiającego o wysokości subwencji rekompensującej skutki ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym, podatku leśnym oraz podatkach i opłatach lokalnych.

c)      Kwota 13.500,- zł – środki z PFRON na refundacje wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Domu Seniora

d)     Kwota 42.700,- zł – środki z PFRON na refundacje wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

e)     Kwota 7.862,- zł – odpłatność mieszkańców na prowadzonych inwestycjach w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych

 

2.      dochody  – zadania powiatu - zwiększenie o kwotę 3.510.000,- zł

Zmiany polegają na włączeniu następujących pozycji:

a)     kwota 10.000,- zł – środki z Gminy Wijewo  na zakup sprzętu specjalistycznego dla Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej

b)     kwota 3.500.000,- zł –Minister Finansów na podstawie pisma
z dnia 28.05.2004r. nr ST4-4822/399/2004 zawiadamia o przyznaniu
ze środków rezerwy ogólnej  ww. kwoty na dofinansowanie inwestycji drogowych pn. Modernizacja Trasy W-Z.

 

3.      wydatki  - zadania miasta –  zwiększenie o kwotę 314.241,- zł oraz zmiany
na kwotę 212.000,- zł

Zmiany polegają na:

a)     przeniesieniach środków w wysokości 200.000,- zł w dz.600 rozdz.60016. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w zadaniu „Modernizacja dróg i ulic gminnych”  , kwotę 200.000,- zł przeznacza się na „Zakup 26 urządzeń
do poboru opłat za parkowanie wraz z wyposażeniem dodatkowym”.

b)     zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 250.179,- zł . Środki pochodzą
z dotacji PFRON  i subwencji rekompensującej omówionych w poz.1lit.a)
i 1 lit.b) uzasadnienia.

c)      przeniesieniach środków w planie Biura ds. Uzależnień na kwotę
12.000,- zł. Zmiany mają charakter porządkujący plan.

d)     włączeniu środków w wysokości 13.500,- zł do planu Domu Seniora. Środki pochodzą z PFRON i są przeznaczone na zakupy sprzętu
na wyposażenie kuchni oraz malowanie pomieszczeń.

e)     włączeniu środków w wysokości 27.000,- zł do planu świadczeń rodzinnych.  Kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów remontów pomieszczeń przygotowanych do obsługi interesantów.

f)        włączeniu środków w wysokości 15.700,- zł do planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych
i szkolenia pracowników. Środki pochodzą z PFRON.

g)     włączeniu środków w wysokości 7.862,- zł z tytułu ponoszonej
przez mieszkańców odpłatności na realizowanych zadaniach w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych. Środki zwiększają plan wydatków
na tym zadaniu inwestycyjnym.

 

4.      wydatki  - zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 3.510.000,- zł

Kwoty omówione w pkt.2 uzasadnienia przeznaczone są na :

a)     3.500.000,- zł – na wydatki inwestycyjne – „Moderniazacja Trasy W-Z”

b)     10.000,- zł – na zakup sprzętu dla Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej

 

5.      Załącznik nr 7 –„Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004”  

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 4 uchwały) zgodnie z poniższym uzasadnieniem. Środki na rozmowy kwalifikacyjno-motywujące zaplanowano w nieodpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej. Zmiana ma charakter porządkujący plan Komisji.

 

6.      Załącznik nr 8 –„Wydatki majątkowe”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 5 uchwały) .Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 8.

 

7.      Załącznik nr 8/1 –„Wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 6 uchwały) zgodnie z punktem 2 lit.b) oraz 3 lit.a) uzasadnienia.  Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 8/1.

8.      Załącznik nr 8/2 –„Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu ,miasta Leszna”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 7 uchwały) i zgodnie z punktem 1 lit.e i 3 lit.g)  uzasadnienia.

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 8/2.

9.      Załącznik nr 8/3 –„Zakupy inwestycyjne w roku 2004”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 8 uchwały). Zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta dla Miejskiego Zarządu Dróg o  kwotę 200.000,- zł z przeznaczeniem na zakup 26 urządzeń do poboru opat za parkowanie”. Zwiększa się również wydatki na zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na świadczenia rodzinne o kwotę 21.667,- zł – środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczone są na komputeryzację stanowisk pracy do obsługi klientów. Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 8/3.

 

 

 

10. Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:

a)      Załącznika Nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2004” po zmianach dokonanych w tym załączniku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
Nr 158/2004 z dnia 31.05.2004r. Zmiany polegały na włączeniu dotacji potwierdzonych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu  
na zadania:

- w dz.852 rozdz.85203 – kwota 30.000,- zł na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy

- w dz.852 rozdz.85212 - kwota 3.800.000,- zł na świadczenia rodzinne, z tego 2 % przeznacza się na koszty obsługi tego zadania oraz zmian poziomu dotacji (zmniejszenie) :

- w dz.852 rozdz.85214 o kwotę 32.200,- zł

- w dz.852 rozdz.85216 o kwotę 30.200,- zł

Dokonano również przeniesień środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdz.75414 na kwotę 3.000,- zł
oraz w rozdz.85203 na kwotę 400,- zł.

b)      Załącznika Nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2004” po zmianach dokonanych w tym załączniku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
Nr 159/2004 z dnia 31.05.2004r. Zmiany polegały na przeniesieniach środków po stronie dochodów i wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dz.852 na kwotę 18.425,- zł. Przeniesiono środki
z rozdz.85216 do rozdz.85212 – dotyczy środków na świadczenia rodzinne wypłacane w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

c)      Załącznika Nr 6 „Zadania powierzone powiatowi na rok 2004” po zmianach dokonanych w tym załączniku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
Nr 160/2004 z dnia 31.05.2004r. Zmiany polegały na włączeniu dotacji
ze Starostwa Leszczyńskiego – kwota 3.320,- zł na rzecznika konsumentów za I kw.2004r.

Obecną uchwałą włącza się dotację z Gminy Wijewo w kwocie 10.000,- zł
z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.