Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XX/211/2004

Uchwa??a nr XX/211/2004

Numer uchwa??y: 2004/20/211
Numer sesji: 20
Rok: 2004

 

UCHWAŁA  nr XX/211/2004

RADY MIEJSKIEJ LESZNA   z dnia  29 czerwca 2004 roku

 

w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Lesznie przy ul. B. Jeziorkowskiej .

 

                  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami)  Rada Miejska Leszna  uchwala co następuje :

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa- Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej działkami

                                nr 239/42 ark. mapy 107 o pow. 0,09.90 ha

                                nr 238/43 ark. mapy 107 o pow. 0,06.24 ha 

o łącznej powierzchni 0,16.14 ha , stanowiącej własność Miasta Leszna , zapisanej

w księgach wieczystych KW Nr 18753 i KW Nr 19057 , położonej w Lesznie przy

ul. B. Jeziorkowskiej .

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                         Rady Miejskiej Leszna

        

                                                                                           Wojciech Rajewski

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały nr XX/211/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Lesznie przy ul. B. Jeziorkowskiej .

 

         

        Na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15 maja 2003 r.

Sygn. akt XIIIC 411/02/1  Skarb Państwa -  Agencja Własności Rolnej  Skarbu Państwa  nabył od Własnościowej Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej w Lesznie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Leszna , położonej w Lesznie przy ul. B. Jeziorkowskiej, oznaczonej działkami nr 238/43 i 239/42 ark. mapy 107 o łącznej powierzchni 0,16.14 ha .

      Z wnioskiem o przekazanie nieruchomości w drodze darowizny zwróciła się Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu uzasadniając tym, że na przedmiotowej nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach 80-tych przez SHR Antoniny, który obecnie jest własnością Skarbu Państwa – Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych wielokrotnie dokonywała nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości na rzecz Miasta Leszna, stąd za uzasadnione należy uważać dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Zasobu Własności Rolnej  Skarbu Państwa  wnioskowanej nieruchomości.

Wobec powyższego wnoszę projekt uchwały w celu jego uchwalenia.

 

 

 

 

Opracował :

Wydział Gospodarki

Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.