Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XX/208/2004

Uchwa??a nr XX/208/2004

Numer uchwa??y: 2004/20/208
Numer sesji: 20
Rok: 2004

 

UCHWAŁA   nr XX/208/2004

RADY   MIEJSKIEJ   LESZNA

z dnia 29 czerwca 2004 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen nieruchomości zabudowanych  budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Leszna sprzedawanych  na rzecz ich współużytkowników  wieczystych .

 

               Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 68 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46,poz. 543 ze zmianami ), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Wyraża się  zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % ceny dla nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe , sprzedawanych na rzecz  ich współużytkowników wieczystych będących właścicielami lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych  stanowiących własność Miasta Leszna położonych na niżej wymienionych nieruchomościach gruntowych :

 

        a). przy ul. Niepodległości nr 38, oznaczonej działką

                     nr 24 ark. mapy 18 o pow. 0,10.33 ha

                     zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 22985

 

       b). przy ul. Niepodległości nr 74-76, oznaczonej działkami

                     nr 14/112 ark. mapy 43 o pow. 0,04.70 ha

                     nr 14/113 ark. mapy 43 o pow. 0,10.02 ha

                     zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 22353

    

      c). przy ul. Lipowej nr 69 a, oznaczonej działką

                    nr 76/2  ark. mapy 63 o pow. 0,04.80 ha

                    zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 22477

 

      d). przy ul. Lipowej 69 , oznaczonej działką nr

                   nr 75/1 ark. mapy 63 o pow. 0,03.53 ha

                   zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 22270

 

      e). przy ul. Matejki nr 2 , oznaczonej działką

                   nr 122  ark. mapy 47 o pow. 0,07.91 ha

                   zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 18747

 

      f). przy ul. Wolności nr 28 , oznaczonej działką

                    nr 54 ark. mapy 17 o pow. 0,03.51 ha

                    zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 21332

 

     g). przy ul. Marcinkowskiego nr 4 , oznaczonej działką

                    nr 41/1 ark. mapy 8 o pow. 0,08.85 ha

                    zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 22304  

 

     h). przy ul. Dąbrowskiego nr 37-39, oznaczonej działkami

                     nr 35/53     ark. mapy 45 o pow. 0,04.15 ha

                     nr 35/116   ark. mapy 45 o pow. 0,08.08 ha

                     zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 22255

 

     i). przy ul. Sikorskiego nr 14-16, oznaczonej działkami

                    nr 35/77   ark. mapy 45 o pow. 0,03.20 ha

                    nr 35/106 ark. mapy 45 o pow. 0,12.53 ha

                    zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 18707

 

    j). przy ul. Sikorskiego nr 2-4 , oznaczonej działkami

                    nr 33/28 ark. mapy 45 o pow. 0,01.51 ha

                    nr 35/73 ark. mapy 45 o pow. 0,01.15 ha

                    nr 35/74 ark. mapy 45 o pow. 0,07.68 ha

                    nr 41/19 ark. mapy 45 o pow. 0,00.74 ha

                    nr 41/20 ark. mapy 45 o pow. 0,00.54 ha

                    nr 41/21 ark. mapy 45 o pow. 0,01.04 ha

                    zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 18617

 

    k). przy ul. Sikorskiego nr 22-24, oznaczonej działkami

                    nr 35/79    ark. mapy 45 o pow. 0,03.20 ha

                    nr 35/102  ark. mapy 45 o pow. 0,14.58 ha

                    zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 19162

    

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący

                                                                                      Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                         Wojciech Rajewski 

 

 

 

 

  

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały  nr XX/208/2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 czerwca 2004 roku

 

w sprawie   wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen nieruchomości zabudowanych  budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Leszna sprzedawanych  na rzecz ich współużytkowników  wieczystych .

 

 

 

         Z wnioskami o nabycie prawa własności zabudowanych nieruchomości  gruntowych zwrócili się właściciele lokali mieszkalnych , którzy obecnie posiadają co do przedmiotowego gruntu prawo użytkowania wieczystego .

        Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami ) umożliwia użytkownikowi  wieczystemu  nabycie prawa własności gruntu oddanego  na jego rzecz w użytkowanie wieczyste , co wynika z  art. 32 ust.1 . W takim przypadku sprzedaż nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej  stosownie do art. 37 ust.2 pkt. 5 w/cyt. ustawy .  

W odniesieniu do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi stanowiącymi własność miasta , w których lokale mieszkalne zostały wykupione przez ich dotychczasowych najemców, właściciele tych lokali stali się równocześnie współużytkownikami wieczystymi gruntu .

Zgodnie  w zasadami co do sprzedaży lokali określonymi w uchwale Nr XVII/203/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 1999 r. ( Dz. Urz.  Województwa Wielkopolskiego Nr 35, poz. 411 ze zmianami )  bonifikata  może być udzielona od ceny  lokalu mieszkalnego sprzedawanego na rzecz jego najemcy .

Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej  stosownie do art. 68 ust.1 pkt. 1 w/cyt. ustawy prezydent  miasta może udzielić za zgodą rady bonifikaty od ceny, jeżeli nieruchomość sprzedawana jest pod budownictwo mieszkaniowe.

W związku z powyższym proponuję udzielenie 80% bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej współużytkownikom wieczystym , którzy jednocześnie są właścicielami lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku usytuowanym na tej nieruchomości .

 

 

 

Opracował :

 

Wydział Gospodarki

Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.