Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XX/207/2004

Uchwa??a nr XX/207/2004

Numer uchwa??y: 2004/20/207
Numer sesji: 20
Rok: 2004

 

Uchwała Nr XX/207/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2004 roku

 

w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie na lata 2004 – 2009”.

 

Na podstawie  art. 12  pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz  art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Strategię rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie na lata 2004 – 2009, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

          Wojciech Rajewski

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały nr XX/207/2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie na lata 2004 – 2009”.

 

Zgodnie z treścią art. 19 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, powiat zobowiązany jest do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Strategia, obok misji i wizji, wyznacza cele krótko i długookresowe oraz definiuje zadania z zakresu pomocy społecznej, realizowane przez samorządowe jednostki organizacyjne  oraz organizacje pozarządowe działające na polu pomocy społecznej.

Zawarte w niej cele i zadania obrazują pożądany przyszły stan przewidziany do osiągnięcia w terminie objętym planem realizacji.

Dotyczą one rozwiązywania występujących problemów społecznych w mieście Lesznie, a w szczególności:

-           wsparcia osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, starszych i  bezdomnych,

-           objęcia pomocą osób samotnie wychowujących dzieci, rodzin dysfunkcyjnych oraz rodzin doznających przemocy domowej,

-           profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia i uzależnień,

-           edukacji publicznej.

Strategia ta obejmuje również działania w zakresie doskonalenia współpracy między poszczególnymi jednostkami służb społecznych (samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe), poszerzając i uzupełniając w ten sposób istniejące formy pomocy i wsparcie osób i rodzin ich wymagających.

Powstała ona w oparciu o diagnozę problemów społecznych w mieście Lesznie opracowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Integralną część Strategii stanowi „Miejski program na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych na rok 2004”.

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę określone w ustawie o samorządzie powiatowym zadania z zakresu pomocy społecznej zasadne jest uchwalenie powyższej uchwały.

 

Opracował: MOPR

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.