Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXI/214/2004

Uchwa??a nr XXI/214/2004

Numer uchwa??y: 2004/21/214
Numer sesji: 21
Rok: 2004

 

Uchwała Nr XXI/214/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 lipca 2004 roku

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu zgłoszonego do Funduszu Spójności pn. ”Realizacja systemu gospodarki odpadami  i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego”.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 e oraz art. 58 i 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na realizację projektu pn.,, Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego" na terenie gmin: Leszno, Rydzyna, Osieczna, Krzemieniewo, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Lipno, Gostyń, Krobia, Pogorzela, Poniec, Pępowo, Krzywiń, Śmigiel, Rawicz, Bojanowo, Miejska Górka ujętego i sparametryzowanego  w Studium Wykonalności tego projektu, stanowiącym załącznik do wniosku do Funduszu Spójności Unii Europejskiej zgłoszonego przez  Prezydenta Miasta Leszna.

 

§ 2

1.     W celu realizacji projektu, o którym mowa w § 1 Rada Miejska Leszna wyraża wolę zaciągnięcia zobowiązań finansowych wynikających ze zgłoszonego wniosku do Funduszu Spójności do kwoty 3727  (słownie: trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych)  w roku 2005, do kwoty 743 594 (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złotych)  w  roku 2006, do kwoty 4 054 419 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewiętnaście  złotych) w roku 2007, do kwoty 2 966 752 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote) w roku 2008.

2.      Realizacja projektu oraz wszelkich zadań związanych ze złożonym wnioskiem do Funduszu Spójności spoczywa na mieście Lesznie, będącym wnioskodawcą i  beneficjentem końcowym projektu oraz Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, będącym beneficjentem końcowym projektu.

 

§ 3

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gmin:. Leszno, Rydzyna, Osieczna, Krzemieniewo, Święciechowa, Wijewo, Lipno, Gostyń, Krobia, Poniec, Pępowo, Krzywiń, Śmigiel, Rawicz, Bojanowo.

 

 

 

 

 

§ 4

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do podpisania wniosku do Komisji Europejskiej w  sprawie dofinansowania ze środków z Funduszu Spójności projektu pn. „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego" wraz z wymaganymi załącznikami.

 

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Przewodniczący

                                                                                Rady Miejskiej Leszna

 

          Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do uchwały Nr XXI/214/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 lipca 2004 roku  w  sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu zgłoszonego do  Funduszu Spójności pn. „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego”.

 

 

            Komisja Europejska oprócz standardowego wniosku wraz z załącznikami o dofinansowanie określonego przedsięwzięcia z Funduszu Spójności, żąda ze strony wnioskodawcy deklaracji zrealizowania wnioskowanego przedsięwzięcia.

            W opinii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jednostki pośredniczącej pomiędzy wnioskodawcą a Komisją Europejską, formą takiej deklaracji jest uchwała Rady Gminy.

            Mimo, że beneficjentem będzie oprócz Miasta Leszna 17 gmin, Komisja Europejska żąda takiej uchwały tylko od Miasta Leszna jako wnioskodawcy przedsięwzięcia, będącego jednocześnie odpowiedzialnym za zrealizowanie projektu.

            W związku z powyższym, przed przystąpieniem do realizacji projektu miasto Leszno i  Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w celu zabezpieczenia swoich interesów dokonają zawarcia umów cywilno-prawnych ze wszystkimi gminami – beneficjentami o  współfinansowaniu projektu na takich samych zasadach jak Miasto Leszno.

Łączny koszt części inwestycyjnej i rekultywacyjnej projektu został określony w „Studium Wykonalności” na kwotę 101 640 394 zł, z czego na część inwestycyjną (której beneficjentem jest Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.), przypada 63 598 216 zł, a na cześć rekultywacyjną (której beneficjentem jest miasto Leszno) przypada 38 042 178 zł. Wnioskowana wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 77 144 619 zł co stanowi 76 % kosztów, z czego część inwestycyjna wynosi 44 808 768 zł, co stanowi 70,46 %, część rekultywacyjna 32 335 851 zł, co stanowi 85 %.

            Wysokość dofinansowania z budżetu Miasta Leszna (podobnie jak pozostałych gmin) została określona proporcjonalnie do liczby mieszkańców i wynosi 49,80 od mieszkańca Leszna, z czego na część inwestycyjną przypada 24,30 zł, na część rekultywacyjną 25,50 zł.

 

Łączna kwota z budżetu miasta Leszna wyniesie ok. 3 172 087 zł.

           

Ostateczne wielkości zobowiązań budżetowych zostaną określone na podstawie decyzji Komisji Europejskiej ustalającej wysokość dofinansowania oraz rozstrzygnięć przetargowych na realizację przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

Opracował:                                                                                                 


Wydział Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-07-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.