Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVII/282/2005

Uchwa??a nr XXVII/282/2005

Numer uchwa??y: 2005/27/282
Numer sesji: 27
Rok: 2005

 

Uchwała Nr XXVII / 282 / 2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2005.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami)  Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Dokonuje się zmian po stronie wydatków na kwotę 582.912,-  zł zgodnie
z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

2.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 7 „Realizacja zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005”, które polegają na przeniesieniu środków w następujących pozycjach wydatków:

-         w § 4170  w poz. „koszty związane z realizacją programu – kontrole sklepów oraz rozmowy interwencyjno-motywujące”

·        zwiększenie środków o kwotę 24.000,- zł

-         w  § 4170  w poz. „szkolenia”

·        zwiększenie środków o kwotę 5.000,- zł

-         w  § 4170  w poz. „koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-terapeutycznych”

·        zwiększenie środków o kwotę 60.000,- zł

-         w  § 4170  w poz. „wynagrodzenia pracowników świetlic terapeutycznych”

·        zwiększenie środków o kwotę 140.000,- zł

-         w § 4300  w poz. „koszty związane z realizacją programu – kontrole sklepów oraz rozmowy interwencyjno-motywujące”

·        zmniejszenie środków o kwotę 24.000,- zł

-         w § 4300  w poz. „szkolenia”

·        zmniejszenie środków o kwotę 5.000,- zł

-         w § 4300  w poz. „koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-terapeutycznych”

·        zmniejszenie środków o kwotę 60.000,- zł

-         w § 4300  w poz. „wynagrodzenia pracowników świetlic terapeutycznych”

·        zmniejszenie środków o kwotę 140.000,- zł

 

Nowe brzmienie Załącznika Nr 7 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2

 

1.      § 2 ust.2 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1)     wydatki bieżące kwotę 147.085.485,- zł,  w tym:

a)     kwotę 77.375.016,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń,

b)     kwotę 13.830.088,- zł z przeznaczeniem na dotacje,(...)”

 

 

2.      § 2 ust.3 pkt 3 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„dotacje celowe w kwocie 2.090.174,- zł, w tym:

a)     dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 2.000,- zł,

b)     dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.375.125,- zł,

c)      dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w  kwocie 359.137,- zł,

d)     dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 353.912,- zł”

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

             Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna        

  Wojciech Rajewski


 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XXVII / 282 / 2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna

na rok 2005.

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianach
w budżecie miasta Leszna polegających na:

 

1.      wydatki  - zadania miasta – przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na  kwotę 229.000,- zł

Od 1.01.2005r. wprowadzono nowe Rozporządzenie Ministra Finansów
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
, wprowadzając między innymi nowy paragraf wydatków klasyfikacji budżetowej
„417 – Wynagrodzenia bezosobowe”, który obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło. Zmiany w budżecie w zadaniach miasta
po stronie wydatków dotyczą planu wydatków na realizację „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005”. Dokonuje się przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia osób wykonujących prace
na zlecenie.

 

2.      wydatki  - zadania powiatu – przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 353.912,- zł

Zmiany w budżecie w zadaniach powiatu po stronie wydatków dotyczą wyodrębnienia (przeniesienia z innych paragrafów) środków przeznaczonych
na dotacje dla innych powiatów z tytułu wykonywania zadań powierzonych
przez miasto Leszno z zakresu pomocy społecznej. Kwota 334.412,- zł dotyczy dzieci z terenu miasta Leszna umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie:

                  - Powiatu Wschowa             kwota 166.752,- zł

                  - Powiatu Gostyń                  kwota   26.380,- zł

                  - Powiatu Turek                    kwota   33.600,- zł

                  - Powiatu Szamotuły            kwota   21.120,- zł

                  - Powiatu Rawicz                 kwoat   23.360,- zł

                  - Powiatu Poznań                 kwota   63.200,- zł

natomiast kwota 19.500,- zł dotyczy dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i dotyczy Powiatu Rawicz.

 

3.      Załącznik nr 7 –  „Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 3 uchwały) zgodnie z uzasadnieniem zawartym w pkt.1.

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-01-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.