Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna wraz z Prognoz? oddzia??ywania na ??rodowisko - konsultacje spo??eczne

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna wraz z Prognoz? oddzia??ywania na ??rodowisko - konsultacje spo??eczne

Numer dokumentu: Gk-O.621.4.2014
Rok: 2015

GK-O.621.4.2014                         Leszno, dnia 10 kwietnia 2015 rokuOBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Leszna, działając na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu:
,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”
1. Z treścią Projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko" można zapoznać się:
• w Urzędzie Miasta Leszna, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno, pok. 24, w godzinach pracy Urzędu,
• na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.leszno.pl/.
2. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można wnosić w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:
• w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Leszna, Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail, os@leszno.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. 2013 r., poz. 262 j. t.).
3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Leszna.
4. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości dnia 10.04.2015 roku, na okres 21 dni.

Prezydent Miasta Leszna

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Micha?? ??yski
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2015-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.