Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVI/276/2004

Uchwa??a nr XXVI/276/2004

Numer uchwa??y: 2004/26/276
Numer sesji: 26
Rok: 2004

Uchwała Nr XXVI / 276 / 2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2004.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami)  Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

1.      Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2004 po stronie dochodów o kwotę 26.000,- zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2.      Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2004 po stronie wydatków o kwotę 26.000,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 207.000,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 

3.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 7 „Realizacja zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004”
 w następujących pozycjach wydatków:

-         w § 4210  w poz. „działalność świetlic terapeutycznych”

·        zwiększenie środków o kwotę 5.000,- zł

-         w § 4220  w poz. „działalność świetlic terapeutycznych”

·        zmniejszenie środków o kwotę 5.000,- zł

-         w § 4300  w poz. „koszty związane z realizacją programu – kontrole sklepów oraz rozmowy interwencyjno-motywujące”

·        zwiększenie środków o kwotę 2.000,- zł

-         w § 4300  w poz. „programy profilaktyczne”

·        zmniejszenie środków o kwotę 2.000,- zł

Nowe brzmienie Załącznika Nr 7 dołącza się do niniejszej uchwały.

4.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 9 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na rok 2004” poprzez zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 24.000,- zł.

 

Nowe brzmienie Załącznika Nr 9 dołącza się do niniejszej uchwały.

5.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 10 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2004 roku” oraz w Załączniku 10/3 „Miejski Zakład Zieleni” poprzez:

- zwiększenie poz. ”Przychody”oraz poz.”Przychody własne”o kwotę 48.234,-zł

- zwiększenie poz. ”Razem wydatki” 78.150,- zł oraz poz.”Wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 53.250,- zł, a także poz.”Pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 24.900,- zł

 

Nowe brzmienie Załącznika Nr 10 oraz 10/3 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

6.      Dokonuje się poprawki błędu klasyfikacyjnego w Uchwale Nr XXIV/240/2004
Rady  Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie    
miasta Leszna na rok 2004. , poprzez wprowadzenie nowego brzmienia
§ 1 ust.11 tej uchwały :

   

„Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”:

 

a)     Wprowadza się w poz. ”Przychody budżetu”, pozycję ”Przychody z innych rozliczeń krajowych” (wolne środki)  na kwotę 3.000.000,- zł (...)”

 

 

§ 2

 

1.      § 1 ust. 1 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 150.984.904,- zł jak w załączniku Nr 1
do uchwały, w tym:

1) dochody miasta   w wysokości  96.674.429,- zł

2) dochody powiatu w wysokości 54.310.475,- zł”

 

 

2.      § 1 ust.2 pkt.4 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z organami administracji rządowej w kwocie 316.940,- zł, jak w załączniku Nr 6
do uchwały”

 

3.      § 1 ust.2 pkt.5 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
(umowy) z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 147.326,- zł, jak
w załączniku Nr 6 do uchwały”

 

4.      § 2 ust. 1 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 165.598.404,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta   w wysokości 102.323.863,- zł

2) wydatki powiatu w wysokości 63.274.541,- zł”

 

5.      § 2 ust.2 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1)     wydatki bieżące kwotę 140.965.561,- zł,  w tym:

a)     kwotę 75.227.744,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń,

b)     kwotę 12.859.766,- zł z przeznaczeniem na dotacje,

c)      kwotę 3.797.268,- zł na wydatki związane z obsługą długu gminy.(...)”

 

 

6.      § 2 ust.3 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na :

1)     dotacje podmiotowe w kwocie 7.593.907,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:

dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.792.750,- zł (...)

4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.110,- zł.(...)”

 

7.      § 2 ust.5 pkt 4 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„wydatki w kwocie 316.940,- zł na realizację zadań przejętych przez powiat
w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, jak w załączniku
Nr 6 do uchwały”

 

8.      § 2 ust.5 pkt 5 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„wydatki w kwocie 117.326,- zł na realizację zadań przejętych przez powiat
w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 6 do uchwały”

 

9.      § 8 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie  524.883,- zł (...)”

 

10. § 4   Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„1.Rozchody budżetu ustala się w kwocie 8.386.500,- zł, w tym:

1)     spłata kredytów w kwocie 3.062.500,- zł

2)     spłata pożyczek w kwocie 5.324.000,- zł

 

        2.Przychody budżetu ustala się w kwocie 23.000.000,- zł, w tym:

1)     z emisji obligacji komunalnych w kwocie 18.000.000,- zł

2)     z kredytów w bankach krajowych w kwocie 2.000.000,- zł

3)     z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta Leszna, wynikającej z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,- zł”

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna        

  Wojciech Rajewski

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XXVI / 276 / 2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna

na rok 2004.

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianach
w budżecie miasta Leszna polegających na:

1.      Zwiększenie  dochodów – zadania powiatu – kwota 26.000,- zł w dz.921 rozdz.92116 – dotacje na Miejską Bibliotekę Publiczną, w tym:

a)     kwota 24.000,- zł z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na księgozbiór.

b)     kwota 2.000,- zł  ze Starostwa Leszczyńskiego na utrzymanie placówki.

2.      Zmianie po stronie wydatków -  zadania miasta - na kwotę 207.000,- zł

a)     w dz.010 rozdz.01030 – zwiększenie o kwotę 150,- zł wynika
z konieczności wpłaty składki na Izbę Rolniczą wyższej niż planowana
w budżecie początkowym

b)     w dz.750 rozdz.75023:

·        zmniejszenie o kwotę 122.000,- zł dotyczy oszczędności
w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wynikających z absencji chorobowych

·        zmniejszenie o kwotę 80.000,- zł w zakupach materiałów
i wyposażenia wynika z mniejszych niż planowano wydatków
na wyposażenie pomieszczeń wymagających remontów.

·        zwiększenie wydatków na remonty obiektów Urzędu Miasta
o kwotę 150.000,- zł

c)      w dz.757 rozdz.75702 – zwiększenie planowanych wydatków na obsługę długu publicznego wynika ze zmiany wysokości oprocentowania kredytów
i  pożyczek

d)     w dz.851 rozdz.85154 – zmniejszenie o kwotę 5.000,- zł w poz. zakup środków żywności w świetlicach terapeutycznych wynika z oszczędności na tym zadaniu. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 5.000,- zł wydatki
na zakup wyposażenia świetlicy terapeutycznej funkcjonującej w Monarze.

3.      Zwiększenie wydatków  - zadania powiatu - o kwotę 26.000,- zł

a)     kwota 2.000,- zł  - zwiększona dotacja ze Starostwa Leszczyńskiego
na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej. O tę kwotę umniejsza się środki własne miasta przeznaczone na utrzymanie tej placówki.
W konsekwencji zwiększa się rezerwę ogólną.  

b)     kwota 24.000,- zł – zwiększona dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Środki pochodzą z Ministerstwa Kultury i przeznaczone są na zakup księgozbioru.

4.      Załącznik nr 6 – „Zadania powierzone powiatowi na rok 2004”

Dokonuje się zmian załącznika wg  opisu zawartego w pkt.1 i 3 uzasadnienia.

 Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 6.

5.      Załącznik nr 7 – „Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 3 uchwały) i zgodnie z  pkt 2 lit. c) uzasadnienia.

 Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 7.

  

6.      Załącznik nr 9 –„Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na rok 2004”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg  opisu zawartego w pkt.4 treści uchwały
oraz w pkt. 3 uzasadnienia.

 Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 9.

7.      Załącznik nr 10 –  „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2004 roku”,
a także Załącznik Nr 10/3 „Miejski Zakład Zieleni”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 5 uchwały).

Zmiany dokonane w planie Miejskiego Zakładu Zieleni dotyczą urealnienia przychodów z tytułu zwiększonych wpływów z usług, a także o refundację wynagrodzeń pracowników publicznych otrzymaną z Powiatowego Urzędu Pracy. Jednocześnie dokonano zmian w wysokości wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących.

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 10  i 10/3.

 

 

Opracował:                                                                         

Wydział Budżetu

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.