Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Wybory » Wybory 2015 » Wybory parlamentarne 2015 » G?OSOWANIE KORESPONDENCYJNE

G?OSOWANIE KORESPONDENCYJNE


Wymagane dokumenty

Osoba uprawniona do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej może głosować korespondencyjnie.

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych:

  • szpitalach,
  • domach pomocy społecznej,
  • zakładach karnych
  • aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone również w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza do 12 października 2015 r. w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać:

- imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy , oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,

- oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Miasta Leszna,

- oznaczenie wyborów,

- wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego w urzędzie gminy,

Wniosek do pobrania

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. 


Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich ul. Wałowa 5, pok.4
tel. 65-529-81-71 i 65-529-82-30.                                                                                               wso@leszno.plasztor@leszno.pl


Termin i sposób załatwienia

Kiedy wniosek spełnia warunki wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet referendalny, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

Jeżeli osoba uprawniona do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowała osobisty odbiór pakietu w urzędzie, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w urzędzie gminy ( w godzinach pracy urzędu).

 

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karty do głosowania, koperta na karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na karty do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania. Niezaklejenie koperty na karty do głosowania spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu. Po oddaniu głosu karty do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na karty do głosowania” i kopertę tę zakleić.

Zaklejoną kopertę na karty do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Kopertę zwrotną nalezy zakleić i nadać osobiście w placówce Poczty polskiej na adres obwodowej komisji do spraw referendum najpóźniej:

- do dnia 22 października 2015 r. jeżeli placówka pocztowa znajduje się w gminie, w której osoba uprawniona do udziału w referendum jest ujęta w spisie osób uprawnionych do udzuału w referendum,

   - do dnia 21 października 2015 roku w dowolnej placówce Poczty Polskiej

Osoba niepełnosprawna może umówić się na odbiór koperty zwrotnej w miejscu i terminie przez nią wskazanym.

 Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015, poz. 1017).

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Wybory parlamentarne 2015
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 81 71
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 2015-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-18
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.